simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ ܫܘܠܛܢܗ ܘܠܐ ܡܫܬܪܐ . ܘܡܬܟܫܦ ܐܢܐ ܡܠܟܐ ܗܟܢ ܡܨܥܪ ܫܒܝܩ ܐܢܗܘ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ
sugTwoThieves ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܙܥܝ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܘܠܐ ܙܝܥܬ ܪܥܠܘ ܡܠܟܐ ܠܗ ܚܠܐ ܘܓܒܗ ܕܩܝܪ . ܡܠܐ ܟܠ ܚܫܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ
sugTwoThieves ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ ܘܫܒܝܩ ܡܢ ܦܠܚܘܗܝ̈ ܒܪܝܡܝܢܐ ܟܠܝܠܗ ܡܠܟܐ ܕܟܘܒܐ̈ ܗܐ ܣܝܡ ܠܗ ܕܦܢܗ ܬܪܝܥܐ ܘܚܫܐ̈ ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ
sugTwoThieves ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܡܠܟܐ ܒܠܥ ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܥܡܢ ܙܩܝܦ . ܗܐ ܦܝܠܛܘܣ ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ
sugTwoThieves ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܠܟܐ ܐܫܠܡܗ ܒܪܝܡܝܢܐ ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ
sugTwoThieves ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ ܦܓܪܗ ܡܦܪܣܝ ܘܓܘܫܡܗ ܫܠܝܚ ܡܠܟܐ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈ ܕܩܥܘ ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ
sugTwoThieves ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ ܡܥܠ ܠܟ ܠܓܘ ܓܢܬܐ . ܠܡܘܢ ܠܐ ܕܒܪܟ ܘܦܪܚ ܠܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܗ ܗܝܡܢܬ ܕܡܚܐ ܗܘ ܡܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܟܪܙܬ ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ
sugWorld ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ ܙܝܥܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܟܐܒܐ ܦܐ ܦܚܬܐ ܘܣܘܪܕܐ ܡܠܟܐ . ܘܗܐ ܫܓܝܫܐ ܢܦܫܐ ܕܕܒܪ ܠܝ ܣܡܟܬ ܣܪܗܒ ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ