simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Esd [AB] ܕܒܢܐ ܫܘܠܘܡܘܢ . ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܕܕܘܝܕ ܀
P:Esd [AB] ܐܝܟ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ
P:Esd [AB] ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ ܡܠܟܐ ܒܪܐ ܕܝܠܗ .
P:Esd [AB] ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܘܬܪܥܐ̈
P:Esd [AB] . ܓܕܫܬ ܠܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܕܟܕ
P:Esd [AB] ܕ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܘܬܗ ܟܕ
P:Esd [AB] ܡܢܐ ܠܝ ܘܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ . ܗ
P:Esd [AB] ܘܢܚܬܘ ܪܝܫܢܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝܘܫܝܐ . ܚ
P:Esd [AB] ܚ ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ .
P:Esd [AB] ܕܝܘܫܝܐ . ܚܘܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܚܠܦ ܝܘܫܝܐ ܐܒܐ
P:Esd [AB] ܬܠܬܐ . ܘܐܗܦܟܗ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢ ܕܠܡܡܠܟܘ
P:Esd [AB] ܀ ܘܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ
P:Esd [AB] ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܡܠܟܐ ܠܝܘܝܩܝܡ ܐܚܐ ܕܝܠܗ
P:Esd [AB] ܐܚܐ ܕܝܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:Esd [AB] ܒܬܪܟܢ ܣܠܩ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܐܣܪܗ
P:Esd [AB] ܘܚܘܝܗ ܠܨܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕ ܘܕܐܘܪܫܠܡ .
P:Esd [AB] ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܒܫܢܬܐ
P:Esd [AB] ܡܪܝܐ ܠܪܘܚܗ ܕܟܘܪܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ . ܘܐܟܪܙ
P:Esd [AB] ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܟܘܪܫ .
P:Esd [AB] . ܠܝ ܚܘܝ ܡܠܟܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ : ܡܪܝܐ