simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:Neh [AB] ܡܫܩܐ ܗܘܝܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܫܩܠܬ ܚܡܪܐ
P:Neh [AB] ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܢܐ
P:Neh [AB] ܘܐܡܪܬ ܠܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ : ܠܥܠܡ ܚܝܝ
P:Neh [AB] ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܢܐ
P:Neh [AB] : ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ : ܛܒ .
P:Neh [AB] ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܠܟܐ : ܫܛܝܐ :
P:Neh [AB] . ܘܫܦܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܫܕܪܢܝ .
P:Neh [AB] : ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܢܟܬܒܘܢ
P:Neh [AB] : ܘܝܗܒ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܐܝܕܗ ܕܐܠܗܝ
P:Neh [AB] . ܘܫܕܪ ܥܡܝ ܡܠܟܐ ܪܒ ܚܝܠܐ ܚܕ
P:Neh [AB] : ܘܐܦ ܡܠܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ :
P:Neh [AB] . ܕܠܡܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܪܕܝܢ ܐܢܬܘܢ .
P:Neh [AB] ܕܡܦܩܐ ܡܝܐ̈ ܠܓܢܬ ܡܠܟܐ : ܘܥܕܡܐ ܠܡܣܩܬܐ
P:Neh [AB] ܕܢܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܥܠܝܐ : ܘܥܕܡܐ
P:Neh [AB] ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܫܢܝܢ̈ ܬܪܬܥܣܪܐ̈
P:Neh [AB] ܘܐܢܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ
P:Neh [AB] : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܠܒܒܠ
P:Neh [AB] : ܘܐܪܥܐ ܕܥܘܓ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܢ . ܓ
P:Neh [AB] ܟܠ ܡܢ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܟܠ