simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܓܠܬ ܕܣܓܕܬ ܠܫܡܫܐ ܒܐܦܐ̈ ܘܠܐ ܒܠܒܐ‏ ‏ 54 ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܓܒܪܐ̈ . ܕܒܐܠܗܝ ܟܕܒܬ ܕܐܪܦܝܬ ܫܪܪܗ ܘܥܒܕܬ ܨܒܝܢܟ ܘܒܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܒܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܘܚܝܐ̈ ܘܪܓܫܬܐ ܘܠܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܨܝܚܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܠܘܝ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܡܪܝ
Nars:SancChurch ܡܫܝܚܐ ܘܡܚܕܐ ܠܟܝ ܀ 79 ܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܘܡܟܝܟ ܒܚܘܒܗ ܡܠܐ ܡܠܟܐ ܡܝܒܒ ܕܘܨܝ ܒܪ݇ܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܒܪ݇ܬ ܨܗܝܘܢ : ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܟܝ
sugMary&Magi ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ . ܕܗܢܐ ܒܪܗ̇ ܗܘ ܕܡܣܟܢܬܐ ܕܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܗܘ ܠܐ ܚܣܪ ܐܘ ܡܬܬܟܝܠ ܡܪܝܡ ܕܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ
JacSer:memElijFledJez ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܕܢܫܡܥ ܟܕ ܗܘ ܒܝܗܘܕ ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܘܢܡܛܐ ܣܝܢܝ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐܠܝܫܥ ܡܫܘܚ ܠܝ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܚܠܦܝܟ ܕܡܢܘ ܘܡܢܘ ܢܗܘܐ
JacSer:memJephDaught ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܥܠ ܥܒܪܝܐ̈ ܕܢܥܕܐ ܬܚܘܡܗܘܢ ܘܒܬܟܬܘܫܐ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܬܐ ܠܕܒܚܗ ܕܢܦܬܚ ܕܢܬܩܪܒ ܗܘܐ ܓܙܡ ܗܘܐ
JacSer:memElishCapSam ܕܫܡܪܝܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܡܢܘ ܘܫܪܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܠܘ ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܚܘܐ ܨܝܕ ܐܠܝܫܥ ܕܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܬܫܩܘܠ ܪܝܫܗ ܗܐ ܓܙܡ ܐܢܬ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܝܬܒܝܢ ܓܒܪ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ : ܘܠܒܝܫܝܢ ܠܒܘܫܐ ܒܪܕܐ : ܡܠܟܐ ܠܗ : ܒܥܓܠ ܠܡܝܟܐ ܒܪ ܝܡܠܐ . ܘܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܝܘܫܦܛ
P:Kings [AB] ܠܡܬܐܣܝܘ ܒܐܝܙܪܥܝܠ ܡܢ ܡܚܘܬܐ ܕܡܚܐܘܗܝ ܐܕܘܡܝܐ̈ : ܟܕ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܗ : ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܐܝܠ ܡܠܟܐ ܕܐܕܘܡ . ܘܗܦܟ ܝܘܪܡ
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
ChronEdes ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܘܐܬܬܙܝܥ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܠܐܠܗܐ ܂ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܀ ܫܡܥ ܕ ܢ ܐܝܪܘܕܝܣ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ ܕܥܢܐ ܚܘܝܗ ܡܕXܪܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܬܘܒ̣ ܡܠܟܐ ܠܗ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܒܕܗܒܐ ܛܒܐ ܆ ܘܥܡ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒܠ ܐܦ ܚܘܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܛܒܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕ : ܡܨܒܬ ܠܡ ܠܒܘܫܗ̇ ܕܒܪܬ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܗܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܆ ܐܝܟܐ ܡܠܟܐ ܆ ܕܟܕ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܩܝܠ ܐܝܙܓܕܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܘܬܗ ܕܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܩܝܠ
Chron1234 ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܚܢܦܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܗܘܘ ܡܡܠܠܝܢ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܗܢܐ ܂ ܝܝ ܙܒܢܐ ܦ̣ܩܕ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܒܚܙܬܗܘܢ ܂ ܘܠܚܕ ܡܢXܘܢ ܕܫܡܗ ܐܕܣܝܣ ܂ ܥܒܕܗ ܫ̇ܩܝܐ ܝܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܬܗܘܢ ܘܩܪܒܘ ܐܢܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘ ܂ ܘܚܕܝ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܡܛܥܝܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܒܟ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܣܢܐ ܗܢܐ · ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܓܘܝܐ̈ ܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܫܬ̈ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܝ ܗܕܐ̣ ܂ ܡ̣ܝܬ ܐܦ ܦܝܠܦܘܣ
JacSer:turgFestHom ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܝ X X 237 ܗ̣ܝ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܬܪܟ ܡܠܟܘܬܐ ⁸ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܀ X 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ
P:Sam [AB] ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܠܫܐܘܠ : ܐܠܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
P:Sam [AB] ܠܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܢܩܝܡܘܢ ܥܡܟ ܩܝܡܐ : ܘܬܡܠܟ ܒܟܠ ܕܪܓܐ ܡܠܟܐ : ܡܫܬܝܐ ܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܐܒܢܝܪ ܠܕܘܝܕ : ܐܩܘܡ ܐܙܠ ܐܟܢܫ ܠܡܪܝ
P:Sam [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܕܐܬܓܠܝ ܝܘܡܢܐ ܠܥܝܢ ܐܡܗܬܐ̈ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܠ ܒܪܬ ܫܐܘܠ ܠܐܘܪܥܗ ܕܕܘܝܕ : ܘܐܡܪܬ : ܡܐ ܝܩܝܪ ܝܘܡܢܐ
P:Sam [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ : ܠܐ ܬܛܫܝܢ ܡܢܝ ܡܕܡ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟܝ . ܡܠܟܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܡܥ ܛܒ ܘܒܝܫ : ܘܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܢܗܘܐ ܥܡܟ . ܘܥܢܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܬܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܚܘܪܝܡ . ܘܢܦܩ ܡܢ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ ܨܝܒܐ : ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ : ܘܐܢܐ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܪܝ
IsaacAnt:memHom . ܡܢ ܓܙܐ ܕܠܥܠ ܫܐܠ : ܡܘܗܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܫܚܐ ܀ ܐܦ ܝܗܘܒܐ ܒܣܪ ܡܠܟܐ ܕܐܝܬ ܒܫܡܝܐ ܀ ܠܐ ܡܪܦܐ ܕܢܫܐܠ ܕܗܒܐ : ܘܫܐܠ ܙܒܠܐ ܡܢ
FindCross-JudKyr ܐܝܢܐ ܕܥܬܝܕ 2 ܕܢܡܠܟ ܐ̇ܙܠܐܢܐ ܕܢܚܦܝܘܗܝ ܠܫܡܗ ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ . ܐܫܟܚܬ ܠܝ ܠܟ ܡܢܐ X ܐܣܥܘܪ ܠܩܘܒܠܟ . ܡܟܝܠ ܠܘܬ
P:Sam [AB] : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܥܪܩܘ ܐܢܫ ܠܡܫܟܢܗ . ܘܗܘܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܪܢܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܐܬܐ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܕܪܬܐ ܓܘܝܬܐ : ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܦܩܕ : ܚܕܐ ܗܝ ܐܬܐ ܕܐܬܐ ܡܠܟܐ ܥܒܕܐ̈ ܕܡܠܟܐ ܝܕܥܝܢ : ܕܟܠ ܓܒܪܐ ܐܘ ܐܢܬܬܐ ܕܥܐܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ ܕܝܡܐ . ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . </chapter><chapter> ܘܐܪܡܝ
P:Num [AB] ܕܓܕܪ : ܕܥܡܪ ܒܬܝܡܢܐ : ܕܐܬܐ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܓܫܘܫܐ̈ ܡܠܟܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ .     </chapter><chapter> ܨܚ ܟܒ ܘܫܡܥ ܟܢܥܢܝܐ
P:ProvQohSong [AB] . ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܪܘܪܒܢܐ̈ ܠܐ ܬܩܘܡ . ܫܦܝܪ ܗܘ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܢܬܩܢ ܟܘܪܣܝܗ ܒܙܕܝܩܘܬܐ . ܠܐ ܬܫܬܒܗܪ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܥܒܕܗ . ܐܢ ܡܪܝܐ ܓܪܝܟ ܒܝ : ܢܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܘܡܢܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ . ܗܫܐ ܢܫܡܥ ܡܪܝ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܡܝ . ܘܗܘܝܬ ܥܡܟ ܒܟܠ ܐܬܪ ܕܐܙܠܬ . ܘܐܘܒܕܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܢܐ ܕܒܪܬܟ ܡܢ ܕܝܪܐ : ܡܢ ܒܬܪ ܥܢܐ̈ : ܠܡܗܘܐ
Chron1234 ܇ ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܪܛܢܗܘܢ ܕܚܝܠܘܬ̈ ܐ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܒܝܘ ܡܢܗ ܪ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܇ ܚܠܦ ܐܚܘ̇ܗܝ ܂ ܘܠܐ ܐܬܬܦܝܣ ܃ ܘܐܬ̣ܐ ܠܘX
Chron1234 ܩܘܕ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܘܢܦ̣ܩ ܠܐܬܪܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܀ ܢܐ ܀ ]ܡܛ ܂ ܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܠ ܐܡܝܕ ܘܡܫܩܠܐ ܕܝܠܗ̇ ܀ X ܘܟܢܫ
Nars:memCreat ܒܐܪܥܐ . ܠܐ ܣܦܩܬ̣ ܠܗ ܠܒܪ ܕܚܝܚܐ ܕܩ̣ܪܝܗܝ ܨܠܡܗ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܫܓܪܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܕܡܘܬ ܢܘܪܐ 23ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܥܒܝܕ ܥܦܪܢܐ
P:Dan [AB] ܒܚܝܠ : ܠܡܥܠܘ ܠܐܫܘܦܐ̈ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܘܠܡܓܘܫܐ̈ : ܡܠܟܐ ܚܨܗ ܐܫܬܪܝܘ : ܘܒܘܪܟܘܗܝ̈ ܚܕܐ ܠܚܕܐ ܢܩܫܝ̈ . ܘܩܪܐ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܬܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ ܠܡܥܒܕ ܫܝܢܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܡܠܟܐ ܥܠܘܗܝ ܘܢܫܠܛ ܫܘܠܛܢ ܪܒ . ܘܠܣܘܦ ܫܢܝܐ̈ ܢܫܬܘܘܢ : ܘܒܪܬ
P:Deut [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ : ܘܒܐܪܕܥܝ . ܒܥܒܪܐ ܡܠܟܐ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܓܘܫܬܐܙܕ . ܘܐܡܪ ܓܘܫܬܐܙܕ ܗܐ ܐܢܐ ܥܒܕܟ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܡܠܟܐ ܗܘ . ܡܚܕܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܐܬܩܪܝ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ
ActsMari ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܘܬܘܒ ܐܘܕܥܘܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܒܐܝܕܝ̈ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ . ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܐܬܐ ܥܠܝܢ ܗܢܐ ܡܒܛܠܢܐ ܕܐܠܗܝܢ̈ . ܘܥܠܘ ܠܘܬ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܐܝܪܝܚܘ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܝ : ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܐܝܠ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܐ̈ : ܘܝܒܘܣܝܐ̈ . ܘܗܠܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܕܚܪܒ ܝܫܘܥ :
P:Sam [AB] ܢܚܙܝܢ̈ : ܘܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܡܢܐ ܨܒܐ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܘܥܫܢܬ ܡܠܟܐ ܐܠܗܟ ܥܠ ܥܡܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܡܐܐ ܙܒܢܝܢ̈ : ܘܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܪܝ
P:Neh [AB] ܕܒܝܫܢ . ܓ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ ܐܣܓܝܬ ܐܝܟ ܟܘܟܒܐ̈ ܕܒܫܡܝܐ . ܡܠܟܐ ܐܪܥܐ ܕܣܝܚܘܢ : ܘܐܪܥܐ ܕܡܠܟܐ ܕܚܫܒܘܢ : ܘܐܪܥܐ ܕܥܘܓ
BarBahl:SyrLex ܐܘ̇ ܟܗܢܐ الكون . ܘܐܝܬܘ ܢܣܝܒܘܬ ܩܘܝܡܐ ܕܡܕܡ . ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܡ . ܐܘ̇ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܡܕܡ . ܐܝܟ ܐܢܫ ܕܗ̇ܘܐ
JacSer:memProphElij ܕܠܐ ܢܫܬܘܚܪ 765 ܐܝܕܐ ܕܪܚܡܐ̈ ܐܘܫܛ ܡܪܝܐ ܠܐܪܥܐ ܡܠܟܐ ܠܦܣܬ ܐܝܕܐ ܕܓܒܪܐ ܒܙܥܘܪܘܬܗ̇ ܘܡܚܕܐ ܫܠܚ ܠܗ ܠܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܢܦܠ ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ܫܠܕܗ ܕܢܒܘܬ ܥܩܒܬ ܓܝܓܠܘܗܝ̈ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܢܗ ܐܫܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܩܕܡ ܡܪܟܒܬܗ ܕܢܫܪܥ ܗܘܐ ܒܗ
BarAphton:ActsSev ܕܠ ܠܐܠܗܐ ܐܡܝܢܢ̈ X ܘܘܝ̈ ܆ ܡܠܟܐܝܬ X ܘܒܪܚܡܬ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ ܘܒܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܘܒܨܘܡܐ̈ ܆ ܥܡ ܐܚܘܘܝܢ
ChronEdes ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܝX ܥܡ ܡܐܢܝ̈ ܩܘܕܫܐ̣ ܂ ܒܒܝܬ ܓܙܐ ܚܕܬܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܫܩ̣ܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܂ ܘܠܗ ܫܕܪ ܠܘܬ ܡܠܟܐ̣ ܂ ܣܡܗ̣ ܕܝܢ
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̈ ܫܢܝܐ̈ ܐܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܫܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥ ܀ 1̈ ܓܐܝܘܣ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܚܡܫܥܣܪܐ̈ ܕܩܐܘܕ ܡܠ̣ܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܝܘܡܝ̈ ܐܢܣܛܘܣ
BarKoni:Schol 1ܕܣܘܪܝܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܂ ܕܫܬܐX ܝܗܘܫܦܛ ܒܪܗ ܫܢܝܢ̈ ܥܣܪܝܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܬܟܬܫ ܥܡܗ ܒܥܫܐ ܡܠܟܐ ܝX ܕܝܣܪܝܠ ܂ ܐܓܪ ܠܒܪ ܗܕܕ
EliaNis:Chron ܩܛܠܗ ܒܪܗ ܕܝܠܒܩ ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܒܫܒܐ ܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܒܫܘܐܠ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܕܫܢܬ Xܪܝܓ· ܕܝܘܢܐ̈ ܂ ܬXܒܬ ܒܪ ܣܐ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܡܘܩܬܕܪ
EliaNis:Chron ܘܗܘ̤ܬ ܟܠܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܠܩܘܣܛܢܛܝܣ ܂ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܕܣܘܝXܪܛܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܐܬܩܛܠ ܩܘܣܛܘܣ ܒܪ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
HistChurchEast ܀ ܘܬܘܒ ܠܡܗ̇ ܕܩܘܪܐ ܦܘܠܘܟܪܝܐ ܕܨܝܪ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܕܒܚܐ ܆ ܡܠܟܐ ܪܘܒܐ ܪܒܐ ܐܬܬܥܝܪ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܩܠܝܩܐ̈ ܘܡ̣ܢ ܟܠܗ ܒܝܬ
Chron1234 ܩܡܐ ]ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܓܕܫܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܂ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ·ܝܕ· ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܃ ܒܕܛܝܝܐ̈ ·ܣܓ· ܂ ܂ ܡܝܬ ܐܝܙܝܕ
Chron1234 ܕܢܝܢܘܐ ܘܫܒܐ ܠܝܣܪܐܝܠ ܘܢܚܬ ܀ ܝ ܗܪܟܐ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܗܘܫܥ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܒܝܗܘܕ ܫܢܝܐ̈ ·ܝܘ· ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܣܠܩ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
Chron1234 ܃ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܒܟܬܡܘܪ ܇ ܐܢܫ ܡܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܫܗܪܡܢ ܂ ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܟܠܛ ܐ ܬܘܗܝ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܫܐܗܪܡܢ
Chron1234 ܒܩܠܝܩܝܐ ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܪܒܐ ܒܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܐܙܠ ܡܠܟܐ ܀ ܝܝ ܒܫܘܠܡܗ ܗܟܝܠ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܗܕܐ ܫܢܬܐ ܂ ܟܕ ܐܝܬܘ
Ps-Zach:EccHist ܪܢܐ ܒܗܘܢ ܂ ܘܚܪܘ ܚܕ ܒܚܕ ܟܕ ܟܡܝܪܝܢ ܘܒܟܝܢ ܂ ܘܐܡܪܘ ܡܠܟܐ ܘܨܦܬܐ̣ 7ܢܒܗܐ ܗܘܬ ܝX ܒܗܘܢ ܂ ܟܕ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܕܩܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܛܝܝܐ̈ ܕܦܪܣܝܐ ܂ ܚܕ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܕܫܡܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܝܫܛ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܒܠܥ ܕܝܢ ܒܩܪܒܐ ܗܢܐ ܐܦ ܢܥܡܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܩܕܡܝܐ̣ ܂ ܐܪܗܝ ܒܪ ܚܘܝܐ̇ ܫܢܝܐ̈ ܚܡܫ ܂ ܘܥܠ ܫܡܗ̣ ܐܘܪܗܝ ܡܠܟܐ ܐܠܦܐ ܝX ܘܬܡܢܡܐܐ ܘܬܡܢܝܢ̈ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܂ ܐܡܠܟ ܥܠ ܐܘܪܗܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܂ ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܫܘܪܘܢ ܥܠ ܪܝܫܢܘܬܐ ܝ ܥܒܕܠܗ ܡܠܟܐ ܘܡܠ̣ܟܗ ܂ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫ̣ ܂ ܡܝܬ ܥܒܕ̣ܠܗ ܒܪ ܡܚܡܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܡܠܟ ܝܘ̣ܣܛܝܢܝܢܐ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܂ ܘܛܒܪܝܘܣ ܩܣܪ ܂ ܝܝ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܂ ܫܢܬ ܬܡܢܐܡܐܐ̈̈ ܘܬܫܥܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̣̈ ܡܝܬ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܝܢ ܟܕ ܐܝܠ̣ܦ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܃ ܘܕܚ̣ܙܐ ܝ ܕܐܝܟ ܦܣܩܗ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗ̣ ܕܛܘܒܢܐ ܂ ܘܫܒ̣ܚ ܡܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܂
P:Kings [AB] : ܘܟܢܪܐ̈ : ܘܩܝܬܪܐ̈ : ܠܡܫܒܚܢܐ̈ . ܠܐ ܐܬܘ ܐܝܟ ܗܢܘܢ ܡܠܟܐ ܫܠܝܡܘܢ ܩܝܣܐ̈ ܕܩܣܘܬܐ ܬܨܒܝܬܐ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ : ܘܠܒܝܬ
MartOrient . - ܓX . ܕܩܘܢܐ ܘܫܥܕ ܘܐܝܬܝܠܗܐ ܣܗܕܐ̈ - ܕ . ܕܩܕܝܫܐ ܡܠܟܐ . ܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܫܬܡܠܝ . ܘܚܘܕܬܐ ܕܗܝܟܠܐ ܕܐܒܓܪ
ActsMari ܐܕܕ̇ ܘܫܒܩܗ ܛܘܒܢܐ ܠܐܕܐ ܒܐܬܪܐ ܕܕܪܐܒܕ̇ ܘܗܘ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ ܘܒܐܪܥܐ . 17ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܐܬܬܠܡܕܬ ܡܕܝܢܬܐ ܗܝ : ܥܡ
ActsMari ܡܘܗܒܬ ¹²²ܠܛܘܒܢܐ . ܘܫܩܠ ܐܢܘܢ ܘܕܩܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܠܐ . ܡܠܟܐ ܘܝܗܒܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪܐ̈ ܠܛܘܒܢܐ . ܘܠܦܬܟܪܐ̈ ܝܗܒ ܐܢܘܢ
P:ApocBar [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܕܒܗܘ ܙܒܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܝܠܬܢܐ ܡܠܟܐ ܢܗܝܪܐ̈ ܕܚܙܝܬ ܆ ܗܝ ܗܝ ܫܦܝܘܬܐ ܕܬܘܠܕܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ
P:Esd [AB] ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܩܘܡܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܠܫܪܟܐ ܕܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܠܟܐ ܒܝܫܘܬܗܝܢ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܫܠܡܝܘܗܝ ܠܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] : ܕܢܬܝܒ ܠܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ : ܘܐܡܪ : ܐܫܠܡܘ ܥܒܕܝܟ̈ ܟܣܦܐ ܡܠܟܐ ܕܢܡܘܣܐ ܠܫܦܢ ܣܦܪܐ : ܘܩܪܝܗܝ . ܘܐܬܐ ܫܦܢ ܣܦܪܐ ܠܘܬ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܥܣܪ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ : ܡܠܟܐ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝܢ̈ ܠܓܠܘܬܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
PhiloxMab:Disc ܇ ܘܐܚܘܗܘܢ ܡܠܟܐ ܇ ܘܐܡܗܘܢ ܡܠܟܬܐ ܇ ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܡܠܟܐ : ܕܐܫܬܠܡܘ ܠܗܘܢ ܕܢܪܒܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ . ܕܐܒܘܗܘܢ
P:Sam [AB] ܠܪܗܛܐ̈ ܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ : ܐܬܟܪܟܘ ܘܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܡܡܬ ܬܡܘܬ ܐܚܝܡܠܟ : ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܟ . ܘܐܡܪ
Eph:madParad&LuqJul ܕܐܚܢܦ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܛܥܝܐ̈ ܘܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ 1 ܥܠ ܩܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܒ̣ܕ ܒܢ ܕܠܐ ܡܘܫܚܐ XܝXX ܥܠ ܝܘܠܝܢܘܣ
Eph:madLuqHeres ܐܚܪܢܐ ܚܒܪܗ ܩ⬩ܪܐ ܐܢܘܢ ܚܒܪܐ̈ ܠܘ ܕܐܘܝܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܠܟܐ 12ܟܬ̇ܒ ܕܐܝܢܐ ܗܘ ܡܢ ܡܠܟܐ̈ ܕܩܐܪܣܐ ܐ̇ܙܠ ܠܡܥܒܕ ܠܡ X ܥܡ
Eph:madLuqHeres . ܢܙܕܝܚ ܒܗ̇ ܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܕܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܐ ܢܐܬܐ XX ²²ܕܒܗ̇ ܡܠܟܐ -- ² Xܘܪܚܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܚܝܠ ¹ܡܠܟܐ ܝXܝ܏ܝ ܕܪܫܗ̇ ܗܘܐ ܩܕܡ ܒܪ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܝ· ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܬܡܕ ܀ ]ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܐܢܝܣ ܘܢܣܒܘܗ̇ ܒܫܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܚܝܪ-ܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܡ
JnMaron:Expos ܫܠܡ . ܠܝܬ ܡܕܡ ܕܦܐܐ ܠܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܗ̇ܘ ܕܡ̣̇ܠܦ ܡܠܟܐ ⁴ ܠܡܗܝܡܢܐ ܘܪܚ̇ܡ ܠܡܫܝܚܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣX
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܘܠܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܐܫܠܡ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܐ ܡܠܟܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܠܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܨܕܩܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܓܒܪ ܒܡܪܟܒܬܗ . ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܕܝܗܘ : ܡܠܟܐ ܘܦܓܕܘ ܡܪܟܒܬܐ̈ . ܘܢܦܩ ܝܘܪܡ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܐܚܙܝܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܕܐܬܝܠܪ . . ܚܙܝܢ ܠܡ ܟܘܟܒܗ ²⁰ܒܡܕܢܚܐ̣ ܡܠܟܐ ܆ ܐܬܘ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ̣ ܘܐܡܪܝܢ . ܕܐ̇ܝܟܘ
MartOrient . - ܝܕ . ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܚܝܕܝܐ̈ ܘܕܝܪܝܐ̈ ܕܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ ܡܠܟܐ ܘܕܣܗܕܬܐ ܛܐܛܝܢܐ . - ܝܓ . ܕܐܝܠܐܪܝܐ ܒܪܬܗ ܕܙܝܢܘܢ
IšoMerv:ComOT ܗܘܐ ܕܡܕܝܐ̈ . ܘܟܘܪܫ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܫܩ̣ܠ ܡܠܟܘܬܐ . ܗܟܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܝܘܫ . ܗܢܘ . ܕܪܝܘܫ ܘܐܣܛܝܓܘܣ . ܐܠܐ ܚܙܝ X ܕܐܣܛܝܓܘܣ
JacSer:memEpiph ܨܝܕ݂ ܝܘܚܢܢ ܘܫܪܝ ܡܣܚܐ ܡܚܠܠ ܡܪܩ ܘܡܩܕܫ ܠܗ̇ ܗܘ݀ܐ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܫܦܐ ܕܢܬ݂ܩܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܐ ܩܪܒܬ݀ ܥܕܬܐ ܟܠܬ݂
Chron1234 ܙܟܝܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܕܪ ܗ̣ܘ ܝܘܠܝܢܘܣ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܪܒܪܝܐ̈ ܃ ܡܠܟܐ ܕܩܣܛܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܘܕܩܘܣܛܢܛܝܣ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܩܘܣܛ
Chron1234 ܐܚܕ ܠܐܝܓܘܦܛܘ̇ܣ ܂ ܘܒܛܠܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܩܡܒܘܣܝܣ ܒܪܗ ܫܢܝܐ̈ ·ܚ· ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܗ· ܕܫܒܝܐ ܩܡܒܘܣܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܩܪܝܛܐ̈ ܂ ܀ ܀ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪ ܠܐܒܪܗܡ̣ ܡܝ̣ܬ ܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܝ ܩܪܒܐ ܕܢܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܢܝܢܘܐ ܘܕܙܘܕܐܣܛܪܣܝ ܡܓܘܫܐ
P:Jer [AB] ܕܠܐ ܢܘܩܕܝܗ̇ ܠܡܓܠܬܐ ܒܢܘܪܐ ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܢܘܢ . ܘܦܩܕ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܐܦ ܐܠܝܬܢ : ܘܓܡܪܝܐ : ܘܕܠܝܐ : ܒܥܘ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇ . ܡܠܟܐ ܡܕܝ ܘܦܪܣ ܕܠܐ ܥܒܪ . ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܥܘܠ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ
Chron1234 ܘܦ̣ܩ Xܢܬܢܛܪ ܝܘܠܝܢܘܣ ܂ ܘܟܕ ܐܬܢܛܪ ܙܒܢܐ ܥ̣ܪܩ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܒܬܪ ܝ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܐܬܩܛ ܂ ܠ ܓܐܠܝܢܘܣ ܂ ܘܫܕܪ
P:ProvQohSong [AB] ܒܣܡܟܗ . ܢܪܕܝ ܝܗܒ ܪܝܚܗ . ܨܪܪܐ ܕܡܘܪܐ . ܕܪܚܡ ܠܝ ܒܝܬ ܡܠܟܐ . ܓܕܘܠܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܢܥܒܕ ܠܟܝ . ܥܡ ܙܠܝܚܐ̈ ܕܣܐܡܐ . ܥܡ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܡܪܐ : 4ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܕܗܘܐ ܡܪܐ ܒܝܕ ܢܣܘܒܗ . ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܨܠܡ ܟܣܝܘܬܐ : ܠܝܠܕܗ̇ ܢܩܪܝܘܗܝ⁰ܝX ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ
Chron1234 ܂ ܘܗܦܟܢܢ ܠܕܡܫܩ ܀ ܩܡܒ ܀ ] ܡܛܠ ܥܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡܐ̈ ܥܠ ܐܝܓܘܦܛܝܐ̈ ܐܫܬܒܩܘ ܒܐܬܪܗܘܢ ܂ ܗܝܕܝܢ ܫܪܢܝ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܘܐܙܕܟܝ ܝ ܡܓܢܝܛܝܣ ܂ ܘܚܝܠܗ ܐܬܚܪܒ̣ ܘ ܗ ܇ ܘ ܥܪܩ ܂ ܀ ܀ ܡܠܟܐ ܩܪܒܐ ܨܝܕ ܡܘܪܣܘܢ ܒܝܬ ܡܓܢܝܛܝܣ ܛܪܘܢܐ̣ ܘܠܩܘܣܛܢܛܝܣ
IšoMerv:ComOT ܠܦܝܣܗ ܕܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ ܕܥܠ ܐܪܡܝܐ ܆ ܒܕܐܬܟܚܕ ܡܢ ܓܒܪܐ ܡܠܟܐ . ⁸[ܗܢܘ . ܠܚܡܐ ܡܛܪ ܢܦܫ . XXX]ܝ [XXXX111ܐܫܬܡܥ