simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܬܫܥ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܥܡܗ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܦܩܝܕ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܕܒܪܬܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܘܒܠ ܐܢܘܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܠܝܬ ܠܝ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܘܕܥܘ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ . ܢܦܠܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܢܬܚܡܬ ܥܠܝܢ ܡܠܟܐ ܘܢܩܛܘܠ ܠܢ .
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܗܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ