simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܬܒܥܐ ܡܢܗ : ܘܬܬܟܫܦ ܥܠ ܥܡܐ . ܘܥܠ ܗܬܢ : ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܐ ܒܝܪܬܐ ܝܗܒܗ ܠܗ : ܕܢܚܘܐ ܠܐܣܬܝܪ : ܘܢܦܩܕܝܗ̇ ܕܬܥܘܠ ܠܘܬ
P:Gen [AB] ܕܕܠܣܪ : ܘܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ : ܘܬܪܥܝܠ ܡܠܟܐ ܕܓܠܝܐ̈ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܟ ܘܗܘܐ ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܦܠ ܡܠܟܐ ܕܣܢܥܪ : ܘܐܪܝܘܟ
Babai:BookUnion ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܃ ܝ ܕܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܠܗ ܀ ܡܬܩܪܐ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܂ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܝܘ
SermHolyWeek ܗܘ X X1ܘܕܒܒܙܚܐ ܥܒܕܘܗ̇ ܠܗܕܐ ܕܡܠܟܐ ܗܘ ܣܗܕܘ ܟܕ ܣܓܕܝܢ ܡܠܟܐ ܠܕܡܘܕܝܢ ܒܗ ܕܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ ܟܣܝܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܡܠܟܐ ܟܕ
Chron1234 XܢXܩܢ ܠX ܝXܩܢܐ XܙܟܘXܐ ܟܕ ܐܚܝX ܒXܝܕܗ ܠܐXܐ XXܘXܢX ܂ ܡܠܟܐ ܠܪܘܡܝ ܀ ܝ ܂ ܡܛܠ ܝXܠܡܐ XXܩܝܡܘ ܠX ܒܪXܡܝ ܀ XܝXܝܢ XܩX
JacSer:memEpiph ܡܢ ܝܘܚܢܢ ܗܐ ܛܪܓܘܕ݂ܐ ܕܪܘܚܐ ܕܘܝܕ݂ ܩܪܒ݂ ܙܡܪ ܠܗ̇ 176 ܡܠܟܐ ܫܒܩܬܟ݂ܝ ܗܘܝܬ݂ ܕܬܬ݂ܓܢܒ݁ܝܢ ܒܝ ܘܟܕ݂ ܡܬ݂ܚܟ݁ܡܐ ܟܠܬ݂
Chron1234 ܐܚܪܢܐ ܐܟܘܬܗ ܂ ܘܐܦܠܐ ܥܒܕܘ ܒܢܝ̈ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ ܫܒܝܚܐ ܕܠܐ ܣܒܥ ܝܘܡܬܗ̈ ܂ ܘܠܐ ܐܬܠܘܝ
CaveTreas ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ . ܘܡܪܐX ܘܪܝܫܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟ̇ܠܗܘ̇ܢX ܡܠܟܐ ܘܪܘܚܐ ܘܠܘ ܐܢܐ . Xܣܓܘܕ ܠܝܥܪܐ . XܢܓܒX ܡ̣ܢ ܕܚܝܝܐ .
Chron1234 ܐܝܟ ܥܝ̇ܕܐ ܒܝܫܐ ܕܝܘXܝ̇ܐ ܆ ܫܕܪ ܥܡܗܘܢ̇ ܐܢܫܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܕܢ̇ܗܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܐܬܘܢ ܒܝܒܫܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܕܡܠܐܟܐ̈ : ܕܣܡܬ ܐܝܩܪܟ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ . ܟܠܗ̇ ܪܚܫܐ̈ ܡܠܟܐ . ܠܢܫܪܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܚܬܐ̈ : ܡܢܘ ܬܚܬܝ ܠܘܬ ܩܢܐ ܀ ܐܢܬ ܡܪܝ
P:Jer [AB] : ܘܫܬܩܘ ܠܗܘܢ ܡܢܗ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܬܡܥܬ ܡܠܬܐ . ܘܝܬܒ ܐܪܡܝܐ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܐܪܡܝܐ ܘܫܐܠܘܗܝ : ܘܚܘܝ ܐܢܘܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܦܩܕܗ
Chron1234 ܂ ܘܣܠܩ ܢܩܫ ܡܫܪܝܬܗ̈ ܥܠ XX ܢܨܝܒܝܢ ܂ ܘܝ̣ܬܒ ܥܠܝܗ̇ ·ܣܗ· ܡܠܟܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܐܩܝܡ ܝܪܘܬܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܡܠܟ ܗܘܐ ܒXܪܣ ܫܒܘܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܦܩܗ ܡܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ . ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܡܠܟܐ ܡܪܘܕܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܒܫܢܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ : ܒܪܝܫܗ ܕܝܘܝܟܝܢ
CaveTreas ܩܪܝܩܢX . 21ܝ ܗܘ̇ ⁴ܕܒܢܗ̇X ܠܐܦܝܪ ⁶ܒܟܐܦܐ̈ ܕܕܗܒܐ . ܡܠܟܐ ܒܪ ܕܘܝܕ ( 4 ) . X⁰ܘܒܢܝ̈ ܐܘܦܝܪ ܐܡܠܟ̣ܘX ܠܗܘܢX
sugMary&Magi ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ ܠܡܓܘܫܐ̈ ܘܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܫܒܝܚܬܐ ܐܬܘܪ ܟܕ ܡܠܟܐ ܢܚܬ ܘܐܙܠ ܣܒܪ ܘܐܟܪܙ ܠܗܘܢ . ܠܒܢܝ̈ ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ
BarBahl:SyrLex الله الملك ܘܥܒܪܝܐ ܗܘ ܀ ܐܠܝܘܣ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܘܐܟܠܝܐܘܣ ܡܠܟܐ ܗܘ الله المُسند الله العاضد ܀ ܐܠܝܡܠܟ ܗ ܐܠܗܐ
P:2Chr [AB] ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܠܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܗܕܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܩܡܘ ܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܪܒܬܐ ܒܐܘܪܫܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ
P:Esd [AB] . ܘܗܝ ܕܫܐܠ ܐܢܐ ܠܟ . ܘܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܪܒܘܬܐ ܗܝ ܕܡܢܟ . ܒܥܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܗܫܐ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܝ ܕܠܟ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܡܪܝ
P:Num [AB] ܢܐܙܠ : ܘܠܐ ܢܣܛܐ ܠܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܠܐ ܠܣܡܠܐ : ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܒܚܩܠܐ ܘܒܟܪܡܐ : ܘܠܐ ܢܫܬܐ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܕܓܘܒܐ̈ : ܐܠܐ ܒܐܘܪܚ
P:Mark [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ ܘܙܩܦܘ ܥܡܗ ܬܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܙܩܦܘܗܝ ܀ ܘܟܬܝܒܐ ܗܘܬ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܗ ܂ ܒܟܬܒܐ . ܗܢܐ ܗܘ