simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܦܩ̣ܕ ܐܠܚܐܟܡ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܕܬܬܥܩܪ ܥܕܬܐ
EliaNis:Chron ܡܛܐ ܠܬܓܪܝܬ ܩܪܝܗܝ ܡܠܟܐ ܘܢܚ̣ܬX ܠܘܬܗ ܫܬ
EliaNis:Chron ܒX ܡܝ̣ܬ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܓܘܪܙܢܝܐ̈ ܂ ܘܢܦܩ
EliaNis:Chron ܂ ܘܢܦܩ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܦܢܝܬܐ ܕܓܘܪܙܢ
EliaNis:Chron ܘܕܫ̣ ܦܪܝܣܗ ܘܩ̇ܒ̣ܠܗ ܡܠܟܐ ܚܕܝܐܝܬ ܘܥܒܕܗ ܡܓܝܣܛܪܘܣ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ 1ܡܝܬ ܐܠܥܙܝܙ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ [ܐ]ܬܩܛܠ ܢܝܩܝܦܘܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܝܘܐܢܝܣ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܐܬܩ̣ܛܠ ܪܘܡܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܢܝܩܝܦܘܪܘܣ
EliaNis:Chron ܂ ܘܒܗ̇ ܦ̣ܬܚ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܛܪܣܘܣ ܝX
EliaNis:Chron ܘܫܩܠܗ̇ ܂ ܘܣܠ̣ܩ ܡܠܟܐ ܘܢܐܨܪ ܐܠܕܘܠܗ ܠܡܘܨܠ
EliaNis:Chron ܠܒܓܕܕ ܂ ܘܥܪܩ ܡܠܟܐ ܠܢܨ ܂ ܒܝܢ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܢܚ̣ܬ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܩܠܢܝܩܘܣ ܠܒܓܕܕ
EliaNis:Chron ܘܥܠ ܠܘܬ ܐܠܡܘܣܬܟܦܝ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ
EliaNis:Chron ܡܢ ܩܕܡ ܐܠܪܐܕܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ
EliaNis:Chron ܂ ܒܗ̇ ܟܬ̣ܒ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܕܒܗ̇ ܡܦܝܣ
EliaNis:Chron ܕܫܕܪ ܡܫܝܚܐ ܠܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ ܘܐܝܬ ܒܗ̇
EliaNis:Chron ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܠܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܕܢܬܠ
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܣܠܩ ܡܘܬܩܝ ܡܠܟܐ ܘܒܪܗ ܘܢܫܘܗܝ̈ ܂