simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] ܠܐܪܤܛܘܒܘܠܘܣ ܡܠܦܢܗ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ : ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ
P:2Macc [AB] ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܠܩܪܒܐ : ܠܡܬܟܬܫܘ
P:2Macc [AB] ܐܫܬܕܪ ܢܚܡܝܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣ ܥܡ ܒܢܝܗܘܢ̈
P:2Macc [AB] ܙܕܝܩܐ ܘܡܪܚܡܢܐ : ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ : ܘܒܣܝܡܐ
P:2Macc [AB] . ܒܢܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܕܘܟܬܐ . ܘܥܒܕ
P:2Macc [AB] ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܘܡܝܬܪܬܐ̈
P:2Macc [AB] ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܣܝܐ : ܝܗܒ
P:2Macc [AB] ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܩܪܐ ܠܗܠܝܕܘܪܘܣ
P:2Macc [AB] : ܕܗܠܝܢ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܡܬܒܥܐ ܠܗܝܢ ܕܢܥܠܢ̈
P:2Macc [AB] ܡܢ ܡܬܘܡ ܢܣܒܪ ܡܠܟܐ : ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܕܡ
P:2Macc [AB] ܗܦܟ ܘܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ
P:2Macc [AB] ܠܗ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ : ܡܫܐܠ
P:2Macc [AB] ܕܝܢ ܕܡܝܬ ܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ : ܘܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ
P:2Macc [AB] ܕܪܒܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܟܕ
P:2Macc [AB] ܗܘ ܕܢܦܣ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܒܢܐ ܓܘܡܢܣܝܢ ܒܐܘܪܫܠܡ
P:2Macc [AB] ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܚܕ ܪܒܘܬ
P:2Macc [AB] ܫܢܝܢ̈ . ܐܦ ܡܠܟܐ ܐܬܐ ܠܬܡܢ ܠܚܙܬܐ
P:2Macc [AB] : ܠܘܬ ܦܝܠܡܛܘܪ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܣܒܪ
P:2Macc [AB] ܐܬܩܝܡ ܘܐܫܬܒܚ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܫܐܠ ܪܒܘܬ
P:2Macc [AB] ܢܣܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܬܐ : ܟܕ