simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܟܬܒܐ ܕܫܘܫܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܨܚ ܓ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܡܪ ܒܒܒܠ : ܡܠܟܐ ܠܥܘܒܝܕ . ܘܥܘܒܝܕ ܐܘܠܕ ܠܐܝܫܝ : ܘܐܝܫܝ ܐܘܠܕ ܠܕܘܝܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܕܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ . ܒܫܢܬ ܡܠܟܐ : ܥܠ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܡܕܝܢܢ̈ . ܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܟܕ ܝܬܒ ܗܘܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܟܠ ܥܡܐ ܕܐܫܬܟܚ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܒܐ : ܡܠܟܐ : ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ . ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܠܟܠ ܕܪܒ ܒܒܝܬܗ : ܕܢܥܒܕܘܢ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܐܢܫ . ܘܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܡܫܬܝܐ ܒܢܡܘܣܐ : ܘܠܝܬ ܕܐܠܨ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ . ܠܡܥܠܘ ܠܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܬܓܐ ܡܠܟܐ ܘܠܬܪܫ : ܘܠܙܬܪ : ܘܠܟܪܟܫ . ܫܒܥܐ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗ̇ ܠܡܚܘܝܘ ܠܥܡܡܐ̈ ܘܠܪܘܪܒܢܐ̈ ܫܘܦܪܗ̇ : ܡܠܟܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܠܡܥܠܘ ܠܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܘܚܡܬܗ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܠܐ ܨܒܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܡܥܠ : ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܛܒ . ܘܚܡܬܗ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ : ܒܦܬܓܡܐ ܕܫܕܪ ܥܠܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܚܟܝܡܐ̈ ܒܢܝ̈ ܝܕܥܝ̈ ܙܒܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܗܘ ܢܡܘܣܗ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܪܓܙ ܡܠܟܐ ܛܒ . ܘܚܡܬܗ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܡܬܚܙܝܢ ܩܕܡܘܗܝ : ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܐܡܪܘ : ܕܡܢܐ ܘܠܐ ܡܠܟܐ : ܘܡܥܘܟܢ : ܫܒܥܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܦܪܣ ܘܕܡܕܝ . ܕܝܬܒܝܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ : ܕܫܠܚ ܒܐܝܕܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܐܡܪ ܡܥܘܟܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܠܚܘܕ ܒܣܪܬ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ : ܐܠܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܡܥܘܟܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܩܕܡ ܪܘܪܒܢܐ̈ : ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ ܢܦܘܩ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܬܟܬܒ ܒܢܡܘܣ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܟܠܗ̇ ܒܣܝܪܘܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇ . ܡܠܟܐ ܡܕܝ ܘܦܪܣ ܕܠܐ ܥܒܪ . ܘܬܘܒ ܠܐ ܬܥܘܠ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܚܒܪܬܗ̇ ܕܛܒܐ ܡܢܗ̇ . ܘܢܫܬܡܥ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܥܘܠ ܘܫܬܝ ܡܠܟܬܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܐܚܫܝܪܫ . ܘܡܠܟܘܬܗ̇ ܢܬܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܝܟ ܦܬܓܡܗ ܕܡܥܘܟܢ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܗ̈ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܘܕܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܥܒܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܘܢܟܢܫܘܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܒܬܘܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ̈ ܕܫܦܝܪܢ̈ ܒܚܙܘܗܝܢ . ܘܢܦܩܘܕ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܬܡܠܟ ܚܠܦ ܘܫܬܝ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ ܢܛܪ ܢܫܐ̈ . ܘܢܬܠ ܬܨܒܝܬܗܝܢ . ܘܥܠܝܡܬܐ ܕܬܫܦܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܥܒܕ ܗܟܢܐ . ܘܓܒܪܐ ܝܗܘܕܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܡܠܟܐ ܕܬܫܦܪ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܬܡܠܟ ܚܠܦ ܘܫܬܝ . ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܒܥܝܢܝ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܕܓܠܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ ܕܒܒܝܠ . ܘܗܘܐ ܡܪܒܐ ܡܠܟܐ . ܕܓܠܝ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ : ܥܡ ܓܠܘܬܐ ܕܓܠܝܬ ܥܡ ܝܘܟܢܝܐ :