simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SermHolyWeek ܘܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܚܢܢ ܐܡܠܟ ܘܗܘܝܘ ܐܡܠܟ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܡܚܛܦ ܚ̇ܛܦ ܡܠܟܘܬܗ ܠܗܢܐ ܨܠܘܒܝܗܝ ܥܠ ܕܥܒܕ XXX ܢܦܫܗ
SermHolyWeek ܕܢܣܩܝܘܗܝ 1X5ܐܬܒܩܝ ܘܩܝ̇ܡ ܛܒܥܗ ܘܦܘܡ ܓܘܒܐ ܚܬܡܗ ܡܠܟܐ ܡܢܗ ܘܓܘܒܐ ܩܘܝ ܒܚܬܡܗ ܘܒܛܒܥܗܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ ܘܟܕ ܩܪܒ ܗܘܐ
SermHolyWeek ܡܥܛܦ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܗܐ ܝܩܪܬܗ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܕܫ̇ܕܝܬ ܥܠܘܗܝ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܒܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܐ ܡܠܟܟܘܢ ܗܘ ܘܗܐ ܐXܝܟ X 81ܐܪܓܘܢܝ̈
SermHolyWeek ܠܡܫܝܚܐ ܐܬܢܒܝܬ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܗܘ XXX ܘܗ̣ܘ ܥܬܝܕ ܕܢ̇ܡܠܟ ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܢ ܐܢܫ ܐܠܐ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܕܚ̇ܝܒܘ ܐܠܐ ܕܨܒܘ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܠܫܢܗ ܕܥܡܐ XX 1ܕܐܙܕܩܦ
SermHolyWeek ܡܠܟܐ ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
SermHolyWeek ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܚܘܪ ܒܟ ܐܝܟ ܕܒܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ
SermHolyWeek ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ ܕܝܢ ܡ̇ܛܝ ܘܫܠܡ ܝܘܒܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܢܒܝܐ̈ ܘܟܕ ܥܒܕܘܗܝ
SermHolyWeek ܩܪܝܬܝܗܝ ܐܢܬ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܩܪܝܬܝܗܝ ܡܠܟܐ ܠܡܫܝܚܐ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܗܘܐ ܘܓܠܝܬܝܗܝ ܪܘܚܐ ܕܝܠܗ ܐܘܕܥܬܟ XXX ܕܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ -- -- -- ܢ XXX ܘܝܗܒ ܗܘܐܐܢܘܢ ]ܠܫܠܝܚܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܠܣܓܘܕܘܗܝ̈ ܕܐܝܟܢܐ ܒܓܙܘܗܝ̈ ܢܐܚܘܢ ܫܘܒܚܐ ܠܡܠܟܐ ܘܒܪ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܦܘܩ ܫ̇ܬܩ ܐܢܘܢ ܡܢܢ ܕܗܐ ܪܝܒܝܢ̈ ܡܛܠ ܩܛܠܟ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ ܠܡܢܐ ܫܠܝܬ ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܘܗܢܘܢ ܫ̇ܝܛܝܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܢ
SermHolyWeek ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ X09ܕܢܬܝܒܠ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܟܕ ܓܝܪ ܒܒܙܚܐ ܡܠܟܐ ܫܠܡ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ
SermHolyWeek ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܐܠܗܝܟܘܢ̈ ܕܠܐ ܢܣܬܢܩ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢ ܫܠܝ ܐܬܘ ܪܚܝܩܐ̈ ܘܥܠܘ ܩ̇ܪܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ̈ 85ܐܝܢܘ
SermHolyWeek ܘܫܠܝܛܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܒܠܚܘܕ X 103ܕܠܗ ܡܕܐܬܐ ܝܗܒܝܢܢ ܒܬܪ ܡܠܟܐ 1XX3ܥܠ ܡܢ ܚܐܣ ܘܡܪܚܡ ܦܢܝܘ ܟܗܢܐ̈ ܠܦܝܠܛܘܣ ܕܠܝܬ ܠܢ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܡܢ ܦܠܐܬܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܠܦܝܠܛܘܣ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܕܐܢܬ ܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܟܣܐ ܫܘܠܛܢܟ ܘܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܐܚܙܐ ܬܓܟ 1X3ܡܕܝܢ ܗܟܝܠ
SermHolyWeek ܕܝܘܕܝܐ̈ ܩܥܘ ܠܗ ܐܣܛܪܛܝܘܛܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܐ ܘܠܝܬ ܐܚܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ ܠܝܫܘܥ X05ܐܫܬܪܝ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܗܘܢ ܫܠܡ ܠܟ
SermHolyWeek ܐܢܬ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܚܘܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܘܬܟ XX ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܫܘܠܛܢܟ ܡܠܟܐ XX ܘܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܟ ܡܠܟܐ ܠܡܢ ܣ̇ܢܝܢ ܠܟ ܝܘܕܝܐ̈ ܐܢ
SermHolyWeek ܗܘܐ ܘܣܥܘ ܙܩܦܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܥܒܪܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܦܗ ܟܬܒܐ ܡܠܟܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܠܫܢܐ̈ XX 11ܕܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܡܢ ܝܘܕܝܐ̈
SermHolyWeek XXX ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܘܟܠܝܠ ܟܘܒܐ̈ ܩܡ ܦܝܠܛܘܣ ܘܢܦܩ ܠܗ ܕܢܬܠ ܡܠܟܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܚܡܬ ܫܘܒܚܐ ܠܗ ܕܣܝܒܪ ܟܠܗܝܢ ܟܕ ܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ