simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܬܐܠܨ ܠܗ . ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܒܝܬܟ . ܘܚܙܐ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܠܟܐ : ܚܠܡܐ ܚܙܝܬ : ܘܐܫܬܢܝܬ ܪܘܚܝ ܠܡܕܥܗ ܡܠܟܐ : ܘܠܟܠܕܝܐ̈ : ܠܡܚܘܝܘ ܠܡܠܟܐ ܚܠܡܗ : ܘܐܬܘ ܘܩܡܘ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܗܐ ܚܙܐ ܐܢܐ ܓܒܪܐ̈ ܟܕ ܫܪܝܢ : ܘܡܗܠܟܝܢ ܡܠܟܐ ܝܩܕܬܐ ܟܕ ܦܟܝܪܝܢ : ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܡܠܟܐ : ܐܝܢ ܒܩܘܫܬܐ
P:Dan [AB] ܠܕܢܝܐܝܠ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܣܓܕ ܐܢܬ ܠܒܝܠ ܐܠܗܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܟܠ ܝܘܡ ܘܣܓܕ ܗܘܐ ܠܗ . ܘܕܢܝܐܝܠ ܣܓܕ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ . ܘܐܡܪ
P:Dan [AB] ܐܬܚܡܬ ܪܘܪܒܐܝܬ : ܘܒܪܘܓܙܐ ܣܓܝܐܐ ܐܡܪ : ܠܡܘܒܕܘ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܐܢ ܐܠܗܝܢ̈ ܕܠܝܬ ܡܥܡܪܗܘܢ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܒܣܪܐ . ܗܝܕܝܢ
P:Dan [AB] ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ : ܒܩܘܫܬܐ ܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܠܐܠܗܝ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܐܝܬܝܘ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܥܢܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܥܒܕ ܠܚܡܐ ܪܒܐ ܠܐܠܦ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܘܠܘܩܒܠ ܐܠܦܐ ܚܡܪܐ ܡܠܟܐ : ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܠܟܝܢ ܒܓܐܝܘܬܐ ܡܫܟܚ ܕܢܡܟܟ . ܒܠܛܫܨܪ
P:Dan [AB] ܗܘ ܘܕܢܝܐܝܠ ܠܒܝܬܗ ܕܒܝܠ . ܘܐܡܪܝܢ ܟܘܡܪܐ̈ ܠܡܠܟܐ . ܗܐ ܡܠܟܐ ܕܒܝܠ ܫܒܥܝܢ ܆ ܣܛܪ ܡܢ ܢܫܝܗܘܢ̈ ܘܒܢܝܗܘܢ̈ . ܘܐܬܐ
P:Dan [AB] ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ ܡܘܗܒܬܐ ܠܕܢܝܐܝܠ . ܘܬܒܪܗ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] ܟܠܕܝܐ . ܘܕܪܝܘܫ ܡܕܝܐ ܩܒܠ ܡܠܟܘܬܐ : ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝܢ̈ ܫܬܝܢ ܡܠܟܐ ܕܢܗܘܐ ܫܠܝܛ ܬܘܠܬܐ ܒܡܠܟܘܬܐ . ܒܗ ܒܠܠܝܐ ܩܛܝܠ ܒܠܛܫܨܪ
P:Dan [AB] . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܢܨܪ : ܕܐܫܠܛܗ ܪܒ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܥܠ ܕܢܝܐܝܠ ܡܠܟܐ ܡܟܐܪܢ̈ ܡܢ ܕܛܠܝܐ̈ ܒܢܝ̈ ܫܢܟܘܢ : ܘܢܦܣܘܩ ܪܝܫܝ
P:Dan [AB] . ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܢ ܠܓܘ ܕܛܝܢܐ ܗܘ . ܘܡܢ ܠܒܪ ܕܢܚܫܐ . ܘܡܕܡ ܡܢ ܡܠܟܐ ܘܫܬܐ ܟܠ ܝܘܡ . ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܓܚܟ ܘܐܡܪ ܠܡܠܟܐ . ܠܐ ܬܛܥܐ
P:Dan [AB] ܕܬܝܡܢܐ : ܘܢܦܘܩ ܢܐܪܥܝܘܗܝ ܠܡܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ . ܘܢܩܝܡ ܚܝܠ ܡܠܟܐ ܘܢܥܒܪܘܢ : ܘܢܗܦܟܘܢ ܘܢܬܓܪܘܢ ܥܕܡܐ ܠܥܘܫܢܐ . ܘܢܬܡܪܡܪ
P:Dan [AB] ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܕܐܟܝܠ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܒܝܠ . ܡܠܟܐ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ
P:Dan [AB] ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ : ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ܐܥܠܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܫܢܬܗ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܕܠܐ ܬܫܢܐ ܨܒܘ ܒܕܢܝܐܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ
P:Dan [AB] : ܥܒܕ ܨܠܡܐ ܚܕ ܕܕܗܒܐ : ܪܘܡܗ ܐܡܝܢ̈ ܫܬܝܢ : ܘܦܬܝܗ ܐܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ : ܘܥܒܕܢܓܘ : ܘܕܢܝܐܝܠ ܗܘܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܠܟܐ . ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܐܫܟܚܬ ܓܒܪܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܫܒܝܬܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܕܦܫܪܐ ܡܠܟܐ ܐܚܘܐ . ܗܝܕܝܢ ܐܪܝܘܟ ܚܦܝܛܐܝܬ ܐܥܠܗ ܠܕܢܝܐܝܠ ܩܕܡ
P:Dan [AB] . ܘܗܘܐ ܕܟܕ ܦܬܚ ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ . ܘܚܙܐ ܡܠܟܐ ܆ ܩܝܡܝܢ ܚܬܡܐ̈ ܆ ܕܢܝܐܝܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܆ ܩܝܡܝܢ ܡܪܝ
P:Dan [AB] : ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ : ܐܢܬ ܗܘ ܕܢܝܐܝܠ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܢܬܩܪܐ : ܘܦܫܪܐ ܢܚܘܐ . ܨܚ ܘ ܗܝܕܝܢ ܕܢܝܐܝܠ ܥܠ ܩܕܡ