simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ
ActsMarMaʿIn ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ
ActsMarMaʿIn ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܠܗ ܗܘ
ActsMarMaʿIn ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ
ActsMarMaʿIn ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܘܡܫܕܪ ܘܩܛ̇ܠ ܠܝ
ActsMarMaʿIn ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ
ActsMarMaʿIn ܆ ܢܚܬ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܚܕܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ ܡܠܟܐ ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈
ActsMarMaʿIn ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ
ActsMarMaʿIn . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ
ActsMarMaʿIn ܚܘܬ . ܗܐ ܡܠܟܐ ܒ̇ܥܐ ܠܟ .
ActsMarMaʿIn ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܚܪ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ
ActsMarMaʿIn ‏ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܗܐ ܒܢܘܪܐ
ActsMarMaʿIn ‏ ‏ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ .
ActsMarMaʿIn ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ
ActsMarMaʿIn ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 .
ActsMarMaʿIn ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇
ActsMarMaʿIn ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ
ActsMarMaʿIn . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ .