simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܥܕܡܐ ܠܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܃ ܕܐܫܬܒܝ ܝܣܪܝܠܝ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܟܒܪ ܥܠܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ X ܐܝܬ ܠܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܗ̣ܘ ܂ ܘܟܕ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܛܟܣ ܒܕܘܟܬ ܡܠܟܐ ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܕܫܪܟܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܐ ܢܒܗܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢ ܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܩܪܒ ܫܐܠܬܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܂ ܕܕܠܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܬܒܝܬܐ ܡܨܥܝܐ ܥܡ ܡܠܟܐ X ܒܦܪܗܣܝܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܓܡܪ ܒܚܘܒܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܦ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ̤
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܐܢܛܝܟܘܣ ܂ ܘܐܬܐܣܪ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܣܘܛ̇ܡܐ̈ ܕܡܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܗ ܕܬܐܕܣܝܣ ܡܠܟܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܒܝܘܡܝ̈
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܡܠܗ ܂ ܘܐܡ̇ܪ ܡܠܟܐ ܡܠܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܚܘܝ ܝ ܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܠܥܡ̣ܐ ܂ ܐܘܕܝܢܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܥܘܬܐ ܕܒܥ̣ܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܫܟܚ ܢܥܒܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܓܒܝ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܃ ܐܝܟܢ ܐܪܓܙܘܗܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit 2ܟܕ ܝܬܒ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܥܠ Xܝ ܟܠܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܗܝ̇ ܕܩ̣ܡ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ ܡܠܟܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܙܪܥܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܬܩܪܝܬ̤ ܠܗܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܟܕܘ ܃ ܒܗܝ̇