simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܕܐܝܬ ܒܟ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܡܨܪܝܢ ܠܟܠ ܕܡܬܬܟܠܝܢ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܥܠ ܡܪܝܐ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܥܠܘܗܝ : ܥܐܠ ܒܐܝܕܗ ܘܒܙܥ ܠܗ̇ . ܗܟܢܐ ܗܘ ܦܪܥܘܢ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ . ܘܐܬܠ ܠܟ ܬܪܝܢ ܐܠܦܝܢ̈ ܪܟܫܐ̈ : ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܡܠܟܐ : ܕܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܚܕ ܬܣܓܕܘܢ . ܘܗܫܐ ܐܬܚܠܛ ܥܡ ܡܪܝ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܠܟܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܝܗܘܕܐܝܬ : ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟܘܢ ܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܡܥܘ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܒܕܘ ܥܡܝ ܒܘܪܟܬܐ : ܘܦܘܩܘ ܠܘܬܝ . ܘܐܟܘܠܘ ܐܢܫ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܠܐ ܬܫܡܥܘܢ ܠܚܙܩܝܐ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܐܡܪ
P:Isa [AB] ܘܐܡܪ : ܠܐ ܬܬܠܘܢ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܐ ܐܠܝܩܝܡ ܒܪ ܚܠܩܝܐ ܡܠܟܐ ܐܝܕܝ̈ . ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ : ܘܐܢܫ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܦܬܓܡ . ܡܛܠ ܕܦܩܕ
P:Isa [AB] : ܨܪܝ ܢܚܬܘܗܝ̈ : ܘܐܬܟܣܝ ܣܩܐ . ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܘܝܘܗܝ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܫܡܥ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܐܬܘܪܝܐ : ܕܢܚܣܕ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܘܢܟܣܝܘܗܝ ܒܡܠܐ̈ ܕܫܡܥ ܡܠܟܐ . ܟܒܪ ܢܫܡܥ ܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܪܒ ܫܩܐ̈ . ܕܫܕܪܗ ܡܪܗ
P:Isa [AB] ܠܘܬ ܐܫܥܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܫܥܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܡܪܟܘܢ : ܡܠܟܐ ܘܬܨܠܐ ܥܠ ܫܪܟܐ ܕܐܫܬܚܪܘ . ܘܐܬܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܟܕ ܡܬܟܬܫ ܥܠ ܠܒܢܐ : ܟܕ ܫܡܥ ܕܫܩܠ ܡܢ ܠܟܝܫ . ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܠܡܐܡܪ : ܠܐ ܢܛܥܝܟ ܐܠܗܟ : ܕܬܟܝܠ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝ . ܡܠܟܐ . ܘܫܡܥ ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ . ܗܟܢܐ ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܚܡܬ : ܘܡܠܟܐ ܕܪܦܕ : ܘܡܠܟܐ ܕܩܪܝܬܐ ܣܦܪܘܝܡ : ܘܕܢܥ : ܡܠܟܐ : ܠܓܘܙܢ ܘܠܚܪܢ ܘܠܪܨܦ : ܘܠܒܢܝ̈ ܥܕܢ ܘܕܒܕܠܣܪ . ܐܝܟܘ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܫܡܥܬ . ܗܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܐܡܪ ܥܠܘܗܝ ܡܪܝܐ . ܫܝܛܐ ܠܟ : ܡܠܟܐ ܚܝܠܬܢܐ ܐܠܗܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܟܠ ܕܨܠܝܬ ܩܕܡܝ ܥܠ ܣܢܚܪܝܒ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܠܐ ܢܥܘܠ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ . ܘܠܐ ܢܫܕܐ ܬܡܢ ܓܐܪܐ . ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ ܥܒܕ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܥܠ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܗ ܕܕܘܝܕ ܐܒܘܟ : ܫܡܥܬ ܡܠܟܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ : ܠܡܐܡܪ . ܙܠ ܐܡܪ ܠܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܟܕ ܐܬܟܪܗ : ܘܚܝܐ ܡܢ ܟܘܪܗܢܗ . ܐܢܐ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܠܒܣܬܪܗ ܥܣܪܐ ܕܪܓܝܢ̈ : ܒܕܪܓܐ̈ ܕܢܚܬ . ܟܬܒܗ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܒܒܠ : ܐܓܪܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ ܠܚܙܩܝܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܕܐܬܟܪܗ : ܡܠܟܐ ܫܘܚܢܐ : ܘܡܬܚܠܡ . ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܫܕܪ ܡܪܘܕܟ ܒܠܕܢ ܒܪ ܒܠܕܢ
P:Isa [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢܐ ܐܡܪܘ ܠܟ ܗܠܝܢ ܓܒܪܐ̈ . ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܘ ܡܠܟܐ ܘܒܟܠܗ ܒܝܬ ܫܘܠܛܢܗ . ܘܐܬܐ ܐܫܥܝܐ ܢܒܝܐ ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] . ܒܡܢܘ ܐܬܡܠܟ : ܘܐܠܦܗ . ܘܣܟܠܗ ܐܘܪܚܐ ܕܕܝܢܐ . ܘܐܠܦܗ ܡܠܟܐ ܒܡܣܐܬܐ . ܡܢܘ ܬܩܢ ܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟ