simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ .
BarḤadbš:Acts ܒܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܐܬܦܚܡ . ܐܝܠܝܢ
BarḤadbš:Acts ܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܢܟܗܢ : ܡܛܠ
BarḤadbš:Acts . ܗܒܠܝܝ ܐܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܟ : ܟܕ
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܫܬܡ̇ܥ ܡܠܟܐ : ܘܠܐܢܫܝܢ̈ ܝܗܒ
BarḤadbš:Acts ܡܗܝܡܢܐ̈- ܐܟܚܕ ܘܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܩܪܗ ܕܝܠܗ
BarḤadbš:Acts ܘܟܕ ܛܒ ܡܝܢ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܐܬܦܣܣ ܠܗܘܢ
BarḤadbš:Acts ܪܗܘܡܝܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝ ܡܠܟܐ . ܠܝܬ ܓܝܪ
BarḤadbš:Acts ܗܘ ܘܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ
BarḤadbš:Acts ܢܥܒܕ ܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܡܠܟܐ ܣܩܪܐ
BarḤadbš:Acts ܠܝܘܝܢܢ ܕܐܢܛܝܟܝܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܛܟܣܢܐ
BarḤadbš:Acts ܟܕ ܕܝܢ ܫ̣ܡܥ ܡܠܟܐ ܘܝܠܦܗ ܠܥܘܠܐ ܕܐܬܦܠܚ
BarḤadbš:Acts ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܡܪܬܒܥ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܢܩܩܘܕ ܇ ܠܒܪ
BarḤadbš:Acts : ܩ̇ܒܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ
BarḤadbš:Acts . ܘܫ̇ܐܠ ܡܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܕܐܦ ܣܩܪܐ
BarḤadbš:Acts ܗܘܬ . ܕܢܦܩܘܕ ܡܠܟܐ X ܡܢ ܟܗܢܐ̈
BarḤadbš:Acts ܐܠܝܨܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܠܫܪܝ ܚܪܝܢܐ
BarḤadbš:Acts ܪܘܚ ܕܢ̇ܫܒܐ ܡܨܛܠܐ ܡܠܟܐ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܗܒܐ
BarḤadbš:Acts ܕܛܠܝܡ ܡܢܟܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܠܙܙ
BarḤadbš:Acts ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܐܚܪܫ ܡܠܟܐ ܡܫܡܥܬܗ ܆ ܠܥܡܐ