simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܦܪܢܓܝܐ̈ ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܗܦܟ ܠܐܬܪܗ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܝܠ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܡܠ̇ܟܘܬܐ
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܨܒ̣ܐ ܡܠܟܐ ܕܢܦܘܩ ܆ ܝX
JacSer:memJudgSolom ܘܩܒܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܘܡܠܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐ
IsaacAnt:memHom ܪܚܝܩܐ : ܐܬܢܓܕ ܡܠܟܐ ܕܐܣܟܠ ܀ ܘܐܢ
Eph:madCarNis ܡܢ ܨܐܕܝܢ ܠܬܪܥ ܡܠܟܐ 6ܝ̇ܕܥ ܗܘܝܬ ܟܕ
P:2Chr [AB]   ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܘ ܩܒܘܬܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܓܝܦܛܘܣ ܡܢ ܐܘܟܘܣ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܂ ܀
P:Sam [AB] . ܘܐܢܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܡܠܐܟܗ
SynOr ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܚܐ
ActsGregPirang ܘܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬ ܩܣܪ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ . ܟܕ
IšoMerv:ComOT . ܫܠ̣ܚ ܠܡ ܡܠܟܐ ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ
IšoMerv:ComOT ܕܠܒܪܝܪܐ ܠܐ ܥܒܕܝܢ ܡܠܟܐ . ܝܘܢܝܐ ܆
Eph:madNativ 10ܝܘܡܐ ܕܕܢܚ̇ ܒܗ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܦ̇ܬܚ ܠܟܘܢ
MartOrient ܐ . ܕܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ ܘܕܡܪܝ ܐܘܬܠ
Chron1234 ̤ ܘܦܢܝ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܫܬܒܩ ܐܢܫ
Ps-Zach:EccHist ܐܢܐ̣ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܝܟ
ChronMin ܐܦܝܣܩܦܐ̈ ܛܪܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܢ
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܡ ܝܘܟܢܝܐ : ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܓܠܝ