simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܗܕܡܐ̈ XX0ܥܠ ܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢ ܦܠܛ̇
Eph:memHom ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ X55ܠܒܐ ܡܠܟܐ -- --ܐ ܥܒܝܕ
Eph:memHom ܗܘܐܪܚܡܬܗ̇ ܠܣܬܝܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠ ܢܩܒܐ⁴
Eph:memHom ܦܚܐ X 181ܡܨܐ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܗ̇ܘܐ ܠܫܡܥܘܗܝ̈
Eph:memHom ܡܠܒܒܢܐ ܘܡܠܟܢ ²0ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܛܒܐ ܘܐܝ̣ܕܐ ܝܗܒ
Eph:memHom ⁸ XX ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܗ ܕܡ̇ܝܢ ܕܡܢܗ
Eph:memHom ܕܟܪܝܗܝܢ X5ܥܠ ܕܛܥܝܢ ܡܠܟܐ ܙܩܝܦܐ ܩܠܝܕܐ ܬܪܥܐ
Eph:memHom ܚܐܪܘܬܝ ܐܬܦܟܪܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܥܕܝ ܫܒܝܬܢ ܡܢ
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
Eph:memHom ܩܐܡ ܗܘܐ ܢܦܩ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝ ܢܦܫܗ ܙܥ
Eph:memHom ܠܐ ⁵ܢܠܒܫ⁸ ܐܦ ܡܠܟܐ ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ
Eph:memHom X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܚܙܘ ܩܛܡܐ ܥܠ
Eph:memHom ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܟܐ ܡܠܟܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪܟܐ ܕܒܣܩܐ̈
Eph:memHom ܕܠܐ ܢܒܟܐ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܕܒ̇ܟܐ ܗܘܐ XXX
Eph:memHom ܫܠܝܐ XX 5ܩ̣ܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܒܟܐ ܥܠܝܗܘܢ
Eph:memHom ܘܒܟܐܘܗܝ ܬ̣ܢܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܒܟܡܐ ܩܪܒܝܢ̈
Eph:memHom ܕܚ̇ܠ ܐܦ ܡܢ ܡܠܟܐ ¹ܕܗܠܝܢ ܒܟܐܒܗ ܢܐܡܪ
Eph:memHom ܕܚ̇ܠ ܡܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܣܡܐ ܢܫܩܝܘܗܝ ܥܙܝܙܐ
Eph:memHom ܚܝܠܘܬܝ̈ ܚܒܝܒܐ̈ ܩܡ ܡܠܟܐ ܘܫܠܚ ܢܚܬܘܗܝ̈ ܘܫܠܚܘ
Eph:memHom XܢܝX¹ XX 8ܪܗܛ ܡܠܟܐ ܘܠܒܫ ܣܩܐ ܘܐܘܟܡܘ