simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ ܐܘܪܚܗ ܘܗܦܟ ܐܕܪܟܗ ܦ[ܘܩܕܢ]ܐ [ܕܐܠܗܐ] ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܦܛܪܝܪܟܐ ܂ ܘܟܕ [ܢܦܩ ]ܕܢܐܙܠ ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ
ChronEdes ܂ ܕܝܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܡܘܬܢ̈ ܡܡܝܬ ܐܢܐ ܠܗ ܂ ܘܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܘܫܕܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܥܪܣܗ ܂ ܘܐܬܛܠܩ ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ
BarṢal:ComGosp ܘܐܬܬܙܝܥ ܀ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̣ܐ ܡܢ ܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܕܠܐܠܗܐ ܂ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܀ ܫܡܥ ܕ ܢ ܐܝܪܘܕܝܣ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ ܕܥܢܐ ܚܘܝܗ ܡܕXܪܢܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܬܘܒ̣ ܡܠܟܐ ܠܗ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܬܘܒ ܐܦ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܒܣܬܪ ܥܢܐ ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܒܕܗܒܐ ܛܒܐ ܆ ܘܥܡ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܒܠ ܐܦ ܚܘܠܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܗܒܐ ܛܒܐ ܡܬܩܪܝܐ ܡܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕ : ܡܨܒܬ ܠܡ ܠܒܘܫܗ̇ ܕܒܪܬ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܩܝܠ ܐܝܙܓܕܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܘܬܗ ܕܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܩܝܠ
Chron1234 ܕܢܬܬܚܕܘܢ ܚܢܦܐ̈ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܗܘܘ ܡܡܠܠܝܢ ܡܠܟܐ ܕܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀ ܒܗܢܐ ܂ ܝܝ ܙܒܢܐ ܦ̣ܩܕ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܒܚܙܬܗܘܢ ܂ ܘܠܚܕ ܡܢXܘܢ ܕܫܡܗ ܐܕܣܝܣ ܂ ܥܒܕܗ ܫ̇ܩܝܐ ܝܝ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܙܬܗܘܢ ܘܩܪܒܘ ܐܢܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܠܟܐ ܕܗܢܕܘ ܂ ܘܚܕܝ
Chron1234 ܕܝܘܢܝܐ̈ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܡܛܥܝܘ ܡ̇ܛܥܝܢ ܒܟ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܐܘ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܣܢܐ ܗܢܐ · ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܓܘܝܐ̈ ܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܩܕܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܥܠ ܡܩܕܘܢܝܐ̣ ܂ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܡܠܟܐ ܫܬ̈ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܝ ܗܕܐ̣ ܂ ܡ̣ܝܬ ܐܦ ܦܝܠܦܘܣ
JacSer:turgFestHom ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡ̇ܢ ܕܕܝܠܗ ܝ X X 237 ܗ̣ܝ . ܠܝܬ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܒܬܪܟ ܡܠܟܘܬܐ ⁸ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܗ̣ܝ ܀ X 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܗܐ ܡܓܘܫܐ̈ ܡܢ ܡܕܢܚܐ ܐܬܘ ܠܐܘܪܫܠܡ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܆ ܐܝܟܐ ܡܠܟܐ ܆ ܕܟܕ ܠܡ ܐܬܝܠܕ ܝܫܘܥ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܗܪܘܕܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܓܠܬ ܕܣܓܕܬ ܠܫܡܫܐ ܒܐܦܐ̈ ܘܠܐ ܒܠܒܐ‏ ‏ 54 ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܓܒܪܐ̈ . ܕܒܐܠܗܝ ܟܕܒܬ ܕܐܪܦܝܬ ܫܪܪܗ ܘܥܒܕܬ ܨܒܝܢܟ ܘܒܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܠܒܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܢܦܫܐ ܘܚܝܐ̈ ܘܪܓܫܬܐ ܘܠܐ ܠܒܪܝܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܐܡܪ . ܐܡܪ ܠܗ ܢܨܝܚܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܠܘܝ ܣܓܕ ܗܘܝܬ ܡܪܝ
Nars:SancChurch ܡܫܝܚܐ ܘܡܚܕܐ ܠܟܝ ܀ 79 ܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܘܡܟܝܟ ܒܚܘܒܗ ܡܠܐ ܡܠܟܐ ܡܝܒܒ ܕܘܨܝ ܒܪ݇ܬ ܥܡܡܐ̈ ܚܠܦ ܒܪ݇ܬ ܨܗܝܘܢ : ܕܗܐ ܐܬ̇ܐ ܠܟܝ
sugMary&Magi ܕܝܠܝܕ ܥܩܒܘ ܥܠܘܗܝ . ܕܗܢܐ ܒܪܗ̇ ܗܘ ܕܡܣܟܢܬܐ ܕܬܚܙܐ ܡܠܟܐ ܘܗܘ ܠܐ ܚܣܪ ܐܘ ܡܬܬܟܝܠ ܡܪܝܡ ܕܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܝܠܟܘܢ
JacSer:memElijFledJez ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܕܢܫܡܥ ܟܕ ܗܘ ܒܝܗܘܕ ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܘܢܡܛܐ ܣܝܢܝ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐܠܝܫܥ ܡܫܘܚ ܠܝ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܚܠܦܝܟ ܕܡܢܘ ܘܡܢܘ ܢܗܘܐ
JacSer:memJephDaught ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ ܥܠ ܥܒܪܝܐ̈ ܕܢܥܕܐ ܬܚܘܡܗܘܢ ܘܒܬܟܬܘܫܐ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܬܐ ܠܕܒܚܗ ܕܢܦܬܚ ܕܢܬܩܪܒ ܗܘܐ ܓܙܡ ܗܘܐ
JacSer:memElishCapSam ܕܫܡܪܝܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܠܓܒܪܐ ܡܢܘ ܘܫܪܝܪ ܗܘܐ ܠܗ ܕܐܠܘ ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܚܘܐ ܨܝܕ ܐܠܝܫܥ ܕܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܬܫܩܘܠ ܪܝܫܗ ܗܐ ܓܙܡ ܐܢܬ