simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMarMaʿIn ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ ܪܒ ܚܝܠܐ ܀ 4 . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܪܕܐ ܘܡܗܝܪ ܒܟܠܡܕܡ . ܘܡܛܠ ܚܟܡܬܗ ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܠܘܬܟ . ܚܘܝܗܝ ܐܘܪܚܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܐܢܐ ܗܘ ܡܠܟܐ ܙܠ ܠܛܘܪܐ ܕܫܝܓܪ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ . ܘܗܐ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܠܗ ܗܘ ܚܙܐ ܗܘܐ ܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܦ ܡܛܠܬܗ ܗܝܡܢ ܒܐܠܗܐ ܀ 8 . ܡܠܟܐ ܀ 7 . ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܡܝܬ ܛܘܒܢܐ ܕܘܕܐ ܕܢܫܛܗ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܕܡܨܪܝܢ . ܘܦܠܓ ܝܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ . ܘܥܒܪܘ ܒܗ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ . ܡܠܟܐ ܘܒܚܝܠܐ̈ ܘܒܓܢܒܪܘܬܐ̈ ܕܗܘܝ̈ ܒܐܝܕܘܗܝ̈ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
ActsMarMaʿIn ܘܡܫܕܪ ܘܩܛ̇ܠ ܠܝ ܒܓܘ ܩܠܝܬܝ . ܘܠܟ ܐܠ̇ܨ ܠܟ ܒܕܝܢܐ ܩܫܝܐ . ܡܠܟܐ . ܗܐ ܐܢܐ ܐܙ̇ܠ ܐܢܐ ܠܝ ܡܢ ܠܘܬܟ . ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܙܟܝܐ ܗܘ̇ܐ ܒܪܘܡܢܝܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܬܕܚܠ ܕܐܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܥܕܬܗ ܒܝܕ‏ ‏ ‏ ‏ܓܒܪܐ ܡܗܝܡܢܐ
ActsMarMaʿIn ܕܢܐܙܠ ܠܚܕܐ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗ . ܘܒܥܝܗܝ ܠܡܥܝܢ ܘܠܐ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܀ 33 . ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܘܦܪܫ ܡܢܗ ܆ ܢܚܬ ܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܆ ܕܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ ܪܓܝܫܝܢ ܒܗ ܐܝܟܘ ܆ ܝܘܡܢ ܗܐ ܝܘܡܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܝ ܘܚܫܒܢܝ . 34 . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܚܐܪܐ̈ . ܠܐ ܚܝܝܟ̈ ܕܝܠܟ
ActsMarMaʿIn ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܕܢܨܪܝܐ̈ . ܘܗܐ ܬܡܢ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܀ 35 . ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ
ActsMarMaʿIn . ܒܟܠܗ ܛܘܪܐ ܐܢ ܦܗ̇ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܡܚܕܐ ܡܠܟܐ ܐܢܫܐ ܦܪܫܐ̈ ܠܐ ܙܥܘܪ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ
ActsMarMaʿIn ܒ̇ܥܐ ܠܟ . ܕܩܪܨܝܟ̈ ܐܬܐܟܠܘ ܩܕܡܘܗܝ ܕܢܨܪܝܐ ܐܢܬ ܀ ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܡܪܙܒܢܐ ܗܘ̇ ܕܣܠܩ ܒܬܪܗ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܥܝܢ ܩܘܡ ܚܘܬ . ܗܐ
ActsMarMaʿIn ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ ܡܠܟܐ ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܡܠܟܐ ܫܡܐ ܐܦܘܩ ܡܢ ܥܠܡܐ . 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ
ActsMarMaʿIn ܒܚܡܬܐ . ܥܕܠܐ ܢܦܠ ܣܓܕ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܕܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܣܟܠܐ ܡܠܟܐ 37 . ܘܩܡ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܘܢܚܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܘܪ . ܘܚܪ ܒܗ
ActsMarMaʿIn . ܗܐ ܒܢܘܪܐ ܩܛ̇ܠ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܒܗܝ̇ ܕܟܦܪܬ ܒܗ̇ . ܐܝܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ . ܘܡܫܪ ܐܢܐ ܠܗ ܕܫܪܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܪ ܀ 42 . ‏ ‏ܐܡܪ ܠܗ
ActsMarMaʿIn ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܝܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ ܐܢܐ ܐܥܒܕ ܨܒܝܢܗ ܡܚܕܐ . ܡܠܟܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܕܡܠܬܗ ܠܐ ܡܬܕܓܠܐ ܀ 44 . ‏ ‏ܥܢܐ
ActsMarMaʿIn ܡܢ ܚܐܪܐ̈ ܕܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ . ܘܠܘܠܓܫ ܡܪܙܒܢܐ ܦ̇ܩܕ ܐܢܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܚܘܬܗ̈ . ܘܢܬܚܒܫ ܒܝܬ ܕܝܢܐ ܥܕܡܐ ܕܢ̇ܣܒ ܐܢܐ
ActsMarMaʿIn . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܡܠܟܐ ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܡܠܟܐ . ܘܟܠ ܕܢܫܟܚܗ ܢܩܛܠܝܘܗܝ . ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ
ActsMarMaʿIn ܩܠܝܠܐܝܬ . ܒܗܘ̇ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܘܐ ܡܡܪܕ ܐܢܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ . 46 . ‏ ‏ܘܡܚܕܐ ܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
ActsMarMaʿIn . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܗܝܡܢܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܚܕ ܐܝܙܓܕܐ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈ ܠܘܬܗ ܕܫܒܘܪ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ . ܕܢܥܒܕ ܫܝܢܐ ܥܡ ܫܒܘܪ . ܘܢܣܒ ܡܢܗ ܡܠܟܐ ܕܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܘܣܓܝ ܡܗܝܡܢ ܗܘܐ ܒܡܫܝܚܐ . ܕܫܕܪܗ ܗܘܐ