simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ : ܕܢܚܣܕ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܢܟܣܝܘܗܝ ܒܡܠܐ̈ ܕܫܡܥ ܡܠܟܐ . ܟܒܪ ܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܕܫܕܪܗ ܡܪܗ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܫܒܝܬܐ ܕܟܘܫ : ܥܠܝܡܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܘܥܠ ܟܘܫ . ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܘܢܐ̈ ܘܬܢܚܬܐ̈ . ܨܚ ܝܙ ܘܗܘܬ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܟ : ܫܡܥܬ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܐܡܪ ܠܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ ܐܬܟܪܗ : ܘܚܝܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ . ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ : ܒܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬ . ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܘܐܡܪ : ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܐ ܐܠܝܩܝܡ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ : ܘܐܢܫ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܦܬܓܡ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܐܡܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟ ܐܠܗܟ : ܕܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ . ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܫܡܥܬ . ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ . ܫܝܛܐ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܕܨܠܝܬ ܩܕܡܝ ܥܠ ܣܢܚܪܝܒ
P:Isa [AB] . ܒܡܢܘ ܐܬܡܠܟ : ܘܐܠܦܗ . ܘܣܟܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢܐ . ܘܐܠܦܗ ܡܠܟܐ ܒܡܣܐܬܐ . ܡܢܘ ܬܩܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ
P:Isa [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܝܗܘܕܐܝܬ : ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܡ ܒܡܣܩܬܐ ܕܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ : ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܘܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Isa [AB] ܗܘܐ ܡܫܩܠܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܟܠܟܝ ܦܠܫܬ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܒܪ ܡܠܟܐ ܪܡܬܐ ܡܢܘ ܢܗܦܟ . ܡܫܩܠܐ ܕܦܠܫܬ : ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܐܚܙ