simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈
Ps-Dion:ChronZuq ܢܫܬܕܪ 3ܡܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܗ̣ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܘ ܗ̣ܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܠܐ ܙܥܘܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܥ̇ܒܕ ܗܘܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܝܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩ̇ܒܠ ܕ·ܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ̣ ܂ ܕܢܗܘܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܒܗ̇ ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܠܟܐ ܕܢܬܒܢܐ ܫܘܪܐ ܠܕܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܡܓܣܛܪܣ ܐܙܠ̣ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܪܒܝܢܕܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܘܗܒܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܢܘܢ ܂ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܝܗ̣ܒ ܠܗܘܢ ܕܝ̇ܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܝܗ̣ܒ ܕܢ ܡܠܟܐ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܡܘܗܒܬܐ2̈ ܝ
Ps-Dion:ChronZuq 1ܠ]ܗܘܢ 2ܩܪܒܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܣܘܢܛܠܝܐ ܂ 2ܘܥܢܗܝ ܡܠܟܐ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܐܬܥܕܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܦܝܣܩܦܐ̣ ܂ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܫܘܒܩܢܐ ܠܟܠܗ ܒܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܬܝܬܗ̣ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܐܡܕ ܃ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐܬܝ̣ܗܒ ܗܘܝ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܬܡܢܡܐܐ̈ ܘܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܠܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܂ ܠܝܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪ ܡܠܬܐ ܘܗ̇ܦܟ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ ܡܕܓܠ̣ ܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܂ ܡܟܝܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܝܩܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܦܘܪܝX-ܝܐ̣̇̈ ܐܫܬܘܕܝ ܠܚܪܢܝܐ̈