simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
ChronEdes ܕܢ ܂ ܦܩ̣ܕ ܡܠܟܐ ܘܦܣ̣ܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘܗܝ̈
ChronEdes ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ
ChronEdes ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ ܡܠܟܐ ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ
ChronEdes ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ
ChronEdes ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈
ChronEdes ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂
ChronEdes ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ ܚܕ
ChronEdes ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ
ChronEdes ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܂
ChronEdes ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ
ChronEdes ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ
ChronEdes ܥܣܩܐ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܬܒܥ ܡܢܗ̣ ܂
ChronEdes ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ
ChronEdes ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ
ChronEdes ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܡܠܟܐ ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ
ChronEdes ܂ ܘܟܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂
ChronEdes ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ ܡܠܟܐ ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ
ChronEdes ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ
ChronEdes ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ
ChronEdes ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ
ChronEdes ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ ܡܠܟܐ ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ
ChronEdes ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ ܡܠܟܐ ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂
ChronEdes ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ
ChronEdes ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣
ChronEdes ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ ܡܠܟܐ ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ
ChronEdes ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ ܡܠܟܐ ܃ ܘܚܕ ܡܢ
ChronEdes ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ </page><page> ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ
ChronMin ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃
ChronMin ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆
ChronMin ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ ܡܠܟܐ ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ
ChronMin ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂
ChronMin ܂ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂
ChronMin ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ
ChronMin ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ
ChronMin X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ ܂
ChronMin ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ
ChronMin ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈
ChronMin ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ
ChronMin ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂ ܡܠܟܐ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃
ChronMin ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ
ChronMin ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ
ChronMin ܙ X ܐܪܓ̣ܫ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ
ChronMin ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ]
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
ChronMin ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ
ChronMin ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ
ChronMin [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ ܡܠܟܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ
ChronMin ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂
ChronMin ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈
ChronMin ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
ChronMin ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇
ChronMin ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ
ChronMin ܢܝ̣ܩܐ̣̇ܛܘ ܇ ܪ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܃
ChronMin ܗ̇ܝ] ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܘܩܘܣ ܡܠܟܐ ܩܕܡ[ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܪܝܢ̈
ChronMin ܝ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܂ ܕܓ ܂
ChronMin ܆ ܘܟܕ ܠܠܦܐܩܦܪܘܣ ܡܠܟܐ ܐܚܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈
ChronMin ܕܦܪܬܘܝܐ̣̈ ܂ ܐܩܝ̣ܡܘ ܡܠܟܐ ܡܢܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ
ChronMin ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ
ChronMin ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ
ChronMin ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ
ChronMin ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܒܫܢܬ
ChronMin ܠܗ ܐܝܓܡܘܢܐ ܚܠܦ ܡܠܟܐ ܃ ܟܕ ܐܩܝ̣ܡܘ
ChronMin ܆ ܟܕ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܂ ܕܒ ܂
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ ܡܠܟܐ ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܬܐܕܘܣܝܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂
ChronMin ܡܝܬ ܙ ܢܘܢ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ X ܕܪ̈ ܘܡܝܐ
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ X ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
ChronMin ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܒܕ
ChronMin ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܛܒܪܝܣ ܡܠܟܐ ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂
ChronMin ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܦܘܩܐ ܡܠܟܐ ܙX ܝܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈
ChronMin ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܬܗ
ChronMin ܡܠܟܐ̈ ܘܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈
ChronMin ܂ ܀ ܘܕܠܐ ܡܠܟܐ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܀
ChronMin ܂ ܀ ܘܕܠܐ ܡܠܟܐ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ
ChronMin ܝ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܩܘܣ ܡܠܟܐ ܕܨܘܪ ܂ ܘܟܕ
ChronMin ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܝ̣ܗܒ
ChronMin ܂ ܝ ܝ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬ
ChronMin ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܥܒ̣ܕ
ChronMin ܝ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܐܪܝܛܝܐ 1ܫܩܠ
ChronMin ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܗܘܣܝܘܣ- ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ
ChronMin · </page><page> ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂
ChronMin ܡܢ ܕܫܓܐ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܒܚܢ ܕܝܢܗ
ChronMin ܂ ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܒܛܐܘܪܘܣ 2ܬܬܟܢܫ
ChronMin ܘܬܘܒ ܐܪܝܢܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐ̣ܙܠܘ ܂ ܘܩܘܛܪܓܐ̈
ChronMin ܥܠ ܐܬܢܣܝܣ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܪܟܒܘ̈ ܂ ܕܟܡܐ
ChronMin ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܘܣܒܝܣ
ChronMin ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ XܫܪܝXX ܕܢܒܢܐ
ChronMin ܀ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ ܡܠܟܐ ܕܩܪܒܐ ܡܛܠ ܦܘܠܐ
ChronMin ܂ ܟܕ ܩܪܝܒ ܡܠܟܐ ܂ ܘܣܝܡܐ̈ ܬܠܬܐ