simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܕܗ ܂ ܗܪܛܩܘܢܝܣ ܒܪܘܡܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܚ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܩܛܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܘܪܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ X ܂ ܐ ܂ X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ
ChronMin ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ ܣܘܪܐܝܘܣ ܂ ܡܕ ܂ ܀ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܝ[ܢ ]ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ̣[ܝܝ ]ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂ ܟܓ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ
ChronMin ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܐܬܢܣ̈ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠXܐ ܕܦܪܣܝܐ̇̈ ܂ ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܬ ܟܝܪܘܛܢܝܐ ܕܦܘܠܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܪ̈ ܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܦܘܠܐ ܝ ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ
ChronMin ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃ ܒܝܕ ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· ܡܠܟܐ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂
ChronMin ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ ܟܕ ܕܪܫܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡ ܚܪܝܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܒ̇ܝܢܢ ܝ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ
ChronMin ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܢܝܘ ܀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ
ChronMin ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ ܘܠܐ · ܙ X ܐܪܓ̣ܫ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ] ܒܬܪܗ ܗ[ܪܩܠܝܘܣ 5ܘܐܬܐ ܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܡܠܟܐ ܘܪܓܡ [ܠܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ]ܨ̇ܟܐ ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ
ChronMin ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂ ܂ ܬ ܂ ܬܐ ܕ ܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܝܗܒ ܒܝܪܘܢܐ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗ̣ܘ ܕܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ
ChronMin ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܂ ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ ܂ ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ
ChronMin ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡXܕܝܢܬܐ ܥܠ ]ܕܩܠܬ ܠ̣ܥܠ ܡܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬ ܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ 2ܕܐܠܦ ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܒܝܫ[ܬܐ̈] ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ ܐܘ ܟܬܪ ܗܘ̣ ܫܝܢܐ ܂ ܐܙܠ ܗ̣ܘ · ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ
ChronMin ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܂ ܒܪܡ 1ܒܫܘܪܝܐ ܡܬܚܗ ܠܥܓXܠܬܐ̈] ܡܠܟܐ ܒܙܘܙܐ̈ ܘܕܝܢܪܐ̈ ܃ -· ܕܢܦܩ[ܬܐ [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ
ChronMin ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܕܕܪܐ ܂ ܡܠܟܐ 5X ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ X ]ܒܪܡ ܦܩܕ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܒܪܗ ܂ ܘܚܪܪܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇ ܦܚܢܘܬܐ ܘܫܪ[ܝܚܘܬ ܐ ܂ ܘܢܣܒ ܡܠܟܐ 1]ܫܝܢܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪܘ[ܡܝܐ̈ ܐܣXܛܘܪܝܩܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܠ[ܦ ܘܡܐܐ ܘ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ