simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܢܬܒܩܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ ܫܡܗܝܢ̈ ܐܠܦ ܡܠܟܐ ܥܪܒܐ̈ ܡ̣ܢ ܝܡܝܢܗ ܂ ܘܓܕܝܐ̈ ܡ̣ܢ ܝXܡܠܗ ܂ ܗܝܕܝܢ ܢܐܡܪ
JacSer:memElij&NabJezr ܡܬܘܡ ܠܐ ܢܗܦܟ 415 ܕܦܢܝ ܡܠܬܐ ܦܓܥܝ̈ ܒܗ ܟܐܦܐ̈ ܠܘܩܒܠ ܡܠܟܐ ܬܚܝܬ ܝܓܪܐ ܛܡܝܪ ܡܪܚܐ ܕܫܛ ܦܘܩܕܢܟ ܘܣܟܝܪ ܦܘܡܗ ܕܫܐܠܬ
Eph:memHom ܐܦ ܥܠܝܟܘܢ ܐܚܝ̈ ܢܦܢܐ ܡܕܥܟܘܢ ܥܠܝܟܘܢ . ܘܪܢܘ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܕܒܕܒܪܐ ܦ̣ܢܐ ܥܠܘܗܝ ܡܕܥܗ ܥܠ ܗ̇ܘ
JacSer:memEpiph ܕܠܘ ܢܘܟ݂ܪܝܐ ܗܘ ܐܬ݁ܬ݁ܙܝܥܬ݂ ܗܘܬ݂ ܡܠܬ݂ܐ ܓܢܝܙܬܐ ܕܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܩܠܐ ܡܢ ܩܝܛܘܢܐ ܕܒܝܬ݂ ܡܠܟ݁ܘܬ݂ܐ ܕܢܒܕܩ ܗܘܐ ܥܠ ܒܪ
Eph:madFaith ܒܟܝ ܡܬܢܓܕ 6ܐܢܫܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܥܡܕܘ ܘܫܠܐܘܟܝ ܡܪܓܢܝܬܐ ܠܐ ܡܠܟܐ ܠܟܝ ܕܢܬܥܕܠ ¹ܒܗ̇ ܒܗܕܝܘܛܘܬܗ ܡܐ ܓܝܪ ܕܚܙܟܝ ܒܟܠܝܠ
PersMartKgYaz1 . ܘܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܡܘܬܐ ܒܦܘܩܕܢܗ ܬܩܒܠܘܢ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܣܒܐ̈ ܡܠܟܐ ܛܝܒܘܬܟܘܢ ܘܒܫܝܢܐ ܠܒܬܝܟܘܢ̈ ܬܐܙܠܘܢ . ܥܕܠܐ ܢܫܡܥ
P:ApocBar [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܗܘܐ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܒܪܘܟ ܒܪ ܢܪܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܠܟܐ ܫܠܝܚܐ̈ ܛܘܒܢܐ̈ ܘܗܘܐ ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܕܝܘܟܢܝܐ
BarEbr:CandSanc ܕܠܐ ܝ ܬܘܗ̇ܝ ܢ̇ܣܡܟܝܘܗܝ ܥܡܗ . ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܡܠܬܝ ⁴²ܐܘܬܒ̣ܝܢܝ ܥܡܟ ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܝܠܟ . ܘܗ̣ܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܫܪܝܪܐ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ ܫܒܘܪ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܐܦܘܗܝ̈ ܡܢܗ ܘܐܡܪ ܕܠܝܬ ܠܝ ܫܠܡܐ ܥܡ ܡܢ ܕܟܦܪ ܒܐܠܗܐ
Chron1234 ܂ ܝܝ ܂ ܝ ܗܟܝܠ ܩܘܣܛ ܒܬܚܘܡܐ ܕܩܝܠܝܩܝܐ ܫ̇ܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܆ ܡܠܟܐ ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܝ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܠܚܢܦܘܬܐ ܀
Nars:memCreat ܘܩܛܦܬ̣ ܦܐܪܐ ܘܣܪܗܒ ܦܘܡܗ̇ ܥܠ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܬܗܘܐ ܐܠܗ . ܡܠܟܐ ܘܟܢ ܝܗܒܬ̣ ܠܗ ܠܒܥܠܗ̇ ܘܐܟ̣ܠ . 2ܗ̣ܝ ܩܕܡܝܬ ܫܡܥܬ̣
JacSer:memElijFledJez ܦܫܝܩ ܗܘܐ ܕܢܫܡܥ ܟܕ ܗܘ ܒܝܗܘܕ ܥܕܠܐ ܢܐܬܐ ܘܢܡܛܐ ܣܝܢܝ ܡܠܟܐ ܐܦ ܠܐܠܝܫܥ ܡܫܘܚ ܠܝ ܕܢܗܘܐ ܢܒܝܐ ܚܠܦܝܟ ܕܡܢܘ ܘܡܢܘ ܢܗܘܐ
ActsMarMaʿIn ܣܓܝ ܘܒܟܐ . ܘܠܐ ܐܟܠ ܠܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ . ܐܠܐ ܗܟܢܐ ܡܢ ܥܩܬܗ ܡܠܟܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܟܠ ܕܚܙܐ . ܘܡܛܠܬܗ ܕܡܪܝ ܡܥܝܢ . ܘܐܬܬܥܝܩ
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܒܝX Xܐܬܬܫܝܛܬ ܒXܬ̣ܗ ܂ Xܝ ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܩܪܒܐ ܐܬܩ̣ܛܠX ܡܠܟܐ ܓܒܪܗ̇ ܟ ܗ̣ܘ ܚ̣ܝ ܂ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܗܘ̣ܐ ܠܗ ܩXܪܒܐ Xܝܡ ܐܪܐܛܐ
JnDalya:Epist ܕܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܢܫܬܡܥܢ̈ ܠܟ ¹⁹ܡܢܗ ܒܢܬ̈ ܩ̇Xܘܗܝ X⁰ܕܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܝܠܟ . ܐܡܬܝ ܢܗ̣ܘܐ ܠܒܟ ܩ̣ܐܒܘܬ ܗ ܕܡܪܝܐ X ¹⁸ܝ X 40
Ps-Zach:EccHist ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܛ̣ܐ ܘܐܚܛܝ ܠܥܡܐ ܂ ܘܥܒ̣ܕ ܥܓܠܐ ܕܕܗܒܐ ܡܠܟܐ ܢ ܣܟܪܐ̈ ܕܕܗܒܐ ܕܥܒ̣ܕ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܘܝܘܪܒܥܡ ܒܪ ܢܒܛ ܬܘܒ
P:Deut [AB] ܕܡܬܢܝܢ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܥܣܬܪܘܬ : ܘܒܐܪܕܥܝ . ܒܥܒܪܐ ܡܠܟܐ ܠܣܝܚܘܢ ܡܠܟܐ ܕܐܡܘܪܝܐ̈ : ܕܝܬܒ ܗܘܐ ܒܚܫܒܘܢ : ܘܠܥܘܓ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܕܝܢܗ ܆ ܘܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܗ̣ܘ ܥܡ ܩܕܝܫܘܗܝ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܗܪܟܐ ܡܫܬܡܫܢ̈ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡ ܝ ܐܪܙܐ̈ ܀ ܡܢ ܕܝܢ ܕܫܡܠܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܐܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܚܪ : ܐܝܟ ܦܬܓܡܐ ܕܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܕܬܬܠ ܠܝ ܫܐܠܬܝ : ܘܬܥܒܕ ܠܝ ܒܥܘܬܝ : ܢܐܬܐ
Eph:memHom ܒܝܫܐ ܗ̇ܘܐ ܠܫܡܥܘܗܝ̈ ⁴ܐܝܟ ܣܡ ܡܘܬܐ ܐܢܗ̣ܘ ܕܒܡܠܐ ܐܫܟܚ ܡܠܟܐ ܓܘܪܐ ܡܫܟܚ ܗܘ ܢܟܠܐ ܟܣܝܐ ܕܢܡܠܐ ܕܘܟܬ ܦܚܐ X 181ܡܨܐ