simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܦܘܣܩܘܗܝ ܠܗܘ ܛܠܝܐ ܕܚܝ ܠܬܪܝܢ : ܘܗܒܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܝܬܘ ܠܝ ܣܝܦܐ . ܘܐܝܬܝܘ ܣܝܦܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܝܘܫܦܛ : ܠܝܬ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܕܐܠܗܐ : ܕܢܫܐܠ ܡܢܗ . ܡܠܟܐ : ܐܘ ܐܦܘܫ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܣܩ : ܘܡܫܠܡ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝܟ̈
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܚܠܦ ܕܫܕܪܬ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܡܫܐܠ ܡܠܟܐ ܠܐܠܝܐ : ܚܘܬ ܥܡܗ : ܘܠܐ ܬܕܚܠ ܡܢܗ . ܘܩܡ ܘܢܚܬ ܥܡܗ ܠܘܬ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ : ܢܦܪܩܟܝ ܡܪܝܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܦܪܩܟܝ : ܡܢ ܐܕܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܡܒܓܢܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܐܡܪܐ : ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܗܢܐ ܢܗܘܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠܝܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܠܗܘܢ ܦܬܓܡܘܗܝ̈ ܕܡܪܝܐ ܠܥܡܐ : ܕܫܐܠܘ ܡܢܗ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ ܢܡܘܣܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܬܒ ܒܣܦܪܐ ܘܣܡ ܡܠܟܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ ܒܟܠܗ ܥܡܐ . ܘܝܒܒܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܢܐܚܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ ܠܥܡܐ : ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ : ܐܢܬܘܢ ܥܒܕܬܘܢ ܗܕܐ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܐܘܣܦܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܒܝܫܬܐ ܪܒܬܐ : ܕܫܐܠܢ ܠܢ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܡܘܐܝܠ : ܐܝܟܢܐ ܐܙܠ : ܘܢܫܡܥ ܫܐܘܠ ܘܢܩܛܠܢܝ . ܡܠܟܐ ܐܫܕܪܟ ܠܘܬ ܐܝܫܝ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ : ܡܛܠ ܕܚܙܝܬ ܠܝ ܒܒܢܘܗܝ̈
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܫܐܘܠ : ܫܡܥ ܢܐ ܒܪ ܐܚܝܛܘܒ : ܘܐܡܪ ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ . ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܗ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܟܗܢܐ̈ ܕܒܢܟܚ : ܘܐܬܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܠܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢܬ ܡܪܝ ܒܬܪ ܥܒܕܟ : ܡܢܐ ܥܒܕܬ : ܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܩܠܟ ܗܘ ܗܢܐ : ܒܪܝ ܕܘܝܕ . ܘܐܡܪ : ܩܠܝ ܗܘ ܡܪܝ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܡܢ ܕܝܢ ܥܒܕܢܝ ܕܝܢܐ ܒܐܪܥܐ : ܘܠܘܬܝ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܡܠܝܟ̈ ܫܦܝܪܢ̈ ܘܬܪܝܨܢ̈ : ܘܫܡܘܥܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܚܝ̈ ܐܢܬܘܢ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ . ܘܡܠܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܥܠܬ ܩܕܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܥܡܣܐ : ܗܐ ܒܣܪܝ ܐܢܬ ܘܓܪܡܝ : ܗܟܢܐ ܢܥܒܕ ܠܝ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ : ܘܒܣܪܝ : ܘܓܪܡܝ̈ . ܠܡܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܐܚܪܝܐ̈ ܕܬܗܦܟܘܢ ܥܡ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܥܒܕܗ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ : ܡܠܟܐ ܥܒܪܝܢ ܒܐܘܪܚܐ . ܘܢܦܠ ܐܪܢ ܘܣܓܕ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܗܡܢ : ܘܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܐܥܠܬ ܐܣܬܝܪ ܥܡ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܠܟܐ : ܘܕܐܘܪܒܗ ܡܠܟܐ : ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܥܒܕܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܩܛܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ
P:Kings [AB] . ܘܐܡܪܘ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܐܪܡܘ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ : ܡܠܟܐ ܠܡܝܟܐ : ܘܐܫܠܡܘܗܝ ܠܐܡܘܢ ܫܠܝܛܐ ܕܩܪܝܬܐ : ܘܠܝܘܐܫ ܒܪ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܬܕܚܠܘܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܘܬܦܠܚܘܢܗ : ܘܬܫܡܥܘܢ ܒܩܠܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܓܒܝܬܘܢ ܘܫܐܠܬܘܢ : ܗܐ ܝܗܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ
P:Kings [AB] . ܘܐܦܩܘ ܠܒܪܗ ܕܡܠܟܐ : ܘܣܡܘ ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܣܗܕܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܠܤܛܪܗ ܕܒܝܬܐ ܡܢ ܣܡܠܐ . ܘܐܬܟܪܟܘ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܥܠ ܒܝܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܫܬܟܚ ܕܟܬܝܒ : ܕܚܘܝ ܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܓܬܢ ܘܬܪܫ ܬܪܝܢ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠܘ ܣܦܪ ܥܘܗܕܢܐ̈ ܕܡܠܐ̈ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܘܗܘܘ ܩܪܝܢ ܩܕܡ