simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܗܢܘܢ : ܥܒܕ ܡܠܟܐ ܠܟܠ ܥܡܐ ܕܐܫܬܟܚ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ̇ ܠܡܚܘܝܘ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܘܚܡܬܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܕܝܬܒܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܡܬܚܙܝܢ ܩܕܡܘܗܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܐܡܪ ܡܥܘܟܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܬ ܘܫܬܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ ܢܦܘܩ ܦܬܓܡܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܥܘܟܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܢܦܩܘܕ ܡܠܟܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ .
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܥܠܝܡܬܐ ܕܬܫܦܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܬܡܠܟ ܚܠܦ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡ ܝܘܟܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܓܠܝ