simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇
BarKoni:Schol ܠܗ ܂ ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܙܕܩܦ Xܡܢ ܥܠ
BarKoni:Schol ܘܟܕ ܡܝܬܬ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ 2ܠܗ̇ ܨܠܡܐ
BarKoni:Schol ܂ ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܡܠܟܐ ܪܚܡܗ̇ ܝܬܝܪ ܡܢ
BarKoni:Schol ܘܐܙܕܩܦܘ ܂ ܘܐܩܝܡ ܡܠܟܐ ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܡܠܟܘܬܐ̣
BarKoni:Schol ܘܒܥ̣ܐ ܗܡܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܬܠ ܠܗ ܫܘܠܛܢܐ
BarKoni:Schol ܟܕ ܡܬܥܢܐ ܝ- ܡܠܟܐ ܒܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܂ ܐܫܟܚ
BarKoni:Schol ܠܘܬܗ̣ ܂ ܫܐܠܗ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܢܐܡܪ ܠܗ
BarKoni:Schol ܠܡܠܟܘܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܦܩܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܕܒܪ ܠܙܦܪܢ
BarKoni:Schol - ܐܢܛܝܟܘܣ ܣܝܕܣ ܡܠܟܐ ܕܣܘܪܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ̣
BarKoni:Schol ܕܥܐܠ ܘܢܦܩ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ
BarKoni:Schol ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܪܝܐ ܡܠܟܐ ܕܚܝܘܬܐ̣̈ ܂ ܗܟܢܐ
BarKoni:Schol ܂ ܗܟܢܐ ܘܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ̤ ܕܦܪܚܬܐ ܂
BarKoni:Schol ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܡܠܟܐ ܪܥܝܢܝܟ̈ ܕܠܚܘܟ ܂
BarKoni:Schol ܂ ܕܐܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܛܒ ܒܪܢܫܐ
BarKoni:Schol ܕܢܩܘܡ ܚܠܦܘܗܝ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ
BarKoni:Schol ܚܟܝܡܐ ܕܐܡܠܟ ܒܬܪ ܡܠܟܐ ܣܟܠܐ ܂ ܗܦܘܟܝܐ
BarKoni:Schol ܐܘ ܡܢܝ ܐܪܫܟ ܡܠܟܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܂ ܐܘ
BarKoni:Schol ܘܐܬܪܒܝ ܥܡ ܚܝܪܡ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܐܢܫܝܢ̈
BarKoni:Schol ܟܒܪ ܝ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܬܪܗܝ 1ܐܡ̇ܪ ܂