simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElij&NabJezr ܘܢܦܠ ܡܐ ܕܡܬܟܬܫ ܫܠܕܗ ܕܢܒܘܬ ܥܩܒܬ ܓܝܓܠܘܗܝ̈ ܩܠܝܠܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܢܗ ܐܫܕ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܡܐ ܙܟܝܐ ܩܕܡ ܡܪܟܒܬܗ ܕܢܫܪܥ ܗܘܐ ܒܗ
JacSer:memElij&NabJezr ܥܠ ܬܟܬܘܫܐ ܕܚܠܝܨܐܝܬ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܡܠܟܐ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܐܚܪܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܢܟܦܐ 690 ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ ܠܗܝ ܡܨܘܬܐ ܕܐܕܘܡܝܐ̈ ܘܥܠܘ ܡܠܟܐ ܢܐܪܥܗ ܠܩܐܪܣܐ ܥܡ ܣܓܝܐܐ̈ ܙܡܢ ܗܘܐ ܠܗ ܘܠܝܘܫܦܛ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܢ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܕܡܪܝܐ ܢܫܐܠ ܡܢܗ ܐܡܪ ܐܚܒ ܚܕ ܐܝܬ ܗܪܟܐ ܡܠܟܐ ܕܙܟܐ ܘܗܦܟ ܐܝܟ ܢܨܝܚܐ 695 ܥܢܐ ܝܘܫܦܛ ܘܐܡܪ ܠܐܚܒ ܢܚܙܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܓܢܒܪܐܝܬ ܘܐܝܟ ܠܚܠܘܠܐ ܟܢܫܘ ܠܩܪܒܐ ܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܛܝܒ ܥܡܗ ܡܠܟܐ ܒܥܐ ܠܗ̇ ܢܫܟܚ ܩܛܠܐ ܕܐܪܡܝ ܬܡܢ 685 ܘܛܝܒ ܢܦܫܗ ܠܗܪܬܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܢ ܐܢܫ ܒܡܢ ܠܡ ܐܬܡܠܟ ܚܘܝ ܗܪܟܐ ܕܕܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܘܟܕ ܗܘ ܡܠܟܐ ܐܘ ܝܡܝܢܐ ܐܘ ܣܡܠܐ ܐܘ ܪܘܟܒܐ 805 ܢܣܬܟܠ ܬܘܒ ܐܢ ܗܘ ܕܫܩܠ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܐ ܕܡܡܠܠ ܠܐ ܢܬܪܘܪܒ ܐܘܒܕ ܟܪܡܗ ܘܩܛܠ ܢܦܫܗ ܒܕܠܐ ܫܡܥܟ ܡܠܟܐ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܠܘܩܒܠ
JacSer:memElij&NabJezr ܠܐ ܡܠܠ ܒܝ ܡܪܝܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܠܐ ܐܬܢܒܝܬ 905 ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܡܠܟܐ ܫܠܡܐ ܘܢܒܗܬ ܡܝܟܐ ܒܢܒܝܘܬܗ ܐܡܪ ܡܝܟܐ ܐܢ ܒܫܠܡܐ ܬܗܦܘܟ
JacSer:memElij&NabJezr ܩܛܝܠ ܗܘܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܠܐ ܟܕܘ ܠܗ̇ ܒܕܡܣܟܢܐ ܙܕܝܩܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܗܘ ܕܝܢ ܝܩܝܪ ܕܐܝܢܐ ܕܩܪܝܒ ܨܝܕ ܐܠܗܐ 995 ܚܠܦ ܡܣܟܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܠܐ ܨܒܐ ܗܘܐ 755 ܝܬܒܝܢ ܡܠܟܐ̈ ܟܕ ܥܙܝܙܝܢ ܒܠܒܘܫܝܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܐܦܝܗ̇̈ ܩܐܡ ܬܡܢ ܟܢܫܐ ܪܒܐ ܘܡܫܬܩ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܛܒܬܐ ܡܛܠ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܩܛܠ ܘܝܪܬ ܟܕ ܡܬܓܐܐ ܘܡܪܝܐ ܕܙܕܝܩ ܘܬܪܝܨ ܦܪܥܗ ܒܝܫܬܐ ܡܠܟܐ ܘܝܐ ܪܒܐ ܥܠܝܒ ܗܘܐ ܩܛܝܠܐ ܕܪܡܝܐ ܫܠܕܗ ܘܫܩܝܠ ܟܪܡܗ ܘܥܠܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܪܦܝ ܢܦܫܗ ܘܦܪܩ ܕܒܩܘܗܝ̈ ܚܕ ܡܢ ܚܒܪܗ ܕܢܒܠܥ ܐܚܒ ܘܬܪܨܗ ܡܠܟܐ ܕܘܟܬܐ ܠܓܐ ܪܐ ܕܢܥܘܠ ܥܠ ܪܫܝܥܐ 955 ܪܡܙ ܠܗ ܠܦܪܙܠܐ ܕܠܒܫ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܩܒܠ ܗܘܐ ܠܗ ܘܛܪܐ ܡܢܗ ܒܝܫܬܐ ܕܬܥܒܪ ܒܬܝܒܘܬܗ 535 ܕܐܠܘ ܡܠܟܐ ܕܚܢܦܐ ܠܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܬܢܚܬ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܬܒ ܠܗ ܘܦܢܐ
JacSer:memElij&NabJezr ܒܪܡܬ ܓܠܥܕ ܫܡܥ ܗܘܐ ܒܐܕܢܘܗܝ̈ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܠ ܗܘܐ 880 ܡܠܟܐ ܢܦܩ ܕܒܗ̇ ܒܚܙܬܐ ܢܫܬܪܪ ܗܘܐ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܥܠ ܡܦܘܠܬܐ ܕܢܦܠ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܡܝܬ ܠܗ ܢܒܘܬ 400 ܘܕܨܬ ܐܝܙܒܠ ܕܐܒܬܐ ܒܛܒܐ ܕܩܛܠܐ ܕܢܦܠ ܡܠܟܐ ܠܐܚܒ ܘܐܝܙܒܠ ܕܪܓܝܓܝܢ ܠܗ̇ ܫܠܚܘ ܗܘܘ ܗܝܕܝܢ ܠܕܒܝܬ
JacSer:memElij&NabJezr ܘܦܪܣܐ ܙܐܦܗ 435 ܠܟܪܡܐ ܚܛܝܦܐ ܗܐ ܢܚܬ ܢܐܪܬ ܙܠ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܡܪܝܐ ܠܥܒܕܗ ܟܐ ܢܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܕܩܘܡ ܚܘܬ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܚܒ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܟܐ ܘܠܗܠ 745 ܢܒܝܐ̈ ܣܪܝܚܐ̈ ܡܛܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܥܡܐ ܒܥܢܐ̈ ܐܦ ܠܗ ܠܡܠܟܐ ܒܪܥܝܐ ܨܪܗ ܕܢܚܘܐ ܠܗ ܕܠܝܬܘܗܝ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܢܬ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܐܢܐ ܢܒܝܐ ܠܐ ܐܬܗܝܡܢ ܡܟܝܠ ܐܬܐ ܕܡܠܝܐ ܡܠܟܐ ܒܩܘܫܬܐ ܘܠܐ ܐܬܢܒܝܬ 905 ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܐ ܢܒܝܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܠܘ
JacSer:memElij&NabJezr ܚܒܪܗ ܘܫܕܪ ܒܬܪܗ ܢܝܬܝܘܗܝ ܐܬܐ ܕܝܢ ܡܝܟܐ ܢܒܝܐ ܕܩܘܫܬܐ ܡܠܟܐ ܐܝܬ ܠܡ ܗܪܟܐ ܢܒܝܐ ܡܝܟܐ ܘܣܢܐ ܐܢܐ ܠܗ 720 ܘܥܨܝܗܝ
JacSer:memElij&NabJezr ܕܠܐ ܢܣܬܪܕ ܡܐ ܕܡܟܣ ܠܗ 865 ܘܟܕ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܬܢܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܢܪܓܫ ܘܐܝܟ ܡܢ ܕܐܪܓܫ ܘܫܡܥ ܘܚܙܐ ܡܢ ܓܕܫ ܠܗ ܠܐܚܒ