simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
P:Acts [AB] ܐܓܪܦܐ ܆ ܕܡܐ ܕܐܫܬܐܠ ܕܝܢܗ ܆ ܐܫܟܚ ܡܢܐ ܐܟܬܘܒ . ܠܐ ܓܝܪ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܝܬ ܠܡܝܬܝܘܬܗ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܕܡܝܟ
JacSer:memLord'sPrayer ܕܐܢܗܘ ܕܐܬܐ ܘܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܠܐ ܫܪܐ ܒܟ ܘܐܢ ܥܛܦ ܠܗ ܡܐ ܡܠܟܐ ܘܐܕܢܐ ܕܨܠܝܐ ܠܡܐܟܠܩܪܨܐ ܐܢ ܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܕܐܬܐ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Dan [AB] : ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܠܘܩܒܠ ܨܠܡܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ . ܡܠܟܐ ܡܕܝܢܬܐ̈ : ܘܐܬܘ ܠܥܐܕܐ ܕܨܠܡܐ ܚܕܬܐ ܕܐܩܝܡ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Ecclus [AB] ܒܡܒܘܥܝ̈ ܡܝܐ̈ . ܘܐܝܟ ܐܝܠܢܐ̈ ܕܠܒܢܢ ܒܝܘܡܝ̈ ܩܛܦܐ . ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܩܫܬܐ ܒܥܢܢܐ̈ : ܘܐܝܟ ܫܒܠܐ̈ ܕܚܩܠܐ : ܘܐܝܟ ܫܘܫܢܬ
P:Dan [AB] ܕܩܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܆ ܘܐܬܐܠܨ ܠܗ . ܘܐܠܨܐܝܬ ܡܠܟܐ . ܐܘ ܐܫܠܡ ܠܢ ܠܕܢܝܐܝܠ ܆ ܘܐܠܐ ܩܛܠܝܢܢ ܠܟ ܘܠܒܝܬܟ . ܘܚܙܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܛܒܐ ܢܨܘܬܢܝ ܘܐܢ ܡܢܚ ܐܢܬ ܐܫܪ ܬܘܒ ܠܡܘܡܬܝ̈ ܡܛܠ ܕܒܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܘܡܢܗ ܠܐ ܦܐܕ ܐܢܬ . ܬܝܒܐ ܕܩܘܫܬܐ ܓܘܫܬܐܙܕ ܐܡܪ ܐܢ ܨܒܐ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܡܐ ܕܫܠܡܘ ܠܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܡܠܟܐ . ܨܚ ܘ ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܗܘܐ ܙܒܢܐ ܕܚܕܐ ܡܢ ܥܠܝܡܬܐ̈ : ܠܡܥܠ ܩܕܡ
P:Sam [AB] ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܝܬܘ : ܡܛܠ ܕܚܡܢܘܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܠܟܐ : ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܨܥܪ ܠܬܡܪ ܚܬܗ . ܐܦ ܗܫܐ ܠܐ ܢܣܒܪ ܡܪܝ
BarEbr:Ethic . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ ܐܝܟ ܡܓܕܠܐ . ܘܣܥܪܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ X ܕܥܙܐ̈ . ܡܠܟܐ ³⁰⁸ܐܝܟ ܡܫܟܒܬܐ̈ ܕܒܣܡܐ̈ . ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:Jer [AB] ܕܒܢܝ̈ ܥܡܘܢ : ܫܕܪ ܠܐܝܫܡܥܝܠ ܒܪ ܢܬܢܝܐ ܠܡܩܛܠܟ : ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܐܬܘ ܠܘܬ ܓܕܠܝܐ ܠܡܨܦܝܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ : ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܒܠܥܝܣ
Eph:Adden ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܐ ܢܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ XXX ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܢ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܝܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܕܩܪܝܢ ܠܗ XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ