simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ [A lost folio
JulRom ܡܦܩܢܟ ܘܦܬܚ ܦܘܡܗ ܡܠܟܐ ܘܫܒܩ ܠܗ ܫܠܡܐ
JulRom ܘܐܬܝܗܒܘ ܥܠ ܒܟܬܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ
JulRom ܕܝܢ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ [ . .
JulRom ܗܕܐ . ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܐ
JulRom . ܘܠܐ ܝܬܝܪ ܡܠܟܐ ܘܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܫܠܝܛ
JulRom ܠܗܢܐ ܦܪܘܫܐ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪܐ ܥܠ ܥܕܬܗ
JulRom ܫܘܠܛܢܗ ܕܥܠܡܐ ܝܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡ . ܫܕܪܢ
JulRom . ܐܦܠܐ ܕܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܝܕܥܐ . ܡܠܟܗܿ
JulRom ܐܠܘ ܠܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ
JulRom ܥܠ ܗܕܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܣܓܝܐܐ̈ ܡܠܟܐ̈
JulRom ܠܟ ܡܠܝܢ̈ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܕܗܐ ܥܠ
JulRom ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܡܢ ܡܠܟܐ . . .
JulRom ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ
JulRom ܘܐܫܬܩܠܬ ܥܠܝܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܝ
JulRom . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ
JulRom . ܘܐܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܥܘܬܗܘܢ ܕܥܡܘܪܘܗܝ̈ ܕܐܬܪܐ
JulRom . . ܘܟܬܼܒ ܡܠܟܐ ܘܚܐܪܘܗܝ̈ ܘܪܘܪܒܢܘܝ̈ ܒܐܦܪܣܢܐ
JulRom ܠܗܢܐ ܥܒܕܘ ܠܟܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢ ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢܿ
JulRom ܠܗ ܬܓܐ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܘܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ ܬܘܝܪܝܢ