simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܂ ܙ ܝ ܡܠܟܐ ܒܒܠ ܂ ܘܐܬܦܠܓ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀
ChronMin ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܣܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܝܘܙܕܩ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ
ChronMin ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܕܗ̣ܘ ܥܙܪܐ ܒܪ ܥܕܘ ܀ ܂ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ
ChronMin ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ ܝ ܕܦܩܚ̣ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܝܘܢܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ
ChronMin ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܒ̣ܪܘ ܒܫܒܝܐ̣ ܡܠܟܐ ܀ ܝ ܓܠܘܩܣ ܡܢ ܟܝܘܣ ܐܫ̣ܟܚ ܕܘܒ̇ܩܐ ܕܦܪܙܠܐ ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ
ChronMin ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚ̇ܬܘܢ ܫܒܝܬܗ̇ ܠܦܪܣ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂ ܘܫܗܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܣ ܝܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܦܓܥ̣ܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܝ ܂
ChronMin ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ ܃ ܐܘܣXܠܬܝܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܗܢܐ ܪܚܝ̇ܩ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܪܬ ܐ ܀ · ܝ-· ܂ ܇ XXܝ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܬܪܡ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ
ChronMin ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ
ChronMin ܂ ܕܗ ܂ ܗܪܛܩܘܢܝܣ ܒܪܘܡܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܚ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܩܛܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܘܪܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ X ܂ ܐ ܂ X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ
ChronMin ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ ܣܘܪܐܝܘܣ ܂ ܡܕ ܂ ܀ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܝ[ܢ ]ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ̣[ܝܝ ]ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂ ܟܓ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ
ChronMin ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܐܬܢܣ̈ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠXܐ ܕܦܪܣܝܐ̇̈ ܂ ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܬ ܟܝܪܘܛܢܝܐ ܕܦܘܠܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܪ̈ ܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܦܘܠܐ ܝ ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ
ChronMin ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃ ܒܝܕ ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· ܡܠܟܐ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂
ChronMin ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ ܟܕ ܕܪܫܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡ ܚܪܝܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܒ̇ܝܢܢ ܝ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ
ChronMin ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܢܝܘ ܀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ
ChronMin ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ ܘܠܐ · ܙ X ܐܪܓ̣ܫ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ] ܒܬܪܗ ܗ[ܪܩܠܝܘܣ 5ܘܐܬܐ ܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܡܠܟܐ ܘܪܓܡ [ܠܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ]ܨ̇ܟܐ ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ
ChronMin ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂ ܂ ܬ ܂ ܬܐ ܕ ܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܝܗܒ ܒܝܪܘܢܐ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗ̣ܘ ܕܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ