simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܡ̣ܥܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܃ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܡܠܟܐ ܪܙܝܩܝܐ ܂ ܘܟܢܫ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ
ChronEdes ܘܦܣ̣ܩܘ ܟܠܗܘܢ ܗܕܡܘܗܝ̈ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܫܕܪܗ ܠܒܝܠܦܛ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܘܫܕܪ ܪܫܗ ܝX </page><page> ܠܟܘܣܪܘ ܂ ܠܒܢܕܘܝ ܕܢ ܂ ܦܩ̣ܕ
ChronEdes ܃ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܡܠܟܐ ܢܨܝܒܝܐ ܐܪܟܝܛܪܐ ܂ 2ܣ̇ܓܝ ܢܛ ܂ ܪ ܗܘ̣ܐ ܝ ܢܦܫܗ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܕܛܝܝ̇ܐ ܂ ܕܥܡܕ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܃ ܡܐ ܕܡܛܝ ܠܘܥܕܐ ܕܚܝܪܬ ܡܠܟܐ ܃ ܟܕ ܢܚܬ ܗܘ̣ܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܚܝܪܬ ܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܃ ܠܚܙܬܗ ܕܢܥܡܢ
ChronEdes ܂ ܕܐܝܬܘ ܠܣܒ̣ܪܝܫܘܥ ܕܠܫܘܡ̣ ܂ ܘܣܝܡܘ ܝܝ ܠܟܘܢ ܪܫܐ ܂ ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܓܒܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܫܠܚ ܠܗܘܢ
ChronEdes ܘܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܢܫܘܗܝ̈ ܟܪܣܛܝܢܝܬܐ̇̈ ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܘܣܡܘܗܝ ܠܗܘܢ ܪܫܐ ܂ ܘܣܓܝ ܐܬܝܩܪ ܟܠܗܘܢ ܂ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܂ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܘܐܝܬܝܗ̣ ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܗ ܕܢܬܒ ܒܕܝܪܐ ܕܫܗܕܘܣܬ ܂ ܟܕ ܝ ܢܦ̣ܨ ܡܠܟܐ ܗܝܕܝܢ ܣܓܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܘܛܪܓܐ̈ ܕܢܨܝܒܝܐ̣̈ ܘܕܠܒܪ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ ܂ ܘܐܙܠ̣ ܒܢ̣ܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܒܐܬܪܐ ܕܟܫܟ̣ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘܝ ܠܗ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܗܝܕܝܢ ܦܩ̣ܕ ܠܗ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܦܘܩܐ ܂ ܘܩܛܠܗ ܠܗ ܘܠܒܢܘܗẌ ܡܠܟܐ ܠܗܢܐ ܡܘܕܝܢܐ ܢܨܝܚܐ ܀ ܂ XXX ܂ ܝ ܗܝܕܝܢ ܡܪܕ ܥܠ ܡܘܪܝܩܐ
ChronEdes ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܠܩܬܘܠܝܩܐ ܕܢܘܒܠܗ ܠܥܕܬܐ ܂ ܘܢܬܬܣܝܡ - ܬܓܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝܝ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܐܬܩܒܠ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܂ ܘܒܢ̣ܐ ܩܠܩܘܡܐ̈ ܂ ܘܥܒܕܘ ܚܠܠܐ̈ ܬܚܝܬ ܫܘܪܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܂ ܘܐܫܦܠܘ ܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܦܪܣܝܐ̈ ܀ ܘܐܬܟܬܫ
ChronEdes ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܥܡ ܕܪܐ ܡܬܟܬܫ ܗܘ̣ܐ̣ ܂ ܢܚܬ ܪܕ ܚܕ ܥ̇ܠ ܥܕܬܐ̣̈ ܕܣܝܪܙܘܪ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܪܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܟܘܣܪܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ
ChronEdes ܘܬܒܥ ܡܢܗ̣ ܂ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܓܒܪܝܠ ܡ̣ܢ ܚܪܡܗ̣ ܂ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܣܒܪܝܫܘܥ ܕܝܢ ܐܬܟܪܗ̇ ܒܢܨܝܒܝܢ ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܇ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܦܘܩܕܢܗ ܕܩܬܘܠܝܩܐ ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܥܠ ܓܡܠܐ ܡܠܟܐ ܕܢܣܝܡܘܢ </page><page> ܠܦܓܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܒܥܕܬܗܘܢ ܂ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗܘܢ
ChronEdes ܂ ܠܓܪܝܓܘܪ ܟܫܟܪܝܐ ܕܐܬܛܪܕ ܡ̣ܢ ܢܨܝܒܝܢ ܒ̇ܥܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪ ܐܬܪܗ̣̇ ܂ ܟܕ ܝܝ ܛܒ ܒܢܝ̈ ܥܕܬܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ
ChronEdes ܝ ܂ ܫܩ̣ܠ ܣܩܪܐ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܕܢܫܬܠܛ ܥܠ ܟܠܗ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܗܢܐ ܕܒܝܕ ܦܪܗܣܝܐ ܕܩܢܐ ܗܘ̣ܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܝX ܘܒܚܘܒܗ ܕܠܘܬ
ChronEdes ܐܫܬܡܠܝܬ̤ ܪܓܬܗ ܂ ܕܢܛܪܘܕ ܘܢܪܕܘܦ ܐܢܘܢ ܠܟܠ ܪܘܚ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ ܕܒܝܬ ܡܬܝ ܂ ܡܛܥܝܢܐ̈ ܕܡܘܨܠ ܂ ܘܟܕ ܡܢ
ChronEdes ܠܓܒܪܐܝܠ ܕܢܦܘܫ ܡܢ ܗܕܐ ܠܙܬܐ̣ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܂ ܘܝ ܘܨܚܝ ܡܠܟܐ ܘܒܢܝ̈ ܓܒܗ̣ ܂ ܘܐܬܢܨܚܘ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܝܠܢ ܂ ܘܐܟܣܗ
ChronEdes ܂ ܕܫܒ̣ܩ ܠܕܝܢ ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܡܠܟܐ ܨܘܚܝܬܐ̈ ܡܪܝܪܬܐ̈ ܂ ܘܐܦ ܠܓܝܘܪܓܝܣ ܕܐܝܙܠܐ ܩܛܪܓܗ ܩܕܡ
ChronEdes ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܙܩܦܗ ܒܒܗܐܪܕܫܝܪ ܒܡܨܥܬ ܡܠܟܐ ܘܗܘ̤ܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܂ ܘܡܨܚܐ ܠܗܘܪܡܝܙܕ ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ
ChronEdes ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ
ChronEdes ܠܫܝܪܘܝ ܒܪ ܟܘܣܪܘ ܂ ܘܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܘܩܡ ܫܡXܠܐ ܒܪܗ ܕܝܙܕܝܢ ܘܢܝܗܘܪܡܝܙܕ ܘܐܡܠܟܘ
ChronEdes ܠܐܝܕܗ ܕܝܡܝܢܐ ܂ ܘܢܢXܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܀ ܒܥܕܬܐ ܂ ܕ̇ܝܢ ܡܠܟܐ ܫܡXܠܐ ܂ ܘܐ̣ܙܠܘX ܐܫܟܚܘܗܝ ܒܚܝܪܬܐ ܕܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܦܣ̣ܩ
ChronEdes ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܪܘܬܐ ܝܝ ܕܓܘܣܛܪܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܚܝܠܘܬ̈ ܐ̣ ܂ ܘܩܛܠܘ̣ ܡܢܗܘܢ ܛܝܝܐ̣̈ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܬܪܘܬܐ ܝ ܕܣܘܪܝܐ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܐܚܪܢܐ ܂ ܘܟܕ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ ܬܒܥܗ ܐܠܝܐ ܕܢܦܘܫ ܡ̣ܢ ܩܪܒܐ̣ ܂ ܡܠܟܐ ܂ 2ܦܓ̣ܥ ܝ- · ܒܗ ܡܠܟܘܢܐ ܚܕ ܕܐ̇ܙܠ ܗܘ̣ܐ ܠܡܩܪܒܘ̣ ܥܡ
ChronEdes ܃ ܘܚܕ ܡܢ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܂ ܕܫܡܗ ܗܘܪܡܝܙܕܢ ܡܕܝܐ ܃ ܕܟܢܫ ܡܠܟܐ ܦܫ̣ܘ ܕܐܩܝܡܘ ܓܒܐ ܠܘ̣ܩܒܠ ܛܝܝ̇ܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̤ܘ ܝܙܕܓܪܕ
ChronEdes ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܂ ܕܪܫܗܘܢ ܫܡܗ ܡܠܟܐ ܘܠܒ̣ܟ ܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܘܡܕܝܢܬܐ̣̈ ܥܕܡܐ ܠܥܪܒ ܂ ܘܫܡ̣ܥ ܗܪܩܠܐ
ChronEdes ܡ̣ܢ </page><page> ܥܩܬܐ̣ ܕܐܡܠܟܬ̤ ܥܠܘܗܝ ܥܠ ܬܒܪܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̣̈ ܣܠܩ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܡܝXܪܝܢ ܝܝ ܘܬܐܒܐܝܣ ܘܐܦܪܝܩܝܐ ܀ ܘܗܪܩܠܐ
ChronMin ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪܫܩܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܒܫܢܬ ܂ ܣܙ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗ̣ܢܘܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܝ ܦܛܠܡܐܘܣ ܂ ܘܫܪܟܐ ܒܪ ܐܪܢܒܐ ܀ ܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܂ ܙ ܝ ܡܠܟܐ ܒܒܠ ܂ ܘܐܬܦܠܓ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܀ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܘܕܐܓܒܛܝܐ̈ ܀
ChronMin ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ ܡܠܟܐ ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܡܠܟܐ ܫܒܥܣܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܬܢܒܝ ܝܘܙܕܩ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ
ChronMin ܕ ܗܘܕܐ ܆ ܐܬܢܒܝ ܝܘܐ ܠ ܕܗ̣ܘ ܥܙܪܐ ܒܪ ܥܕܘ ܀ ܂ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܬܪܬܝܢ̈ ܕܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐ ܠ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܬ ܕܐܣܐ
ChronMin ܪܗܘܕܐ̈ ܃ ܘܒܫܢܬ ܫܒܥ̈ ܝ ܕܦܩܚ̣ ܐܬܢܒܝܘ ܗܘܫܥ ܘܝܘܢܢ ܡܠܟܐ ܕܝܘܪܒܥܡ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥ̈ ܕ·ܘܬܡ
ChronMin ܕܝܗܘܕܐ ܪܒܝ̈ ܚܝܠܐ̈ ܕܐܬܘܪܝܐ̈ ܕܒ̣ܪܘ ܒܫܒܝܐ̣ ܡܠܟܐ ܀ ܝ ܓܠܘܩܣ ܡܢ ܟܝܘܣ ܐܫ̣ܟܚ ܕܘܒ̇ܩܐ ܕܦܪܙܠܐ ܀ ܂ ܠܡܢܫܐ
ChronMin ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܂ ܘܕܒ̣ܪ ܠܗ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܆ ܘܢܚ̣ܬ ܠܒܝܬ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܚ̇ܬܘܢ ܫܒܝܬܗ̇ ܠܦܪܣ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܢܦ̣ܩ ܗܪܩܠܐ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܗܪܩܠܐ̣ ܂ ܘܫܗܪܘܪܙ ܦܛܪܝܩܝܣ ܝܝ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܩܫܝܐܝܬ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܒܬܡܘܙ ܦܓܥ̣ܘ ܒܚܕܕܐ̈ ܂ ܝ ܂
ChronMin ܚ̇ܢܦ ܂ ܩܡ ܃ ܐܘܣXܠܬܝܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬ ܐ ܂ ܘܗܢܐ ܪܚܝ̇ܩ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܪܬ ܐ ܀ · ܝ-· ܂ ܇ XXܝ ܂ ܘܒܫܢܬ ܂ ܬܪܡ ܂ ܒܝܘܡܝ̈ ܘܠܝܢܘܣ
ChronMin ܕܩܡ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܗܓܪܝܐ̈ ܂ ܒܬ̇ܪ ܕܐܡ̇ܠܟܘ ܂ ܘܟܡܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܡܢ ܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܡܐ ܚ̣ܝܐ ܟܠ
ChronMin ܂ ܕܗ ܂ ܗܪܛܩܘܢܝܣ ܒܪܘܡܝ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܠܚ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܗܕܐ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܘܩܛܠܗ ܝܘܝܩܝܡ ܠܐܘܪܝܐ ܂ ܘܒܫܢܬ X ܂ ܐ ܂ X ܕܝܘܝܩܝܡ ܗܘܐ
ChronMin ܕܫܬܐ ܒܪܘܡܝ ܝ ܣܘܪܐܝܘܣ ܂ ܡܕ ܂ ܀ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܕܝ[ܢ ]ܟܕ ܡܠܟܐ ܂ ܕܗ̣[ܝܝ ]ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ ܂ ܟܓ ܂ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ܠ̇ܚ ܂ ܐܡܠܟ
ChronMin ܕܡ[ܕܝ]ܐ̈ ܘܠܡܨܪܝܐ̈ ܘܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܘܩܕ ܠܐܬܢܣ̈ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̇ܠXܐ ܕܦܪܣܝܐ̇̈ ܂ ܗܢܐ ܕܙܟܐ ܠܐܪܦܟܫܪ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܪܓ̣ܙ ܥܠ ܕܒܠܥܕܘܗܝ ܗܘܬ ܟܝܪܘܛܢܝܐ ܕܦܘܠܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܐܬܬܣܝܡ ܪ̈ ܢ ܒܚܘܫܒܐ ܓܘܢܝܐ ܦܘܠܐ ܝ ܂ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ
ChronMin ܗܟܝܠ ܩܘܣܛܢܛܝܣ ܃ ܒܝܕ ܕܐܢܫX ܐܪ̈ ܢܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܆ ܝ· ܡܠܟܐ ܕܢܡܢܝܘܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܂
ChronMin ܘܥܠ̣ܘ ܂ ܗܘܘ ܟܕ ܕܪܫܝܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܡ ܚܪܝܝܐ̈ ܂ ܡ̇ܠܟܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܒܬܪ ܩܠܝܠ ܟܬܒ̇ܝܢܢ ܝ ܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܀ ܘܟܕ ܐܬܘ ܩܕܡ
ChronMin ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܫܢܝܘ ܀ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܂ ܝ ܟܕ ܠܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ
ChronMin ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܘܐܬܝ̣ܨܦ ܡܢܗ̇ ܥܡ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܚܝܠܐ ܕܨܠܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ ܘܠܐ · ܙ X ܐܪܓ̣ܫ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܘܐܡܠܟ] ܒܬܪܗ ܗ[ܪܩܠܝܘܣ 5ܘܐܬܐ ܠ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܝܝ ܡܠܟܐ ܘܪܓܡ [ܠܣܐܘܪܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ]ܨ̇ܟܐ ܂ ܡܝ[ܬ ܦܘܩܐ
ChronMin ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂ ܂ ܬ ܂ ܬܐ ܕ ܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܝܗܒ ܒܝܪܘܢܐ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗ̣ܘ ܕܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ
ChronMin ܠܐܦܝܣ ܘܥܒܕܘܗܝ ܦܛܪܝܪ ܠܐܬܢܣܝ ܡܝܛܪܘ ܕܡܝܦܪܩܛ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܂ ܗܟܘܬ ܘܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܝܣܚܩ ܂ ܬܘܒ ܐܠܨ ܐܢܘܢ
ChronMin ܥܒܕ ܐܠܗ ܐܒܘܓܥܦܪ ܡXܕܝܢܬܐ ܥܠ ]ܕܩܠܬ ܠ̣ܥܠ ܡܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܡܠܟܐ ܘܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬ ܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ 2ܕܐܠܦ ܘܫܒܥܝܢ 3ܘܬܠܬ ܒܢ̣ܐ
ChronMin ܂ ܘܣܓܝܐܬ̈ ܐ ܒܝܫ[ܬܐ̈] ܡܣܪܚ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܠ ܓܐܘܪܓܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܠܐ ܩܡ ܐܘ ܟܬܪ ܗܘ̣ ܫܝܢܐ ܂ ܐܙܠ ܗ̣ܘ · ܪܫܝܥܐ ܕܘܝܕ ܠܘܬ
ChronMin ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܂ ܒܪܡ 1ܒܫܘܪܝܐ ܡܬܚܗ ܠܥܓXܠܬܐ̈] </page> ܡܠܟܐ ܒܙܘܙܐ̈ ܘܕܝܢܪܐ̈ ܃ -· ܕܢܦܩ[ܬܐ [ܕܝܠܝ ܂ ]ܘܝܕܥ
ChronMin ܘܩܪܐ ܠܐܦܝܣ̈ ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܝܫܐ ܠܗ ܠܕܘܝܕ ܕܕܪܐ ܂ ܡܠܟܐ 5X ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ X ]ܒܪܡ ܦܩܕ ܘܚܒܫܘܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܂ ܘܫܕܪ
ChronMin ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ܥܣܪܝXܢ ܘܚܕܐ ܘܝܪܚܐ̈ ܬܠܬܐ ܂ ܘ[ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܫܩܠ ܟܠܡܐ [ܪ ]ܬ ܀ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ [ܡܝܬ ܝܝ ܂ ܐܒܘܓܥܦܪ
ChronMin ܕܪܘ[ܡܝ̇ܐ ܂ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܒܪܗ ܂ ܘܚܪܪܘ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܡܗܕܝ ܒܪܗ ܂ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܥܢܕܝ ܩܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ]ܐܫܬܪܝ ܠܟܠܗ̇ ܦܚܢܘܬܐ ܘܫܪ[ܝܚܘܬ ܐ ܂ ܘܢܣܒ ܡܠܟܐ 1]ܫܝܢܐ ܀ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܐܐ ܘܥXܣܪ ]ܩXܘܢܣܛܢܛܝܢܘܣ ܝ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܂ 10ܘܐܡ̣ܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܪܘ[ܡܝܐ̈ ܐܣXܛܘܪܝܩܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܫܢܬ ܐܠ[ܦ ܘܡܐܐ ܘ]ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܡܝܬ ܢܝܩܘܦܘܪܐ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܃ [ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܡ]ܣܬܒܪ ܕܡܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܃ ܥܕܡܐ ܝܝ ܠܫܘܪܝ [ܡܠܟܘܬ]ܗ ܕܣܠܘܩܘܣ̈ ܢܝ̣ܩܐ̣̇ܛܘ ܇ ܪ
ChronMin ܩܕܡ[ܝܐ ܕܣܘܪܝܐ ܡܫܪܝܢ̈ ]ܝ ܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢܝܢܐ ܗܢܐ [ܕ ܡܠܟܐ ܆ ܡܕܝܢ ܝܕܝܥܐ̣ ܂ ܕܠܐ [ܒܫܢܬܐ ܗ̇ܝ] ܩܕܡܝܬܐ ܕܣܠܘܩܘܣ
ChronMin ܂ ܕܓ ܂ ܕܣܘܪܝܐ ܇ ܟܕ ܡ̇ܡܠܟ ܗܘܐ ܥܠ ܐܓܘܦܛܘܣ ܦܛܘܠܐܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܡ̇ܪܬ ܇ ܠܘܩܒܠ ܫܢܬ ܐ ܗ̇ܝ ܂ ܕܝܐ ܂ ܝ ܕܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܠܗܐ
ChronMin ܐܚܪܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܦܪܬܘܝܐ̈ ܪܫ̇ܡ ܒܗ ܒܩܢܘܢܐ ܗܘ̇ ܕܙܒܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢܬܐܝܬ ܂ ܘܟܕ ܠܐܪ[̣ܫ[ܩ ܡܫܡܗ ܆ ܘܟܕ ܠܠܦܐܩܦܪܘܣ
ChronMin ܡܢܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܐܘܪܗܝ ܠܐܢܫ ܕܫܡܗ ܐܒܓܪ ܃ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܃ ܘܟܕ 1ܚܪ̣ܩܘ 2ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܕܦܪܬܘܝܐ̣̈ ܂ ܐܩܝ̣ܡܘ
ChronMin ܂ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܫܡܐ ܗܢܐ ܐܒܓܪ ܆ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܦ ܥܠ ܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܃ ܟܕܡܐ ܕܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܐܩܝ̣ܡܘ ܠܗܘܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ
ChronMin ܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܡܠܟܐ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܘܫܥܒܕ ܐܢܘܢX ܗ̣ܘ ܠܘܩܝܘܣ ܂ ܕܠܐ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܃ ܒܫܢܬ ܂ ܢ̇ܣ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܐܫ̣ܬܩܠܬ ܡܠܟܐ ܘܐܬܒ̣ܛܠܬ ܟܠ ܟܠܗ ܡܠܟܘܬܗܘܢ ܒܫܢܬܐ ܂ ܕܗ ܂ ܕܦܝܠܝܦܘܣ
ChronMin ܃ ܟܕ ܐܩܝ̣ܡܘ ܥܠܝܗܘܢ [ܡܕܐܬܐ ]ܕܫܘܥܒܕܐ ܂ ܘܗܟܢܐ ܒ̣ܛܠܬ ܡܠܟܐ ܃ XܘXܠܐܘܪܝܠܝܐܢܘܣ ܒܪ ܚܒܣܝ ܥܒ̣ܕXܘX ܠܗ ܐܝܓܡܘܢܐ ܚܠܦ
ChronMin ܂ ܕܒ ܂ ܣ̣ܡ ܕܣܠܩ ܠܣܘܪܝܐ ܘܠܩܝܠܝܩܝܐ ܘܠܩܐܦܘܕܘܩܝܐ ܀ ܝܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܦ ܠܗܢܐ ܥܘܗܕܢܐ ܡܢܬܐܝܬ ܣ̣ܡ ܐܘܣܒܝܘܣ ܆ ܟܕ ܠܫܒܘܪ
ChronMin ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܐܒ ܂ 3 X X ܂ ܩܝ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܡܘ ܂ ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬ ܐ ܂ 2 X ܂ ܝXܠ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܠܗ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪܝܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܬܡܘܙ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܝܒܐ X ܂ ܙ X ܂ ܩܟܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܐ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܬܐܕܘܣܝܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܗ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܘܣ ܂ 5 ܙ X ܂ ܩܠܒ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܚ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܘܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܘܩܡ ܒܬܪܗ ܢܘܢܐ ܝ ܂ X ܂ ܩܢ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܦܘ ܂ ܃ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܠܐܘܢ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 </page><page> X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܙ ܢܘܢ ܂ 7ܝܝ ܙ X ܂ ܩܣܘ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܒ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܙ ܢܘܢ
ChronMin X ܕܪ̈ ܘܡܝܐ ܂ ܒܛ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 1 X ܂ ܡܠܟܐ ܒܬܪܗ ܐܢܣܛܘܣ ܂ 5 </page><page> X ܂ ܩܨ ܓ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦܟܛ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܣܛܘܣ
ChronMin X ܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܒܛ ܂ ܒܬܡܘܙ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܝܘܣܛܝܢܘܣ ܂ 1 X ܂ ܪܒ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܠܚ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܒܕ ܂ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܛܝܒܪܝܘܣ X ܡܠܟܐ ܩܕܝܡ ܂ 1 X ܂ ܪܢܕ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܨ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܘܣ
ChronMin ܂ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܘܪܝܩܘܣ ܂ 1 X ܂ ܪܥܚ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܡܠܟܐ ܛܝܒܪܝܘܣ X ܂ X ܂ ܪܢܙ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܦ̇ܨ ܓ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡ̣ܝܬ ܛܒܪܝܣ
ChronMin ܙX ܝܝ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܗܪܩܠܝܣ ܂ 1 ܫܢܬ ܂ ܝ ܂ XܕܛܝܝܐẌ ܡܠܟܐ ܂ ܝܘ ܂ ܒܬܡܘܙ ܝ ܂ ܂ ܪܦܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܨ̇ܟܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܦܘܩܐ
ChronMin ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܬܗ ܕܝܢ ܕܐܚܙܝܐ ܂ XX ܝܘܫܒܥ ܐܢܬܬ ܝܘܝܕܥ ܪܒ ܡܠܟܐ ܂ ܙ ܂ ܂ ܗܕܐ ܩܛܠܬ̇ ܠܒܢܝ̈ ܒܪܗ̇ ܂ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܐܚܒ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܀ 1̈ ܓܐܝܘܣ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܩܐܘܕ ܡܠ̣ܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ
ChronMin ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܀ ܡܥܘܝܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܟ ܂ ܀ ܝܙܝܕ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܀ ܡܠܟܐ ܚܕܐ ܀ ܥ[ܘ]ܡܪ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܥܘܬܡܢ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܝܒ ܂ ܀ ܘܕܠܐ
ChronMin ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܡܪܘܢ ܝܪܚܐ̈ ܂ ܛ ܂ ܀ ܥܒܕ ܐܠܡܠܝܟ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܚܡܫ ܀ ܡܥܘܝܐ ܫܢܝܐ̈ ܂ ܟܟ ܂ ܀ ܝܙܝܕ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ܓ ܂ ܂ ܀ ܘܕܠܐ
ChronMin ܕܨܘܪ ܂ ܘܟܕ ܚ̣ܙܗ̇ ܆ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܠܗ ܡܢܗ ܡܥܦܪܐ ܂ ܘܫ̣ܩܠܗ̇ ܂ ܝX ܂ ܝ ܘܐܥܠܗ̇ ܠܦܘܢܝܩܘܣ
ChronMin ܒܠܚܘܕ ܂ ܘܝ̣ܗܒ ܠܗ ܠܗܪܩܠܝܣ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܗܘܐ ܦܩܕ ܚܠܦܘܗܝ ܡܠܟܐ ܬܗ̣̇ܪ ܒܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܦ̣ܩܕ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܢܠܒܫ ܡܢܗ ܆ ܐܠܐ
ChronMin ܩܕܡܝܐ ܕܩܡ ܒܡܠܟܘܬ ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܢ ܙܒܢ ܡܐܬܝܬܗ ܡܠܟܐ ܡܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܡܬܩܪܝܢ ܡܠܟ̇ܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܩܣܪ ܂ ܂ ܝX ܂ ܝ ܝ
ChronMin ܐܓܘܣܛܘܣ ܂ ܥܒ̣ܕ ܨܠܡܐ ܪܒܐ ܕܕܗܒܐ ܂ ܘܣܡܗ ܒܪܫܗ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܠܐ ܨܒ̣ܐ ܝܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܟ ܕܝܘܣ ܂ ܘܟܕ ܫܡ̣ܥ ܗܘ̣ܐ ܗܠܝܢ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܒܐܪܝܛܝܐ 1ܫܩܠ X XX · ܛܥܢܐ ܕܝܝܪܪ ܠܪܗܘܡܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܓܢܣ ܂ ܘܡܬܐܡܪܢܘܬܐ̈ ܕܒܙܚܐ ܘܫܪܟܐ ܀ ܝ ܘܟܕ ܗܘ̣ܐ
ChronMin ܠܗܘܣܝܘܣ- ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܒܐܦܣܩܘ̈ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܝ ܡܠܟܐ ܥܡ̣̇ܕ ܘܗܝܡܢ ܀ ܘܟܕ ܐܬܬܚܪܡ ܐܪܝܘܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫܕܪ
ChronMin ܗܠܝܢ ܫܓܘܫܝܐ̈ ܂ ܡܚܕܐ ܦܩ̣ܕ ܥܓܠ ܕܬܬܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ·X ܝ X ܐܘܣܒܝܣ ܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܃ · </page><page> ܘܟܕ ܫܡܥ
ChronMin ܕܠܐ ܒܚܢ ܕܝܢܗ ܕܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܂ ܡܒܛܠܢܐ ܕܗܪܣܝܣ ܡܠܟܐ ܐܬܦܩܕ ܕܢܐܙܠ ܘܬܡܢ ܢܥܡܪ ܂ ܗܪܟܐ ܐܝܟ ܝ ܡܢ ܕܫܓܐ ܗ̣ܘ
ChronMin ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܒܛܐܘܪܘܣ 2ܬܬܟܢܫ ܂ ܘܬܒܚܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܢܣܝܣ ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܘܟܕ ܐܪܝܢܐ̈ ܠܐܬܢܣܝܣ ܡܩܛܪܓܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܦܩ̣ܕ ܬܘܒ
ChronMin ܐ̣ܙܠܘ ܂ ܘܩܘܛܪܓܐ̈ ܝܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܐܬܢܣܝܣ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ [ܘ]ܐܬܢܣܝܣ 3ܒܟܠܗܝܢ ܙܟܝܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܘܬܘܒ ܐܪܝܢܐ̈ ܠܘܬ
ChronMin ܪܟܒܘ̈ ܂ ܕܟܡܐ ܕܐܬܢܣܝܣ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐ̣ܙܠܘ ܂ ܘܩܘܛܪܓܐ̈ ܝܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܥܠ ܐܬܢܣܝܣ ܩܕܡ
ChronMin ܂ ܡܝ̣ܬ ܐܘܣܒܝܣ ܂ X ܝ ܂ ܩܣܪܝܐ ܂ ܐܩܩܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܒܕܘܟܬܗ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܠܐ ܡܨܠܚܐ ܀ ܒܪܡ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝ̣ܬ
ChronMin ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ XܫܪܝXX ܕܢܒܢܐ ܥܕܬܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܘܡܝ̣ܬ ܡܠܟܐ ܂ · -ܝ ܂ ܘܣܘܓܐܗ ܕܟܢܘܫܝܐ ܗ ܡܢܘܬܐ ܕܢܝܩܝܐ ܢܛܪܘ ܀ ܟܕ ܕܝܢ
ChronMin ܕܩܪܒܐ ܡܛܠ ܦܘܠܐ ܘܡܩܕܘܢܝܣ ܂ ܟܬ̣ܒ ܠܗܘܦܪܟܐ ܡܠܟܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܫܓܘܫܝܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܀ ܘܟܕ ܝܠ̣ܦ
ChronMin ܂ ܘܣܝܡܐ̈ ܬܠܬܐ ܣܡܘ ܟܕ ܡܬܥܕܠܝܢ ܒܩܕܡܝܐ ܘܚܘܒܠܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܂ ܥܒ̣ܕܘ ܟܢܘܫܝܐ ܐܚܪܢܐ ܒܣܝܪܝܡܘܢ ܂ ܟܕ ܩܪܝܒ