simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܠܡ ܠܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܂ ܡܢ ܙܪܥܗ
Babai:BookUnion ܘܓܠܘܦ ܒܗ̇ ܨܠX ܡܠܟܐ X0 ܒܟܠܗܝܢ ܨܘܪܬܗ̈
Babai:BookUnion ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܩܕܝܫܐ ܂
Babai:BookUnion ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܫܪܝܪܐ ܃ ܒܗ̇ܝ
Babai:BookUnion ܠܐ ܓܝܪ ܫܩܝܠ ܡܠܟܐ ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܂
Babai:BookUnion ܝ ܘܐܫܬܡܗ ܘܐܦ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ
Babai:BookUnion ܒܗ̇ܝ ܕܒܫܪܪܐ ܗܘܝܘ ܡܠܟܐ ܘܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܘܠܥܠܡ
Babai:BookUnion ܟܕܘ ܫܪܝ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܡܬܓܠܝܘ ܂ ܐܪܗܒܘ
Babai:BookUnion ܪܫܝܥܬܐ ܡܢ ܐܢܣܛܣܝܣ ܡܠܟܐ ܥܘ̇ܠܐ ܂ ܘܟܬܪܬ
Babai:BookUnion ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܕܗܘ̣ܝܘ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܡܣܬܟܐ ܗܘܐ
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
Babai:BookUnion ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ
Babai:BookUnion ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܡܠܟܐ ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ
Babai:BookUnion ܂ ܕܒܗܘܢ ܥܬܝܕ ܡܠܟܐ ܠܡܥܠ ܂ ܠܐ
Babai:BookUnion ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ
Babai:BookUnion ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ
Babai:BookUnion ܡܪܝܐ ܂ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܚܕ
Babai:BookUnion ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܂ ܡܠܟܐ ܠܡ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ
Babai:BookUnion ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܝ-X · ܡܠܟܐ ܘܡܪܝܐ ܘܐܦ ܗܝܟܠܐ