simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Kings [AB] ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܕܪܡܣܘܩ ܘܐܚܕܗ̇ . ܘܓܠܝܗ̇ ܠܩܝܪ . ܘܠܪܨܢ ܩܛܠ . ܡܠܟܐ ܘܫܕܪ ܠܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܩܘܪܒܢܐ . ܘܫܡܥܗ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܘܣܠܩ
P:Kings [AB] ܐܚܙ ܠܐܘܪܝܐ ܟܗܢܐ ܕܡܘܬܗ ܕܡܕܒܚܐ : ܘܒܢܝܢܗ : ܘܟܠܗ ܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ : ܠܕܪܡܣܘܩ . ܘܚܙܐ ܡܕܒܚܐ ܕܒܕܪܡܣܘܩ . ܘܫܕܪ
ChronEdes ܗܪܩܠܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠ ܕܨ ܒ̣ܘ ܂ ܒܘܪܐܢܝ ܐܢܬܬ ܫܝܪܘܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܪܘܬܐ ܝܝ ܕܓܘܣܛܪܐ ܂ ܘܣ̇ܓܝ ܚܕܝܐܝܬ ܐܬܩܒܠܘ ܡ̣ܢ
JacSer:memElij&NabJezr ܐܝܟ ܗܪܘܕܣ ܘܢܨܘܪ ܒܐܝܙܒܠ ܠܗ̇ ܠܟܢܘܫܬܐ ܨܗܝܬ ܠܕܡܐ ܡܠܟܐ 220 ܕܐܦ ܗܘ ܟܢܫܐ ܕܨܠܘܒܐ̈ ܗܘܐ ܐܪܙܢܐܝܬ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܠܐܚܒ
IsaacAnt:memHom ܠܐ ܣܒܥ : ܘܨܦܬܐ ܡܢܗ ܠܐ ܒܛܠܬ̥ . ܣܡܗ̇ ܕܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ : ܡܠܟܐ . ܘܦܫܘ ܚܟܝܡܐ̈ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ : ܠܡܪܗܛ ܒܬܪ ܩܢܝܢܐ̈ ܀ ܕܐܢ ܠܡ
P:1Chr [AB] . ܘܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ ܒܝܬ ܐܒܝ . ܘܡܢ ܒܝܬ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܥܠܡ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܓܒܐ ܠܗ
DidascApost ܕܝܗܘܕܐ : ܛܢܦܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ X⁷⁵ܐܝܟ ܕܥܒܕܘ ܡܠܟܐ ܒܐܝܕܐ X0ܕܥܒ̣ܕܘܗܝ̈ ܢܒܝܐ̈ ܘܐܡ̣ܪ . ܥܠ ܕܥ̣ܒܕ ܡܢܫܐ
Shub:BookGifts ܘܡܪܐ ܘܐܠܗܐ ܐܚܝܕܟܠ ܡܢܗܘܢ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ : ܘܡܟܝܠ ܡܐ ܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܚܠܐ ܘܡܢ ܚܘܒܐ ܘܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܠܗ ܫܡܥܘ : ܘܐܝܟ