simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܘܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܚܘܪ ܡܠܟܐ ܒܪܬ ܗܪܢ :
P:Gen [AB] ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ
P:Gen [AB] ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ .
P:Gen [AB] ܩܪܒܐ ܥܡ ܒܪܥ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ : ܘܥܡ
P:Gen [AB] : ܘܥܡ ܒܪܫܥ ܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ
P:Gen [AB] ܕܥܡܘܪܐ : ܘܫܢܐܒ ܡܠܟܐ ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ
P:Gen [AB] ܕܐܕܡܐ : ܘܫܡܐܝܪ ܡܠܟܐ ܕܨܒܘܐܝܡ : ܘܡܠܟܐ
P:Gen [AB] . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ
P:Gen [AB] ܥܡ ܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ
P:Gen [AB] ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ
P:Gen [AB] ܕܓܠܝܐ̈ : ܘܐܡܪܦܝܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
P:Gen [AB] ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ ܡܠܟܐ ܕܕܠܣܪ : ܐܪܒܥܐ
P:Gen [AB] ܕܩܝܪܐ : ܘܥܪܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܘܡܠܟܐ ܕܥܡܘܪܐ
P:Gen [AB] . ܘܢܦܩ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܘܪܥܗ ܡܢ
P:Gen [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܠܐܒܪܡ :
P:Gen [AB] . ܘܫܕܪ ܐܒܝܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܓܕܪ ܘܕܒܪܗ̇ ܠܣܪܐ
P:Gen [AB] : ܗܐ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܐܦ ܗܝ ܒܢܝܐ̈
P:Gen [AB] ܬܡܢܝܐ ܗܠܝܢ ܝܠܕܬ ܡܠܟܐ ܠܢܚܘܪ ܐܚܘܗܝ ܕܐܒܪܗܡ