simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ
P:Isa [AB] : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ
P:Isa [AB] : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ
P:Isa [AB] ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ :
P:Isa [AB] . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ .
P:Isa [AB] ܠܐܦܪܝܡ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ .
P:Isa [AB] ܕܫܡܪܝܢ : ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ .
P:Isa [AB] ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ : ܘܬܐܡܪ
P:Isa [AB] ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܐܚܙ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܫܩܠܐ ܗܢܐ
P:Isa [AB] ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܠܟܝܢ ܠܦܪܥܘܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ̈ ܫܛܝܐ̈ .
P:Isa [AB] ܟܕ ܫܕܪܗ ܣܪܓܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܘܐܬܟܬܫ
P:Isa [AB] ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ
P:Isa [AB] ܠܡܬܥܕܪܘ ܘܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܚܢܢ
P:Isa [AB] : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܡܠܟܐ ܚܕ . ܘܡܢ
P:Isa [AB] ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܡܠܟܐ . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ
P:Isa [AB] ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ
P:Isa [AB] : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܥܠ
P:Isa [AB] . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ
P:Isa [AB] : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ
P:Isa [AB] : ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ