simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:3Macc [AB] ܗܘܘ ܥܡܗ ܥܡ ܡܠܟܐ ܆ ܡܬܦܪܣܝܢ ܗܘܘ
P:3Macc [AB] ܡܪܝܐ ܡܪܝܐ ܆ ܡܠܟܐ ܕܫܡܝܐ ܆ ܡܪܐ
P:3Macc [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܐܪܥܐ .
P:3Macc [AB] . ܘܗܫܐ ܡܠܟܐ ܩܕܝܫܐ . ܡܛܠ
P:3Macc [AB] ܟܬܒ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܣܡ ܦܘܩܕܢܐ ܥܠ
P:3Macc [AB] ܗܘܘ ܪܚܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܟܕ
P:3Macc [AB] ܦܘܪܩܢܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܗܪ ܗܘܐ
P:3Macc [AB] ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܠܟܐ . ܠܐܤܛܪܛܓܐ̈ ܘܡܕܒܪܢܐ̈
P:3Macc [AB] ܠܐܠܦܐ̈ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܆ ܦܩܕ ܕܢܫܪܘܢ
P:3Macc [AB] ܠܟܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܚܕܐ ܗܘܐ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ
P:3Macc [AB] ܗܝܕܝܢ ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܠܗܪܡܘܢ ܗܘ ܕܥܒܝܕ
P:3Macc [AB] ܐܪܡܝ ܫܢܬܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܕܡܟ
P:3Macc [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘ ܡܠܟܐ ܐܬܚܫܒ ܗܘܐ ܕܢܥܒܕ
P:3Macc [AB] . ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܗܪܡܘܢ ܒܚܡܬܐ ܩܫܝܬܐ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܆ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈
P:3Macc [AB] ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܡ ܡܢ
P:3Macc [AB] ܪܚܡܘܗܝ̈ ܘܐܡܪ . ܡܠܟܐ ܆ ܟܠ ܡܕܡ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܦܛܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆