simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܥܡܗ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢ ܘܕܣܘܪܝܐ ܘܫܡܥܘܢ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܡܩܘܝܐ . ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܢܝܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܐܢ ܗܘ ܕܐܢܬ ܡܠܟܐ ܬܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܗܝܕܝܢ ܐܬܐܡܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܡܘܗܦܛܐ ܪܒܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܣܓܝ ܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܫܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܦܠܚ‏ ‏ 17 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܗܫܐ ܫܒܘܩ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܐ ܡܩܒܠ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܝܠܟܘܢ ܡܛܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܝܠܟܘܢ‏ ‏ 18 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܐܠܘ ܒܐܠܗܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܣܝܢܝܢ‏ ‏ 20 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܠܐ ܗܘܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܥܢܬܐ‏ ‏ 22 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܕܐܢ ܐܢܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab . ܕܥ ܘܚܙܝ ܡܠܟܐ ܕܒܬܓܟ ܡܫܡܗܐ ܕܥܒܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܦܪܘܩܢ‏ ‏ 24 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܣܪܚ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܐܬܟܣܝܬ ܘܫܕܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ‏ 27 ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܟܕ ܬܡܝܗ ܦܩܕ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܣܒܐ̈ ܐܝܬܝ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܝܫ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܐ ܒܠܒܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܢܐ‏ ‏ 30 ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܘܗܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܕܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܫܪ ܕܠܐ ܐܢܬ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܐܪܦܐ ܠܒܪܘܝܗܝܢ . ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܘܠܒܪܝܬܐ̈ ‏‎‎‏