simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ .
P:2Chr [AB] . ܘܝܗܒ ܡܠܟܐ ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ
P:2Chr [AB] ܫܠܝܡܘܢ ܠܘܬ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ : ܘܐܡܪ
P:2Chr [AB] ܘܐܡܪ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ : ܒܟܬܒܐ
P:2Chr [AB] : ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ
P:2Chr [AB] ܘܥܒܕ ܡܢܗܘܢ ܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ : ܫܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ̈
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:2Chr [AB] ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:2Chr [AB] . ܘܐܦܢܝ ܡܠܟܐ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܒܪܟ
P:2Chr [AB] ܘܓܒܝܬ ܠܕܘܝܕ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܡܝ ܐܝܣܪܐܝܠ
P:2Chr [AB] . ܘܕܒܚ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܕܒܚܬܐ̈ :
P:2Chr [AB] ܘܚܕܬ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܟܠܗ
P:2Chr [AB] ܕܬܫܪܝ : ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ . ܘܒܪܟܗ
P:2Chr [AB] ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܠܡܒܢܐ ܒܝܬܗ
P:2Chr [AB] ܗܘܘ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢ ܡܠܟܐ : ܡܐܬܝܢ ܘܚܡܫܝܢ
P:2Chr [AB] ܒܒܝܬܗ ܕܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ
P:2Chr [AB] ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܩܡ
P:2Chr [AB] ܟܠ ܡܕܡ ܕܦܩܕܗ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܟܗܢܐ̈
P:2Chr [AB] . ܘܐܬܬ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ : ܘܓܠܬ
P:2Chr [AB] ܘܓܠܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܟܠ ܡܕܡ