simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܙܟܝܐ ‎‎‏ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܛܢܢܐ ܚܪܡܐ ܕܓܙܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܐܣܬܥܪܬ ܒܗ ܐܫܬܡܗܬ ܒܝܬ ܣܗܕܐ̈ ܪܒܐ 5‎ ܗܝܕܝܢ ܝܫܘܥ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ ܘܐܬܟܬܒ ܠܗ ܕܒܚܦܝܛܘܬܐ ܢܥܩܒ ܡܠܟܐ ܟܠ ܡܕܡ ܕܗܘܐ 31 ‎ ܗܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܟܬܒ ܘܐܘܕܥ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܪܐ ܗܘ ܕܩܪܝܒܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܗܝܕܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܠܟܐ ܘܐܠܝܐ ܕܥܡܘܪܝܗ̈ ܘܕܗܢܘܢ ܕܥܡܗ ܥܫܢ ܗܘܐ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܒܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܢܗ ܐܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܗ ܡܢ ܕܫܒܘܪ . ܡܠܟܐ ܥܘܗܕܢܗ ܕܝܘܠܦܢܟ ܡܢ ܪܥܝܢܢ . ܘܗܝ ܕܐܡܪܬ ܠܢ ܡܛܠ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܘܛܘܒܝܟ ܕܠܛܘܒܐ̈ ܫܡܝܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܗܘܝܬ ܝܕܥ ܕܐܦ ܪܫܟ ܕܝܠܟ ܒܣܝܦܐ ܡܬܦܣܩ ܡܢ ܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܢܩܛܘܠ ܠܢ . ܐܠܐ ܢܬܒ ܚܕ ܡܢܢ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܟܕ ‎‎‏ ܠܐ ܡܠܟܐ ܢܫܢܘܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ . ܢܬܚܡܬ ܥܠܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ ܫܕܪ ܠܚܕ ܡܢ ܓܘܝܐ25̈ ܕܝܠܗ ܘܟܬܒ ܠܗ ܕܢܫܕܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܫܒܘܪ ܥܠ ܫܟܚܬܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ 45‎ ܗܘ ܕܝܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܟܠܗܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ . ܘܡܢ ܕܒܗܠܘ ܡܢ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܪܟܫܗܘܢ̈ ܡܠܟܐ ܪܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܢܗܠܟܘܢ ܠܐ ܐܬܡܨܝܘ . ܒܬܗܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܗܘܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܪܒܐ ܘܡܝܩܪܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ . ܘܟܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ ܠܐ ܒܗܬܝܢ . ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܫܝܢܐ ‏‎‎‏ ܘܓܢܒܪܐ . ܗܢܘ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ . ܗܢܘ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܘܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܥܡܗ ܠܘܬܟ ܘܗܝܕܝܢ ܬܐܬܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܓܘܝܐ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . 78 ‎ ܘܫܪܝ ܓܘܫܬܐܙܕ ܕܢܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܕܐܢܬܘܢ ܝܕܥܝܢ ܡܠܟܐ ܚܕܪܝ̈ ܡܥܪܬܐ . ܘܦܫ ܒܠܚܘܕ ܐܒܘܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܬܟܬܒ ܠܗ . ܗܝܕܝܢ ܥܦܩ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܘܩܡ ܐܙܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܚܦܛ72 ܠܦܘܠܪ ܐܒܘܢ . ܕܢܫܡܠܐ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܟܦܪ ܒܡܠܟܘܬܗ ܡܠܟܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܘܣܓܘܕܐ ܘܥܒܕܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܝܬܝ ܠܥܠܡ ܘܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ . ܘܡܝܗܪܢܪܣܐ ܡܠܟܐ ܕܣܗܕܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܐܣܗܕܘ ܒܛܘܪ ܒܪܐܝܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܐܢܬ ܙܠ ܗܫܐ ܠܒܝܬܟ ܥܡ ܚܝܠܐ ܕܥܡܟ . ܘܟܬܪ ܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܡܠܟܢ ܘܐܠܗܢ ܡܣܟܝܢܢ ܕܣܓܝ ܫܒܝܚܝܢ ܘܡܥܠܝܢ ܡܢ ܕܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain . ܡܢܐ ܡܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ 79 ‎ ܥܢܐ ܐܕܘܪܦܪܘܐ ܡܠܟܐ ܒܗ ܬܫܒܩܘܢܗ ܘܗܐ ܟܠܡܕܡ ܕܫܒܝܚ ܘܡܝܬܪ49 ܡܛܝܒ ܠܟܘܢ ܡܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܐܫܬܟܚܘ . ܘܐܡܪ ܚܕ ܠܚܒܪܗ . ܕܠܡܐ ܟܕ ܐܙܠܝܢܢ ܘܡܘܕܥܝܢܢ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ ܘܥܛܦܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܢܐܙܠܘܢ ܘܢܘܕܥܘܢ ܥܠ ܒܢܝ̈
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܢܝܩܪܟܘܢ ܒܡܠܟܘܬܗ ܠܡܢܐ ܟܦܪܬܘܢ30 ܒܐܒܘܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܘܡܪܕܘܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܠܐ ܐܘܕܥܬ ܡܛܠܬܟܘܢ ܠܫܒܘܪ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܐܚܪܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ ܡܠܟܐ ܕܫܪܪܐ . ܗܘ ܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܟܠ ܡܠܟܐ . ܐܝܟ ܬܢܘܝ ܕܗܘܬ ܥܡܟ . ܡܪܟ ܡܪܝ ܘܐܠܗܟ ܐܠܗܝ . ܠܝܬ ܠܝ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܫܒܘܪ . ܘܠܐ ܦܢܝܘ ܠܗ ܦܬܓܡܐ . ܘܐܬܒܝܫ ܠܗ ܣܓܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܘܦܫܝܛܢ̈ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܠܫܡܝܐ . ܘܝܗܒ ܠܗܘܢ ܓܘܝܐ ܫܠܡܐ ܡܢ