simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:1Macc [AB] ܘܡܚܝܗܝ ܘܩܛܠܗ ܠܕܪܝܘܫ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܘܕܡܕܝܐ̈ :
P:1Macc [AB] . ܒܪܗ ܕܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ : ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
P:1Macc [AB] . ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ
P:1Macc [AB] . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܫܘܠܛܢܐ : ܕܢܥܒܕܘܢ
P:1Macc [AB] ܩܪܒܐ ܥܡ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܐܙܕܟܝ
P:1Macc [AB] . ܫܕܪ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܪܝܫܐ ܕܬܒܥܬܐ ܕܡܕܐܬܐ
P:1Macc [AB] ܘܟܬܒ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܗ :
P:1Macc [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܐܢܛܝܟܘܣ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܗܝ̈
P:1Macc [AB] ܘܠܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܗ ܡܠܟܐ : ܗܟܘܬ ܥܒܕ
P:1Macc [AB] ܐܢܛܝܟܘܣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܐܪܥܬܐ̈
P:1Macc [AB] ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܡܩܕܘܢܝܐ : ܗܘ
P:1Macc [AB] ܕܗܘ ܗܘܐ ܠܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ .
P:1Macc [AB] ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ :
P:1Macc [AB] ܘܢܪܒܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܝܬ
P:1Macc [AB] ܘܡܝܬ ܬܡܢ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ : ܒܫܢܬ ܡܐܐ
P:1Macc [AB] ܠܘܣܝܐ ܕܡܝܬ ܠܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܝܡ ܠܐܢܛܝܟܘܣ
P:1Macc [AB] ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪܘ ܠܗ
P:1Macc [AB] . ܘܐܬܚܡܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ
P:1Macc [AB] . ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܨܦܪܐ . ܘܕܒܪܗ̇
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ