simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܣܠܩܘ : ܘܚܙܘ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܘܟܠܗ ܝܗܘܕܐ ܥܡܟ . ܘܠܐ ܫܡܥ ܐܡܘܨܝܐ . ܘܣܠܩ ܝܘܐܫ
Chron1234 ܕܢܥܠܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܐܦܝܣ̈ ܡܛܠ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܟܠܩܝܕܘܢܝܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ ܠܚܙܬܗ ܕܡܠܟܐ ܚܕܬܐ ܂ ܘܟܕ ܦܩ̣ܕ
P:Esd [AB] ܒܪܐ ܕܝܠܗ . ܘܩܘܡܘ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܐܝܟ ܦܘܠܓܐ ܕܒܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܟܬܒܐ ܕܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܒܝܕ ܐܝܕܐ ܕܫܘܠܘܡܘܢ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܥܒܕܐ̈ ܗܠܝܢ : ܘܐܒܐܫ ܡܢ ܟܠ ܕܥܒܕܘ ܐܡܘܪܝܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܐ ܕܥܒܕܘܗܝ̈ ܢܒܝܐ̈ . ܥܠ ܕܥܒܕ ܡܢܫܐ ܒܪ ܚܙܩܝܐ
IšoMerv:ComOT ܒܥܙܩܬܗ ܀ ³ܒܥܙܩܬܗ ܕܝܢ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܐܡܬ ܢܗܘܐ ܢܟܝܢܐ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠܝܐ̈ ܒܝܕ ܢܘܪܐ ܕܝܢܝܢ ܗܘܘ . [XXXX8X]ܗ̇ܝ ܕܚܬܡܗ
BarKoni:Schol ܕܐܕܘܡ ܐ̣ܠܨ ܠܝܣܪܝܠ ܂ ܝ ܘܝܗܘ 5ܕܢܬܒܥ̇ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܡܠܟܐ 3ܕܐܕܘܡ ܐܝܟ ܕܢܐܠܘܨ ܠܝܣܪܝܠ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܘܬ ܂ ܘܚܙܐܝܠ ܠܡ
Chron1234 ܒܟܘܦܗ ܡܢ ܟܘܪܣܢܝܐ̈ ܂ ܫܕܪ ܝX ܠܥܒܕܐܠܗ ܐܚܘܗܝ ܂ ܕܩܫܝܫ ܡܠܟܐ ܕܡܪܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܢܝܢܘܐ ܀ ܥܒܕܐܠܗ ܕܝܢ ܂ ܗ̇ܘ ܕܐܬܬܣܪܚ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ ܐܬܟܪܗ : ܘܚܝܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ . ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ : ܒܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬ . ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ
ActsMari . ܗܫܐ ܕܝܢ : ܡܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܒܐܝܕܝ̈ ܒܫܡܗ ܡܣܬܥܪܢ̈ . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ : ܘܠܫܡܝܐ ܒܫܘܒܚܐ ܐܣܬܠܩ : ܘܡܢ ܝܡܝܢ ܐܒܐ ܝܬܒ . ܠܐ ܝܕܥܬ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܫܡܥܗܘܢ ܘܐܬܪܫܠ ܐܝܕܘܗܝ̈ : ܘܥܩܬܐ ܐܚܕܬܗ ܘܚܒܠܐ̈ ܡܠܟܐ : ܘܡܛܝܒܝܢ ܐܝܟ ܓܢܒܪܐ̈ ܠܩܪܒܐ : ܥܠܝܟܝ ܒܪܬ ܒܒܠ . ܫܡܥ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ ܒܩܘܪܝܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ : ܐܘ ܟܪ ܕܫܦܝܪ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܠܡܐܙܠ : ܡܠܟܐ ܬܒ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܒܪ ܐܚܝܩܡ : ܒܪ ܫܦܢ : ܒܓܘ ܥܡܐ : ܗܘ ܕܐܫܠܛܗ
P:Kings [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܐܡܠܟ ܝܗܘܐܚܙ ܒܪ ܝܗܘ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܒܫܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܒܪܗ ܒܬܪܗ .   ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܠܝܘܐܫ ܒܪ ܐܚܙܝܐ
BarBahl:SyrLex ܠܐܠܗܐ ܩܪܐ يعني بالملك الله عزّ وجلّ احفظ كلامه ܡܠܟܐ السراويل بيت التكّه ܀ ܦܘܡܗ ܕܡܠܟܐ ܛܪ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘܫܘܝ
Tim1:DisputCalMahdi 39ܢܬܠ ܐܠܗܐ ܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ . ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܫܬܘܬܦ X ܥܡܟܘܢ ܡܠܟܐ ܘܒܐܝܕܝܢ̈ 38ܐܝܬܝܗ̇ ܀ ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ . |395|ܐܡܝܢ ܐܘ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ ܕܫܦܝܪܐ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ X ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܡܠܟܐ XX ܐܢܐ ܠܡܠܟܐ ܗܘ ܕܡ̇ܝܬܟ ܐܡܪ ܠܝ ܐܢ
P:4Macc [AB] ܣܠܘܩܘܣ . ܘܐܘܕܥܗ ܥܠ ܣܝܡܬܐ̈ ܕܟܣܦܐ ܗܢܐ . ܘܢܣܒ ܫܘܠܛܢܐ ܡܠܟܐ ܫܒܚ ܥܠ ܝܨܝܦܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܣܠܩ ܕܝܢ ܠܘܬ
Chron1234 ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܘܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ
Chron1234 ܂ ܘܐܬܚܒܫ ܗ̣ܘ ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܘܐܦܝܣ̈ ܕܥܡܗ ܂ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܡܠܟܐ ܂ ܐܠܐ ܚܠܝܨܐ ܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܦܢܐ ܗܘ̣ܐ 0 ܦܬܓܡܐ ܂ ܘܦ̣ܩܕ
P:TweProph [AB] ܕܝܗܘܕܐ . ܡܥܒܪܘ ܡܥܒܪ ܐܢܐ ܟܠ ܡܢ ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܪ ܐܡܪܝܐ ܒܪܗ ܕܚܠܩܝܐ : ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܝܘܫܝܐ ܒܪ ܐܡܘܢ
P:1Chr [AB] ܘܪܝܫܝ̈ ܐܒܗܬܐ̈ : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܐܠܦܐ̈ ܘܕܡܐܘܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܫܠܘܡܝܬ ܘܐܚܘܗܝ̈ : ܥܠ ܟܠ ܐܘܨܪܐ̈ ܕܩܘܕܫܐ̈ : ܕܩܕܫ ܕܘܝܕ