simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Chron1234 XX ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܦܩܕ ܕܬܬܪܨܦ ܡܥܪܬܐ
Chron1234 ܠܗ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܗܢܐ ܡܠܟܐ ܂ ܥܠ ܕܦܩܕ
Chron1234 ܗܘܐ ܒܗ̇ ܢܝܩܘܕܝܡܘܣ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܗ̇ ܠܡܕܝܢܬܐ
Chron1234 ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܫܕܪ ܐܢܫܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈
Chron1234 ]ܡܛܠ ܡܦܩܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡ̣ܝܐ̈ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܂
Chron1234 ܡܝܬܬ̇ ܐܢܬܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܫ ܟܕ
Chron1234 ܛܒ ܒܪܗ ܡܬܟܪܙ ܡܠܟܐ ܘܫܡܗ ܗܘܐ ܠܐܘܢ
Chron1234 ܆ ܢܦܩ ܝX ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܡ ܚܝܠܘܬܐ̈
Chron1234 ܘܡܪܕܘ ܣܘܓܗܘܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܀ ܒܐܪܥܐ ܕܐܪܒܝܐ
Chron1234 ܠܘܬ ܐܒܘ ܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܘܠܫܠܕܐ ܙܩܦ ܀
Chron1234 ܕܛܝܝܐ̈ ܕܥܠܝܗܘܢ ܀ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܥܒܕܐܠܗ ܕܡܬܟܢܐ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ ܡܠܟܐ ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈
Chron1234 ܗܘܬ̇ ܠܫܠܡܘܢ ܝ ܡܠܟܐ ܒܢܝܢܐ ܕܬܡܗܐ ܐ̣ܬܗܓܡܬ̇
Chron1234 ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܡܪܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܠܐ
Chron1234 ܠܡ ܒܪܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܒܪܬܗ
Chron1234 ܩܛܠܗ ܕܘܠܝܕ ܝ ܡܠܟܐ ܆ ܙ̇ܒܢ ܥܒ̇ܕܗ
Chron1234 ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܫܠܝܛܐ
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
Chron1234 ܪܙܝܕ̈ ܒܪ ܡܥܘܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܂ Xܝ̇X