simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܃ ܐܟܡܢ ܕܪܒܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܦܪܢܣ ܩܕܡ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܝ̇ܗܒ ܡܠܟܐ ܡܢ ܕܗ̣ܘܝ ܐܚܝܕ ܕܝܬܩܐ ܂ ܕܒܬܪܥܐ ܕܩܢܟܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܠܘܩܒܠ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܐܚܪܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܠܝܘܣܦ ܂ ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܒܚܗ̇ ܠܓܒܪܘܬܗ ܂ ܘܡܫܠܡܝܢ ܗܘܠܠܐ ܂ ܝ ܂ ܒܗܝ̇ ܕܩ̣ܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit X ܒܦܪܗܣܝܐ ܂ ܘܟܠ ܕܫܐ̇ܠ ܡܦܢܐ ܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܐܦ ܥܡܐ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܒܡܡܠܠܗ ܂ ܝ ܘܐܟܙܢܐ ܬܘܒ ܕܐܡܬܝ ܕܡܬܒܝܬܐ ܡܨܥܝܐ ܥܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܢܗ ܚܫ̇ܒܝܢ ܫܢܝܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܗܠܝܢ ܕܡܬ ܕܥܢ ܡܠܟܐ ܃ ܝܕ ܫܢܝܢ̈ ܃ ܒܫܢܬ ܐܪܒܬܥܣܪ ܕܗܢܐ ܝܢ ܐܡܠܟ ܣܠܘܩܘܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܝܗܘܕ ܥܡ̣ܪ ܝܘܣܦ ܒܢܨܪܬ ܂ ܠܘܩܐ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܣܘܒܪܐ ܂ ܐܡ̣ܪ ܡܠܟܐ ܃ · ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܝ ܐܡ̇ܪ ܕܡܛܠ · ܕܐܪܟܠܐܘܣ ܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܥܪܒܝܐ̈ ܒܢܫܐ̈ 2ܕܫܡܗ̇ ܩܘܦܪܝܕܐ ܂ ܘܐܘܠܕ ܝܝ ܡܢܗ̇ ܡܠܟܐ ܐܚܘܗܝ ܂ ܘܢܣ̣ܒ ܗܘ̣ܐ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܠܒܪܬܗ ܕܐܪܝܛܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܡܐ ܕܗܢܐ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܫܡܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܡܠܟܐ ܪܒ ܟܗܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܐܚܘܗܝ ܕܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܠܐ̈ ܠܓܒܐ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܐ ܡܢܐ ܂ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡ̇ܘܫܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܠܟܐ X ܡܪܢ ܥܪܒܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܣܡܠܗ ܂ ܘܐܡ̇ܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܟܕܘ ܃ ܒܗܝ̇ ܕܒܠܐ ܠܚܕܐ ܡܢ ܦܢܝܬܐ̈ ܨ̣ܠܘ ܆ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܡ̇ܪܢܐ ܂ ܒܦܘܚܡܐ ܕܥܒܕܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ ܐܬܩܪܝܬ̤ ܠܗܘܢ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘܬ̈ ܐ ܕܩܕܡ ܫܒܚܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܩܕܡ Xܝ ܡܠܟܐ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܕ̣ܦܪܙܠܐ X ܂ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܬ̤ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕ ܢܡܘܣ ܕܒܐܦܣܘܣ ܒܝܕ ܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ ܘܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘ ܕܬܐܕܣܝܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܪܚܡܘܗܝ̈ ܚܣܐ ܚܛܗܝܟܘܢ̈ ܘܢܒܣܡܟܘܢ ܒܛܝܒܘ ܃ ܡܛܠ ܙܢܐ ܡܠܟܐ ܠܗܠܝܢ ܕܒܡܨܥܝܘܬܐ ܚܝ̣ܘ ܂ ܕܗܐ ܥܬܝܕ ܕܠܘܬܟܘܢ ܢܐܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐ ܢ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܒܥ̇ܝܢܢ ܡܢ̇ܟ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܟ ܕܠܘܬܢ ܃ ܡܠܟܐ ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܥܠ ܕܫܢܐ̈ ܂ ܘܡܨܥܝܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܩܪܒ ܠܗܘܢ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܠܝܒܐ ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܂ ܟܕ ܗܕܐ ܬܟܫܦܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܬܟܫܦܬܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܗܘܢ ܂ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܥܘܢܝܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܂ ܟܕ ܝ ܛܟܣ ܒܕܘܟܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܝܗܘܕ ܘܟܠܗ̇ ܦܠܣܛܝܢܐ ܂ ܘܟܕ XX ܐܬ̣ܐ ܐܩܪܒܘ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܩ̣ܡ ܐܙ̣ܠ ܠܪܗܘܡܐ ܂ ܘܒܨܢܥܬܐ̈ ܘܕܫܢܐ̈ ܕܩܪܒ ܂ ܐܬܬܣܪܚ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܙܪܥܐ ܐܢܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܪܓ̇̇ܝܢ ܝX ܡܠܟܘܬܐ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܒܗܘܢ ܡܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܬܝܐܒܝܢ ܂ ܘܐܟܙܢܐ ܕܟܕ ܡܐ̇ܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܥܠܡ ܃ ܗܝܕܝܢ ܡܛܦܣܝܢ ܗܫܐ ܐܝܩܪܗ ܕܟܘܪܣܝܐ ܂ ܡܠܒܫܝܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܂ ܡܟܝܠ ܕܝܢ ܕܦ̣ܢܐ ܐܠܗܐ ܠܫܘܒܚܗ ܃ ܘܝܬܒ ܡܪܝܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܗܟܢ ܐܦ ܡܫܡܫܢܐ ܡܘܕܥ ܒܟܠܙܒܢ ܠܥܡܐ ܂ ܕܢܗܘܘܢ ܡܥܕܪܝܢ ܡܠܟܐ ܗܘ̇ܝܢ ܡܦܝܣܢܐ̈ ܂ ܕܡܨܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܐ ܢܒܗܬ ܩܕܡ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܥܒܕܘܗܝ̈ ܇ ܘܐܦܩ 2ܠܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܗܘ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܢܚܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܫܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܡܦܩܝܢ ܝܝ ܠܦܠܝܓܐ̈ ܂ ܐܟܡܐ ܕܐܡܬܠ ܡܪܢ ܒܝܕ