simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElij&NabJezr ܟܪܡܐ ܪܓ ܗܘܐ ܕܠܘ ܕܝܠܗ ܗܘܐ 30 ܘܒܠܥܬ ܢܦܫܗ ܒܟܐܒܐ ܕܪܓܬܐ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܟ ܐܦܠܐ ܬܘܪܗ ܐܦ ܠܐ ܚܡܪܗ ܘܠܐ ܟܠܡܕܡ ܕܩܢܐ ܚܒܪܟ ܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܗܘܐ ܫܐܘܠܐ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܓܬܐ ܠܢܒܘܬ ܗܒ ܠܝ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܕܝܠܗ 75 ܫܦܠܬܗ ܗܘܬ ܪܓܬܗ ܘܢܚܬ ܡܢ ܪܒܘܬܗ ܘܚܠܦ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܟܠܝܗܝ ܥܒܕܗ ܒܥܬܗ ܘܪܓܙ 90 ܐܬܕܠܚ ܗܘܐ ܘܚܫܟܬ ܢܦܫܗ ܡܠܟܐ ܕܒܥܐ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܬܠ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܒܕܝܠܗ ܠܥܠܘܒܘܬܐ ܘܚܙܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܠܐ ܬܟܣܐ ܡܢܝ ܘܫܪܝ ܚܢܦܐ ܒܚܫܐ ܨܐܕܝܗ̇ ܠܡܡܠܠܘ ܟܪܡܗ ܡܠܟܐ ܩܪܒܬ ܨܐܕܘܗܝ ܕܐܚܒ ܒܥܠܗ̇ ܠܡܫܐܠܘ ܡܢܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܥܩܬܟ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܩܘܡ ܥܠ ܥܡܐ ܠܒܒܬܗ ܗܘܬ ܗܝ ܪܫܝܥܬܐ ܠܚܢܦܐ ܪܒܐ ܘܛܝܒܬ ܡܠܟܐ ܠܟ ܟܪܡܗ ܕܢܒܘܬ ܐܝܟ ܕܫܐܠܬܝܗܝ ܐܟܘܠ ܘܐܬܬܢܝܚ ܘܐܟܫܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܝܟ ܗܪܘܕܣ ܘܢܨܘܪ ܒܐܝܙܒܠ ܠܗ̇ ܠܟܢܘܫܬܐ ܨܗܝܬ ܠܕܡܐ ܡܠܟܐ 220 ܕܐܦ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܨܠܘܒܐ̈ ܗܘܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܝܐ ܛܒܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܫܩܠܘ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܐܫܬܡܠܝ ܥܒܕܐ ܕܩܛܠܐ ܡܢ ܪܫܝܥܐ̈ ܫܠܚܘ ܕܢܣܒܪܘܢ ܠܕܒܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ 400 ܘܕܨܬ ܐܝܙܒܠ ܕܐܒܬܐ ܒܛܒܐ ܕܩܛܠܐ ܕܢܦܠ ܡܠܟܐ ܠܐܚܒ ܘܐܝܙܒܠ ܕܪܓܝܓܝܢ ܠܗ̇ ܫܠܚܘ ܗܘܘ ܗܝܕܝܢ ܠܕܒܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܗܦܟ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܬܚܝܬ ܝܓܪܐ ܛܡܝܪ ܡܪܚܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢܟ ܘܣܟܝܪ ܦܘܡܗ ܕܫܐܠܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܐ ܕܡܡܠܠ ܠܐ ܢܬܪܘܪܒ ܐܘܒܕ ܟܪܡܗ ܘܩܛܠ ܢܦܫܗ ܒܕܠܐ ܫܡܥܟ ܡܠܟܐ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܘܩܒܠ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܦܪܣܐ ܙܐܦܗ 435 ܠܟܪܡܐ ܚܛܝܦܐ ܗܐ ܢܚܬ ܢܐܪܬ ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܠܥܒܕܗ ܟܐ ܢܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܩܘܡ ܚܘܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܡܙܝܢ ܒܡܪܝܐ ܘܡܠܟܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܬܟܝܠ ܕܬܗܘܐ ܢܩܡܬܐ ܡܢ ܡܪܘܕܐ̈ ܦܣܥ ܘܠܒܝܒ ܕܢܛܪܘܕ
JacSer:memElij&NabJezr ܩܕܡ ܚܙܝܐ ܒܕܡܐ ܕܐܫܕ ܐܡܪ ܚܢܦܐ ܗܐ ܐܫܟܚܬܢܝ ܗܫܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܬܚܠܘܨܐ ܠܐ ܐܣܬܬܪ ܨܕܗ ܒܟܪܡܐ ܕܩܛܝܠ ܡܪܗ ܡܛܠܬܗ ܘܒܗܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܘܛܪܐ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܬܥܒܪ ܒܬܝܒܘܬܗ 535 ܕܐܠܘ ܡܠܟܐ ܕܚܢܦܐ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܬܢܚܬ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܬܒ ܠܗ ܘܦܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܡܪ ܗܘܐ ܠܗ ܘܡܛܠܗܢܐ ܒܝܫܬܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܠܐ ܡܝܬܐ ܐܢܐ 595 ܡܠܟܐ ܐܓܪ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܢܦܩ ܢܐܬܐ ܥܠ ܪܫܝܥܐ ܚܙܝܬ ܠܡ ܕܒܗܬ ܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܚܒ ܘܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܢܬܒܥ ܕܝܠܗ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܐܣܬܬܪ ܗܘܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܬܠܬܐ ܕܬܒ ܠܐܠܗܐ 635 ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܫܠܝܐ ܘܢܘܚܐ ܕܒܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܦܚܐ ܕܥܒܕ ܫܕܠܗ ܢܒܥܪ ܢܒܥܐ ܬܚܘܡܘܗܝ̈ ܕܒܙܝܙܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܕܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܒܕܡܘܬ ܠܩܛܐ ܕܢܐܙܠ ܢܬܬܨܝܕ ܬܡܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܠܗ̇ ܢܫܟܚ ܩܛܠܐ ܕܐܪܡܝ ܬܡܢ 685 ܘܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܗܪܬܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܥܠ ܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܐܚܪܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܢܟܦܐ 690 ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ ܠܗܝ ܡܨܘܬܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܘܥܠܘ ܡܠܟܐ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܝܘܫܦܛ