simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܪܘܡܝܐ̣̈ ܂ ܐܡܬܝ · ܕܐܩ̣ܪܒ ܥܡ ܦܪܬܘܝܐ̈ ܘܙܟ̣ܐ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܂ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܃ ܡܢ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܝ X ܂ ܕXܙ ܂ ܕܠܘܩܝܘܣ
Tim1:Epist ܃ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܕܢܘܟܪܝܐ̈ ܘܕܥܒܕܐ̈ ܃ ܐܪܐ ܗ̣ܘ ܠܗ ܡ̣ܢ ܐܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܢܝܐ̈ ܃ ܘܟܕ ܬܪܝܢ ܛܟܣܐ̈ ܩܕܡ ܣ̣ܡ ܦܛܪܘܣ ܃ ܚܕ ܡ̇ܢ ܕܒܢܝ̈
CaveTreas . ܘܢܬ̣ܒ ܥܠ X27ܝ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕX X ( 4 ) ܡܠܟܐ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܡܢܘ X ܐܡܪܝܢX ܐܢܬܘܢX ܕܘܠܐ ⁶ܕܢܗܘܐ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ . ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܕܡܬܩܢܐ ܕܢܘܪܐ ܐܢܬ ܣܚܦܬ ܘܠܢܘܪܐ ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܕܠܝܬ ܕܢܪܫܐ ܒܐܝܕܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ . ‏ 13
P:Kings [AB] ܠܓܒܥܘܢ ܠܡܕܒܚܘ ܬܡܢ : ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܝ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ . ܐܠܦ ܡܠܟܐ : ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܠܘܬܐ̈ ܡܕܒܚ ܗܘܐ : ܘܣܐܡ ܒܣܡܐ̈ . ܘܐܙܠ
IšoMerv:ComPs ܕܝܣܪܝܠ . ܘܟܕ ܫ̣ܒܐ ܐܬܘܪܝܐ ܠܥܣܪܐ ܫܒܛܝܢ̈ ܇ 5ܘܚ̣ܙܐ ܡܠܟܐ ܕܒܬܗܠܠܬܐ . ܗܢܐ ܕܝܢ ܪܒܫܩܐ̈ ܒܪܗ ܗ̣ܘ ܕܦܩܚ ܒܪ ܪܘܡܠܝܐ
P:Josh [AB] ܚܕ ܕܠܟܝܫ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܥܓܠܘܢ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܓܙܪ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܐܘܪܫܠܡ : ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܚܒܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܚܕ ܕܝܪܡܘܬ :
P:Josh [AB] ܕܝܪܡܘܬ : ܘܠܘܬ ܢܦܝܥ ܡܠܟܐ ܕܠܟܝܫ : ܘܠܘܬ ܕܒܝܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܘܬ ܗܘܗܡ ܡܠܟܐ ܕܚܒܪܘܢ : ܘܠܘܬ ܒܪܐܢ
P:Deut [AB] : ܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܪܝܫܐ̈ ܕܥܡܐ ܐܟܚܕܐ ܘܫܒܛܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܠܟܐ : ܘܝܗܒܗ ܝܘܪܬܢܐ ܠܟܢܘܫܬܗ ܕܝܥܩܘܒ . ܘܢܗܘܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ
BarḤadbš:Acts : ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܒܕܗܒܐ ܡ̣ܙܕܒܢܝܢ . ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܒܠܥܘ ܡܠܟܐ . ܡܢ ܕܝܢ ܕܚܙܐ ܟܫܝܪܐ ܢܣܛܘܪܝܣ ܕܠܟܠ ܪܘܚ ܕܢ̇ܫܒܐ ܡܨܛܠܐ
Chron1234 ܕܡܨܪܝܢ ܒܓܘܢܚܐ̈ ܕܗܘ̣ܘ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܃ ܝ′ · ܕܡܕܚܐ ܡܠܟܐ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܘܢܡܓ· ܕ·ܘܝܐ̈ ܂ ܟܕ ܫܡ̣ܥ ܡܠܟ ܐܠܟܡܠ X
Chron1234 ܠܐܘܪܫܠܡ ܂ ܘܐܣܕ ܐܠܕܝܢ ܗܦܟ ܥܡ ܙܥܘܪܐ̈ ܠܕܪܡܣܘX ܀ ܬܡܙ ܀ ܡܠܟܐ ܐܢܘܢ Xܢܐܙܠܘܢ ܡܣܪܩܐܝܬ ܂ ܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܬ̇ ܂ ܘܐܙ̣ܠ
JacSer:memElijFireDown ܐܡܪ ܚܘܬ ܡܢ ܬܡܢ 245 ܐܡܪ ܙܗܝܐ ܐܢ ܢܒܝܐ ܐܢܐ ܐܝܟܢ ܕܐܡܪܬ ܡܠܟܐ ܡܕܡ ܐܪܝܡ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܠܗ ܨܐܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ ܗܘܐ ܢܒܝܗ ܕܡܪܝܐ
P:Mark [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܝܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܦܝܠܛܘܣ ܂ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܐܫܠܡܘܗܝ ܡܠܟܐ . ܗܘ ܕܝܢ ܦܝܠܛܘܣ ܥܢܐ ܂ ܘܐܡܪ . ܨܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܐܫܪܐ ܠܟܘܢ
P:Kings [AB] ܫܠܝܡܘܢ : ܘܢܣܝܬܗ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܠܒܗ̇ . ܘܚܘܝܗ̇ ܡܠܟܐ ܒܣܡܐ̈ ܘܕܗܒܐ ܣܘܓܐܐ ܕܛܒ : ܘܟܐܦܐ̈ ܛܒܬܐ̈ . ܘܐܬܬ ܠܘܬ
BarṢal:ComGosp ܩܕܡܝܐ ܕܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܘܫܦ̣ܪ ܠܐܠܗܐ ܂ ܘܐܣܩ ܠܩܐܒܘܬܐ ܂ ܡܠܟܐ ܦܢ̣ܐ ܡܢ ܣܓܕܬ ܝ ܦܬܟܪܐ̈ ܂ ܠܘܬ ܕܘܝܕ ܕܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܘܓܘܣܠܝܢ ܐܚܝܕܐ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܘܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܆ 0ܝ ܐܬܟܢܫܘ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܓܕܘܝܢ
Chron1234 ܂ ܟܕ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܬܫܠܡܘܗ̇ ܬܘܪܟܝܐ̈ ܕܐܡ̣ܪܢܢ ܂ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܂ ܡܠܟܐ ܝ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܡܬܘܟܠ ܒܐܠܗ ܒܫܡܐ ܠܚܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
IšoMerv:ComOT ܗܝ ܆ ܒܙܚܬ ܘܐܗܠܬ ܒܕܘܝܕ . ܣܪܝܩܐ̈ . ܗܢܘ . ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ . [20]ܡܠܟܝܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܚܬܝܪܬܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܪܬ
P:Acts [AB] ܆ ܕܐܙܠܓ ܥܠܝ ܘܥܠ ܟܠ ܕܥܡܝ ܗܘܘ ܇ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܬܪ ܡܢ ܕܫܡܫܐ . ܡܠܟܐ ܕܪܒܝ̈ ܟܗܢܐ̈ ܆ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ ܒܐܘܪܚܐ ܚܙܝܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܘ