simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܦܝܣܘܗܝ̣ ܕܢܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܒܪܐ ܕܢܛܪܘܢܘܗܝ ܂ ܘܫܩܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܆ ܡܦܪܣܐ ܗܘܐ̣ ܘܡܚܪܡ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܂ ܘܣܠܩܘ ܠܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܗܘܐ ܝܝ ܒܬܪܗ ܒܕܪܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܣ ܂ ܘܐܬܟܢܫ ܚܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܦܪܣܝܐ̈ ܒܬܢܘܪܝܢ̈ ܘܒܦܪܬ ܂ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܠܗ ܂ ܘܣܠܩ ܠܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܇ Xܝ ܘܟܪܟܐ ܟܠܗ ܆ ܕܚ-ܝܝܢ ܐܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܝ ܂ ܡܠܟܐ ܘܢܡܘܬܘܢ ܒܕܐܘܢܐ ܒܚܒܘܫܝܐ ܕܠܥܠܡ ܂ ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܝ ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܫܒܝܐ ܦܢܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܗܒܬܐ̈ ܫܦܝܥܐܝܬ̣ ܡܠܟܐ ܂ ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܗܘܐ ܥܡ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܝ ܕܡܕܝܢܬܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܒܠܢܐ ܕܦܘܠܐ ܒܪ ܙܝܢܒ ܂ ܘܒܬܪ ܣܬܘܐ̣ ܫܢܝ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܡܝܬܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܒܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܂ ܣܚܐ ܕܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܚܢܦܐ ܘܐܬܟܣܣ ܗܘܐ ܂ ܕܡܛܠ ܕܒܡ̈ ܢܝ ܬܫXܫܢXܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܂ ܘܠܐ ܥܗܕܘ ܐܦ ܐܢ ܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܝ ܕܩܒܠ ܒܠܛܫܨܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܡܗ ܬܡܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܂ X ܙ Xܝ ܕܢܬܚܝܕ ܥܡܐ̣ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܡܠܟܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܘܚܡܐ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܡܘܕܥܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܪܫܠ
Ps-Zach:EccHist ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܕܠܢ ܠܟܪܛܢܐ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܂ ܡܠܦ ܕܝܢ ܐܦ ܥܠ ܐܓܪܬܗ ܡܠܟܐ ܐܙܠܘ ܠܪܘܡܐ ܂ ܘܐܠܦܘ ܠܠܐܘܢ ܂ ܘܥܒܕ ܝ ܐܓܪܬ̈ ܐ ܠܘܬ ܠܐܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܬܡܢ ܗܘܐ ܆ ܘܠܐ ܫܩܠ ܡܢܗ ܩܘܪܒܢܐ ܂ ܠܐ ܗ̣ܘ̣ ܘܠܐ ܡܠܟܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܘܥܣܪܝܢ̈ ܒܥܪܘܒܬܐ ܂ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܒܐܒܕܡܢ ܂ ܘܗ̣ܘ ܝ ·
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܐܬܒܝܢ ܦܛܪܘܣ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗ ܒܟܬܒܐ ܂ ܐܫܟܚ̣ ܕܒܟܠܗ̇ ܝ ܡܠܟܐ ܐܟܬܐ ܡܕܡ ܂ ܟܕ ܗ̣ܢܘܢ ܫܠܡܝܢ̣ ܠܟܠ ܕܒܗ ܒܗܢܛܝܩܘܢ ܦܩ̣ܕ
Ps-Zach:EccHist ܡܬܩܛܠܝܢ ܗܘܘ ܂ ܐܝܟ ܕܚܘܠܬܢܐ̈ ܘܥܪܩܝ̈ ܡܢ ܩܪܒܐ ܂ ܘܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐ ܠܝܢ ܕܡܢ ܕܚܠܐ ܗܦܟܝܢ ܗܘܘ ܡܢ ܣܒܠܬܐ̈ ܘܢܚܬܝܢ̣ ܒܡܠܬ
Ps-Zach:EccHist ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܘܟܕ ܩܒܠܗ̇ ܆ ܟܬܒ ܕܝܣܝܣ ܡܠܟܐ ܕܡܫܝܚܐ ܂ ܘܒܗܕܐ ܐܓܪܬܐ ܟܬܒ ܂ ܝ ܠܐܝܕܐ ܕܫܕܪܗ̇ ܠܐܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܚܕܐ ܠܚܡܫ ܫܢܝܢ̈ ܝܗ̇ܒ ܠܗ ܇ ܟܕ ܬܒ̇ܥ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܕܐܬܠ ܂ X ܙ ܝܝ ܂ ܕܐܘܢܛܝܒܐ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܥܒ̇ܕ ܡܢ ܕܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܦܩ̇ܕ ܐܢܐ ܥܠ ܡܪܘܕܐ̈ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܆ ܕܚܠܦ ܕܫܛܘ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܟܪܘܙܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܠܫܪܟܐ ܕܐܢܫܘܬܢ ܂ ܘܐ̣ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܘܫܪܝ ܡܚܒܒ ܠܗ ܂ ܘܐܡ̣ܪ 7ܠܗ ܇ ܕܡܢܐ ܪܓܐ ܠܟ ܂ ܕܬܐܙܠ ܬܡܘܬ ܡܠܟܐ ܫܒܩܗ̇ ܝ ܠܐܡܗ̣ ܝ ܘܪܗܛ ܢܫܩ ܠܡܠܟܐ ܥܠ ܒܘܪܟܘܗܝ̈ ܂ ܘܠܒܟܗ
Ps-Zach:EccHist ܘܟܘܠܗܘ ܢ ܩܥܘ ܃ ܕܫܪܪܐ ܐܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܬܚܘ·ܬܐ̈ ܂ ܐ̇ܡܪ ܬܪܚ ܡܠܟܐ ܐܠܗ ܐ̣ ܠܐ ܡܬܢܟܐ ܗܘܐ ܂ ܐܘ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܠܚܫܐ 1ܠܓܡܪ ܂ ܘܟܕ
Ps-Zach:EccHist ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܕܪܐ ܬܬܒܢܐ ܗܘܬ ܡ̇ܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܂ ܘܫܦܪܬ ܒܥܝܢܝ̈
Ps-Zach:EccHist ܂ ܡܛܘܠ ܕܝܢ ܕܢܝܫܐ X ܘܝܘܒܠܐ ܕܡܠܬܐ ܒܢܩܝܦܘܬܐ ܥܕܡܐ ܡܠܟܐ ܝ ܚܛܗܝܢ̈ ܂ ܫܢܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܕܥܣܪܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ ܕܗܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܒܐܪܥܐ ܕܫܡܗ ܕܩܝܣ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܕܡܝܝܬ ܡܢ ܩܕܡ ܡܐܬ̈ ܢ ܡܠܟܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܕܐ̣ ܐ ܟܘ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܐܦܣܩܘܦܐ · ܠܝܬ ܝܘܡܢܐ
Ps-Zach:EccHist ܪܗܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܬܪܥܐ̈ ܕܡܕܝܢܬܐ ܘܠܐܡܐܢܐ̈ ܕܠܐ ܢܥܠܘܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܗܘܝܘ ܕܝ̇ܢܐ ܕܡܝܬܐ̈ ܘܕܚܝܐ̈ ܂ ܘܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܐܩܝܡ