simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] : ܚܙܝܬ ܠܡܪܝܐ ܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ . ܘܫܩܠܐ ܕܫܦܘܠܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ . ܘܢܘܗܪܐ ܢܚܫܟ ܒܥܡܛܢܗܘܢ . ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܢܨܒܬܗ . ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܕܐܚܙ : ܒܪ ܝܘܬܡ : ܒܪ ܥܘܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ
P:Isa [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ̇ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Isa [AB] ܠܒܪ ܛܒܐܝܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ : ܠܐ ܬܩܘܡ ܘܠܐ ܬܗܘܐ . ܡܠܟܐ . ܢܣܩ ܠܝܗܘܕܐ ܘܢܥܩܪܝܗ̇ : ܘܢܬܪܥܝܗ̇ . ܘܢܡܠܟ ܒܗ̇
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܢܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܢܫܪܩ ܡܪܝܐ ܠܕܒܒܐ̈ : ܡܠܟܐ : ܝܘܡܬܐ̈ ܕܠܐ ܐܬܘ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܥܒܪ ܠܐܦܪܝܡ ܡܢ ܝܗܘܕܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܡܪܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܝ . ܥܠ ܕܐܣܠܝܘ ܥܡܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܐ : ܢܫܩܘܠ ܩܢܝܢܐ ܕܕܪܡܣܘܩ : ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܝܢ : ܩܕܡ
P:Isa [AB] ܕܒܒܠ : ܘܬܐܡܪ . ܐܝܟܢܐ ܒܛܠ ܫܠܝܛܐ : ܘܒܛܠ ܡܚܦܛܢܐ . ܬܒܪ ܡܠܟܐ : ܘܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܩܫܝܐ ܕܐܫܬܥܒܕܬ . ܬܫܩܘܠ ܡܬܠܐ ܗܢܐ ܥܠ
P:Isa [AB] ܗܘܐ ܡܫܩܠܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܬܚܕܝܢ ܟܠܟܝ ܦܠܫܬ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܒܪ ܡܠܟܐ ܪܡܬܐ ܡܢܘ ܢܗܦܟ . ܡܫܩܠܐ ܕܦܠܫܬ : ܒܫܢܬܐ ܕܡܝܬ ܐܚܙ
P:Isa [AB] ܡܠܟܐ̈ ܫܛܝܐ̈ . ܐܝܟܢܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܦܪܥܘܢ ܕܚܟܝܡܐ̈ ܚܢܢ : ܡܠܟܐ ܕܢܦܫܐ . ܫܛܘ ܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܨܥܢ . ܘܚܟܝܡܐ̈ ܕܡܠܟܝܢ ܠܦܪܥܘܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܫܕܘܕ ܘܟܒܫܗ̇ . ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘ : ܡܠܠ ܡܠܟܐ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܒܫܢܬܐ ܕܐܬܐ ܬܐܪܬܢ ܠܐܫܕܘܕ : ܟܕ ܫܕܪܗ ܣܪܓܘܢ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܫܒܝܬܐ ܕܡܨܪܝܢ : ܘܫܒܝܬܐ ܕܟܘܫ : ܥܠܝܡܐ̈ ܘܣܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܬܕܡܪܬܐ̈ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܘܥܠ ܟܘܫ . ܗܟܢܐ ܢܕܒܪ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܢܬܦܨܐ . ܡܫܩܠܐ ܕܡܕܒܪܐ ܕܝܡܐ . ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܘ : ܗܪܟܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܢ : ܕܥܪܩܢ ܠܡܬܥܕܪܘ ܘܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ
P:Isa [AB] ܚܕ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܢܙܡܪܘܢ ܠܨܘܪ ܙܡܝܪܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܬܬܛܥܐ ܨܘܪ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝܢ̈ : ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈
P:Isa [AB] . ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܝܢܐ ܢܫܬܠܛܘܢ . ܘܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܐܝܟ ܓܢܝܐ ܡܠܟܐ ܕܢܘܗܪܗ ܒܨܗܝܘܢ : ܘܬܢܘܪܗ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܗܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
P:Isa [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܘܘܢܐ̈ ܘܬܢܚܬܐ̈ . ܨܚ ܝܙ ܘܗܘܬ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ : ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܡܠܟܐ ܒܫܢܬ ܐܪܒܥܣܪܐ̈ ܕܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܣܠܩ ܣܢܚܪܝܒ
P:Isa [AB] ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ ܡܠܟܐ ܠܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܥܫܝܢܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ . ܘܐܚܕ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ
P:Isa [AB] ܠܐܘܪܫܠܡ : ܒܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ . ܘܩܡ ܒܡܣܩܬܐ ܕܝܡܬܐ ܥܠܝܬܐ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ . ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܡܢ ܠܟܝܫ ܠܪܒ ܫܩܐ̈ : ܠܘܬ ܚܙܩܝܐ
P:Isa [AB] ܪܒܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܡܢܐ ܗܘ ܬܘܟܠܢܐ ܗܢܐ ܕܐܬܬܟܠܬ . ܘܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܡܥܗܕܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܪܒ ܫܩܐ̈ : ܐܡܪܘ ܠܚܙܩܝܐ : ܗܟܢܐ ܐܡܪ