simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܘܚܐ ܕܐܝܬ ܒܠܒܢܢ ܫܕܪ ܠܘܬ ܐܪܙܐ ܡܠܟܐ ܐܦܐ̈ ܚܕ ܕܚܕ . ܘܫܕܪ ܝܘܐܫ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܘܬ ܐܡܘܨܝܐ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐ̇ܬ ܐ ܘܥܐ̇ܠ ܒܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܂ ܘܥܪܩܝܢ ܂ X · ܂ X ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܢܦܩ ܛܐܒܗܘܢ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܦܩ ܕܝܢ ܛܐܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܕܗܐ ܠܡ
P:Esd [AB] . ܘܬܪܥܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܒܝܬ ܬܪܥܐ̈ . ܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܢܥܒܪ ܟܠ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܡܛܟܣܝܢ . ܘܐܣܦ ܘܙܟܪܝܐ ܘܐܝܕܝܢܘܣ . ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܒܝܬ
P:Kings [AB] ܥܠ ܝܕ ܐܘܪܚܐ : ܘܚܦܝ ܒܩܛܡܐ ܐܦܘܗܝ̈ . ܘܗܐ ܡܠܟܐ ܥܒܪ . ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܡܚܝܢܝ . ܘܡܚܝܗܝ ܓܒܪܐ ܗܘ : ܘܨܠܦܗ . ܘܐܙܠ ܢܒܝܐ ܘܩܡ ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܥ̣ܕܠ ܐܢܘܢ ܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܛܒ ܗܪܟܐ ܐܦܣ ܠܗܘܢ ܆ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܬܐܓܪܬܗ̈ . [18]ܦܪܫܓܢܐ̣ ܐܨܚܬܐ . ܒܙܒܢܐ ܓܝܪ ܕܥܘ
BarKoni:Schol ܝX ܕܣܘܪܝܐ ܘܦܩܚ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ̣ ܘܐܕܘܡܝܐ̈ ܐܬܟܬܫܘ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܕܝܢܝ 1ܣܓܕ ܠܐܠܗܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܂ ܘܒܫܘܠܡ 7ܡܠܟܘܬܗܝ ܪXܝ
Chron1234 ̤ ܂ ܝ̇X ܂ ܒܐܪܡܢܝܐ ܕܝܢ ܡܪܘܢ ܒܪ ܡܚܡܕ̤ ܒܟܘܪܣܢ ܪ̈ ܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܝ· ܠܘܐܣܛ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܥܘܡܪ
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
ActsMari : ܘܟܕ ܥܠ : ܚܙܘܐ ܬܡܝܗܐ ܐܬܚܙܝ ܠܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܕܝ . ܡܠܟܐ ܠܐܕܝ ܠܘܬ ܐܒܓܕ̇ ܘܥܠ ܩܕܡܘܗܝ : ܟܕ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ : ܐܝܬ ܩܕܡ
P:Jer [AB] ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܠܝܗܘܕܝ ܕܢܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܐ : ܘܡܓܠܬܐ ܣܡܘܗ̇ ܒܚܢܘܬܗ ܕܐܠܝܫܡܥ ܣܦܪܐ : ܘܚܘܝܘ ܩܕܡ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܫܢܝܢ̈ ܠܡܠܟܘܬܗ . ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܝܘܝܩܝܡ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܒܢܝܡܝܢ : ܘܠܫܪܟܗ ܕܥܡܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܫܡܥܝܐ ܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܐܡܪ . ܐܡܪ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪ ܫܠܝܡܘܢ
BarBahl:SyrLex ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀
Tim1:DisputCalMahdi ܪܚ̇ܡ ܐܠܗܐ : ܗܘ̇ ܕܓܕܦ 15ܡܬܘܡ ܓܘܕܦܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܡܢܗ̇ ܒܪܐ ܀ ܐܢܐ ܕܝܢ ܦܢ̇ܝܬ ܠܡܠܟܘܬܗ̣ : 14ܘܡܢܘ ܐܘ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
P:4Macc [AB] ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈ . ܘܡܬܚܙܐ ܠܘܩܕܡ ܒܝܕ ܥܒܕܐ̈ ܡܥܟܪܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܐܒܐ̈ . ܗܘܢܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ .
Chron1234 ܥܡ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܒܩܠܝܩܝܐ ܂ ܘܢܦܠ ܒܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ ܘܡܘܬܢܐ ܀ ܬܐ ܡܠܟܐ ܕܡܦܩܬܗ 0ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܝܘܢܝ̣ܐ̈ ܂ ܘܗܟܢܐ ܡܛܐ ܣܬܘܐ ܂ ܘܐܣܬܝ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܕܢܚܙܐ ܟܒܪ ܩܢ̇ܛܝܢ ܛܐܛܐܪ ܘܠܐ ܝܝ ܗ̇ܡܣܝܢ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܟܠܛ ܥܕܡܐ ܠܐܡܝܕ ܂ ܘܒܐܡܝܕ ܡܕܝܢܬܐ ܝܬ̣ܒ ܓܠܠ ܐܠܕܝܢ
P:TweProph [AB] ܘܓܢܒܪܘܗܝ̈ ܠܡܨܠܝܘ ܥܠܘܗܝ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܠܡܐܡܪ ܠܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܗܘ ܟܢܘܢ . ܘܫܕܪ ܠܒܝܬ ܐܝܠ : ܠܫܪܐܨܪ ܘܪܒܡܓ : ܘܫܠܚ
P:1Chr [AB] ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ : ܕܣܓܝܐܝܢ ܒܢܝܐ̈ ܕܝܗܒ ܡܠܟܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܠܝ ܓܒܐ ܕܐܗܘܐ