simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܘܡܪܢ ܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܃ ܐܢܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܘܐܡܘܬܐ̈ ܘܠܫܢܐ̈ ܠܗ ܦܠܚܘܢ ܂ ܘܠܡܐܬܐ ܠܡ ܡܫܝܚܐ
Babai:BookUnion ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܕܠܒܘ̣ܫܗ ܐܝܬܘܗܝ ܂ ܘܐ ܟܢܐ ܕܡܣܬܕܩܝܢ ܝܢ ܐܪܓܘܢܝ̈
Babai:BookUnion ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܐܪܓܘܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܘ ܡܬܐܫܕ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܐ ܂ ܟܕ ܚܫܐ ܠܘܬ ܩܢܘܡ
Babai:BookUnion ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ
Babai:BookUnion ܦܪܨܘܦܗ ܕܐܝܙܓܕܐ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܩܝܠ ܐܝܙܓܕܐ ܦܪܨܘܦܗ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܘܐܠܗܘܬܗ ܕܐܢܫܘܬܗ ܒܚܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܫܩܝܠ
Babai:BookUnion ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܚܕ ܒܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܡܚܝܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܀ ܩܕܝܫܐ ܡܠܟܐ ܡܥܠܝܐ ܒܚܕܝܘܬܗ ܝX ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܡܚܝܕܐ ܬ ܚܕ ܡܪܝܐ ܂ ܚܕ
Babai:BookUnion ܥܘ̇ܠܐ ܂ ܘܟܬܪܬ ܟܠܗ ܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܬܝܚܐ ܕܫܢܝܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܬܡ̇ܢ ܫܪܝܬ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܕܐ ܪܫܝܥܬܐ ܡܢ ܐܢܣܛܣܝܣ
Babai:BookUnion ܘܫܡܗ ܂ ܘܐܝܬ̇ܐ ܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܝܢܐ ܐܘ ܕܩܪܘܬܐ ܘܛܒܘܥ ܒܗ ܡܠܟܐ ܘܩܢܘܡܐ ܠܐ ܡܬܢܣܒ ܂ ܐܝܬ̇ܐ ܕܗܒܐ̣ ܘܪܫܘܡ ܘܓܠܘܦ ܒܗ ܝ ܨܠܡ